1

Temat: Dzien SĄDU OSTATECZNEGO 21 MAJA, 2011 - KONIEC ŚWIATA 21 PAŹDZIERNIKA

DZIEŃ SĄDU OSTATECZNEGO
21 MAJA, 2011

A dano im, nie żeby ich zabijały, ale aby ich dręczyły przez pięć miesięcy, a udręczenie ich, aby było jako udręczenie od niedźwiadka, gdy człowieka ukąsi. Objawienie 9:5

KONIEC ŚWIATA
21 PAŹDZIERNIKA, 2011

Celem tego pamfletu jest przekazanie tobie informacji o istniejącej obecnie na świecie naglącej potrzebie, aby każdy człowiek starał się pojednać z Bogiem. Biblia jest Słowem Bożym! Wszystko, o czym Biblia oznajmia pochodzi w całości od Boga. Obecnie, w naszych czasach odczytujemy z Biblii nowe informacje, które jasno objawiają nam Boży plan uniesienia (zabrania do nieba) Jego wybranych ludzi oraz zakończenia istnienia tego świata. Biblia otwiera ukryte przez Boga prawdy dotyczące chronologii wydarzeń w historii czasu. Te informacje nigdy wcześniej nie były znane, ponieważ Bóg zamknął swoje Słowa i uniemożliwił wszelkie próby poznania czasu końca świata. Czytamy o tym w Księdze Daniela:

Daniel 12:9 Tedy rzekł: Idź, Danielu! bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego.

Jednakże, obecnie w naszych czasach Pan Bóg otworzył Swoje Słowo (Biblię), aby objawić wiele prawd dotyczących końca świata (a także wielu innych zagadnień). W tym samym paragrafie Księgi Daniela czytamy:

Daniel 12:4 Ale ty, Danielu! zamknij te słowa, i zapieczętuj tę księgę aż do czau naznaczonego; bo to wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność.

Obecnie Bóg otwiera przesłanie Swojego Słowa, ponieważ doszliśmy do czasów końca. Prawda ta, ludziom poważnie studiującym Biblię uczyniła oczywistym fakt, że żyjemy w ostatnich dniach historii ziemi. Właśnie, dlatego, że żyjemy w czasach ostatecznych Pan Bóg objawia Swoim ludziom następujące informacje:
BIBLIJNY KALENDARZ HISTORII

Pan Bóg umożliwił Jego ludziom odczytanie z kart Biblii „kalendarza biblijnego”. Rodowody zapisane w Księdze Rodzaju, głównie w Rozdziałach 5 i 11, okazały się być bardzo dokładnym kalendarzem historii ludzkości.

Biblijny kalendarz historii jest dokładny i prawdziwy. Ponieważ Biblijny kalendarz został nam przekazany w Słowie Bożym możemy mu ufać całym sercem. W tym krótkim pamflecie dzielimy się ważnymi konkluzjami pochodzącymi z kalendarza Biblijnego, jak również z innych studiów nad Pismem Świętym. Ilość informacji, jednakże, jest zbyt wielka i złożona, aby w tym krótkim pamflecie zamieścić wiele szczegółów. Przekazujemy istotne i dokładne daty. Ustalone daty pochodzą z Biblii, możemy więc całkowicie ufać ich prawdziwości. (EBF - Ebiblefellowship nie jest związany z Family Radio, jednakże gorąco polecamy publikację “To już prawie teraz”, którą nie odpłatnie można uzyskać pisząc na adres: Family Stations, Inc., 290 Hegenberger Rd., Oakland, CA 94621, USA. Książka ta podaje bardzo dokładne informacje dotyczące Sądu Ostatecznego i końca świata. Publikację tą można również przeczytać albo ściągnąć ze strony internetowej: www.familyradio.com).
CZAS WAŻNYCH WYDARZEŃ W HISTORII

11,013 B.C.—Stworzenie. Bóg stworzył świat i człowieka. (Adama i Ewę)

4990 B.C.—Potop za czasów Noego. Wszyscy zginęli w ogólno światowym potopie. W arce ocaleli tylko Noe, jego żona i ich 3 synowie z żonami (6023 lata po stworzeniu).

7 B.C.—Urodził się Pan Jezus (11,006 lat po stworzeniu).

33 A.D.—Rok ukrzyżowania Chrystusa i początek Ery Kościoła (11,045 lat po stworzeniu i 5023 kalendarzowe lata po potopie).

1988 A.D.—Rok ten zamyka Erę Kościoła i otwiera okres wielkiego ucisku, trwającego 23 lata (13,000 lat historii ziemi).

1994 A.D.—7-go września kończy się pierwszy, trwający 2300 dni, okres wielkiego ucisku i zaczął się okres późnego deszczu, w którym rozpoczyna się Boży plan zbawienia, poza kościołami, wielkiego tłumu ludzi), (13.006 lat po stworzeniu).

2011 A.D.—21-go maja, w końcu 23-go roku wielkiego ucisku, rozpocznie się Dzień Sądu Ostatecznego oraz nastąpi uniesienie zbawionych (zabranie do nieba ludzi wybranych przez Boga). 21-go października cały świat zostanie zniszczony w ogniu (7.000 lat po potopie i 13.023 lata od stworzenia).
JEDEN DZIEŃ JEST JAK 1000 LAT

Ludzie zbawieni dowiedzieli się z Biblii, że język użyty w Księdze Rodzaju 7, ma podwójne znaczenie:

Ksiega Rodzaju 7:4 Albowiem jeszcze po siedmiu dniach spuszczę deszcz na ziemię, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i wygładzę wszystko stworzenie, którem uczynił, z oblicza ziemi.

Historycznie, kiedy Bóg wypowiadał te słowa pozostawało jeszcze 7 dni, aby Noe, jego rodzina i zwierzęta znalazły się bezpiecznie w arce; w sensie duchowym, (Biblia jest księgą duchową) Bóg mówił do całej ludzkości i obwieścił światu, że grzeszni ludzie będą mieli 7000 lat, aby znaleźć schronienie w zbawieniu zapewnionym przez Pana Jezusa. Skąd my to wiemy? Wiemy o tym na podstawie informacji, o której czytamy w 2 Liście Piotra rozdział 3:

2 Piotra 3:6-8 Dlaczego on pierwszy świat wodą będąc zatopiony, zginął. Lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia temże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna, najmilsi! iż jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat, jako jeden dzień.

Kontekst jest tutaj niezwykle istotny! W początkowych wersetach Bóg zwraca naszą uwagę na zniszczenie świata przez potop za czasów Noego. Następnie znajdujemy interesujące napomnienie, abyśmy nie zlekceważyli jednej rzeczy, a mianowicie, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat, jak 1 dzień. Bezpośrednio po tej niezwykłej informacji Bóg umieścił jaskrawy opis ostatecznego zniszczenia obecnego świata przez ogień.

Co Bóg mógł przekazać nam poprzez utożsamienie jednego dnia z 1000 lat?

W ostatnim czasie na podstawie zapisów Biblijnych byliśmy w stanie odkryć Biblijny kalendarz historycznych wydarzeń; dowiedzieliśmy się, że potop za czasów Noego miał miejsce w roku 4990 B.C. Data ta jest absolutnie dokładna (więcej informacji o chronologii wydarzeń znajdziesz na stronie: www.familyradio.com). Było to w roku 4990 BC, kiedy Bóg objawił Noemu, że za 7 dni na ziemię spadną wody potopu. Teraz, jeżeli podstawimy 1000 lat za każdy dzień otrzymamy 7000 lat. Jeżeli przeniesiemy się w przyszłość dokładnie do roku 4990 B.C. i dodamy 7000 lat zobaczymy, że wypada to w A.D. 2011.

   4990 + 2011 = 7001

Uwaga: Kiedy liczymy lata od daty w czasach Starego Testamentu do daty w czasach Nowego Testamentu, zawsze musimy odjąć 1 rok, ponieważ nie ma roku zerowego. Otrzymujemy ostateczny wynik:

   4990 + 2011 - 1 = 7000 lat dokładnie.

A.D. 2011 będzie 7000-cznym rokiem od potopu za czasów Noego. Rok 2011 wyznacza koniec okresu czasu danego ludzkości na znalezienie łaski u Boga. Oznacza to, że czas na znalezienie schronienia w Chrystusie jest już bardzo krótki. Od roku 2011 dzieli nas niezwykle krótki czas!

Nie jest to niczym nadzwyczajnym, że ludziom wiary, ludziom Boga dane zostało zrozumienie ustanowionego czasu zdarzeń związanych z końcem świata. Biblia nam mówi, że Bóg tak właśnie działa. W przeszłości Bóg ostrzegał swoich ludzi przed nadchodzącymi okresami sądu.

Amosa 3:7 Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnice swoję sługom swoim, prorokom.

Hebrajczyków 11:7 Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tem, czego jeszcze nie było widzieć, uczciwości wyświadczając, przygotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary.
21 MAJ 2011, POCZĄTEK SĄDU OSTATECZNEGO

Wiemy, że rok 2011 jest 7000-cznym rokiem od potopu. Wiemy również, że w owym roku Bóg zniszczy ten świat Pozostaje pytanie, kiedy w roku 2011 to się stanie?

Odpowiedź jest zdumiewająca. Spójrzmy raz jeszcze na informacje o potopie za czasów Noego zapisane w Księdze Rodzaju:

Księga Rodzaju 7:11 Roku sześćsetnego wieku Noego, miesiąca wtórego, siedemnastego dnia tegoż miesiąca, w tenże dzień przerwały się wszystkie źródła przepaści wielkiej, i okna niebieskie otworzyły się.

Zgodnie ze Swoją zapowiedzią Pan Bóg sprowadził potop na ziemię 7 dni później, w 17-tym dniu 2-go miesiąca w 600-tnym roku według kalendarza ustanowionego w odniesieniu do czasu życia Noego. Dokładnie 17-go dnia 2-go miesiąca Bóg zamknął drzwi do arki zapewniając bezpieczeństwo umieszczonym w niej ludziom i zwierzętom, i ustanawiając jednocześnie przeznaczenie dla wszystkich innych pozostających na tym świecie na zewnątrz arki. Wszyscy pozostali zginęli w katastrofie o zasięgu ogólnoświatowym.

Księga Rodzaju 7:16,17 A które weszły, samiec i samica z każdego ciała weszły, jako mu Bóg rozkazał. I zamknął Pan za nim. Był tedy potop przez czterdzieści dni na ziemi, i wezbrały wody i podniosły korab, i był podniesiony od ziemi.

Wspomnieliśmy wcześniej, że Era Kościoła zakończyła się w A.D. 1988. Wiemy teraz z Biblii, że Era Kościoła rozpoczęła się w dniu zesłania Ducha Świętego 22 maja A.D. 33, a zakończyła się 1955 lat później 21 maja, w przededniu rocznicy zesłania Ducha Świętego w 1988 r.

Biblia uczy również, że koniec Ery Kościoła nastąpi w dniu, w którym jednocześnie rozpocznie się czas wielkiego ucisku:

Mateusza 24:21 Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie.

W dniu 21 maja 1988 r. Pan Bóg zaprzestał posługiwania się lokalnymi kościołami na całym świecie. Duch Święty opuścił wszystkie kościoły i szatan, człowiek grzechu, zasiadł w kościołach od tego czasu, aby w nich panować. Biblia dalej uczy, że ten straszny okres sądu nad kościołami trwać będzie przez 23 lata (dokładnie przez 8400 dni) rozpoczynając od 21 maja 1988 r. do 21 maja 2011 r. Informacja ta została odkryta w Biblii całkowicie niezależnie od informacji dotyczących przedziału czasu 7 tysięcy lat od potopu do 2011 r. Dzięki temu możemy zobaczyć, że całkowity okres wielkiego ucisku, trwający 23 lata, zakończy się 21 maja 2011 r. Jest to dokładna data, kiedy zakończy się okres wielkiego ucisku oraz jest to data, na którą przypada rocznica 7 tysięcy lat od potopu za czasów Noego.

Proszę pamiętać, że Bóg zamknął drzwi do arki 17-go dnia 2-go miesiąca według kalendarza Noego. Dowiadujemy się również, że dzień 21 maja 2011 zamyka okres wielkiego ucisku. Istnieje bardzo ścisłe powiązanie między 17-tym dniem 2-go miesiąca według kalendarza czasów Noego a naszym Gregoriańskim kalendarzem. To powiązanie nie było łatwo widoczne dopóki nie odkryliśmy, że istnieje jeszcze jeden kalendarz, który należy uwzględnić, a mianowicie kalendarz żydowski, czyli Biblijny. Dzień 21 maja 2011 r. wg naszego kalendarza, pokrywa się z 17-tym dniem 2-go miesiąca w kalendarzu żydowskim. Przez to Bóg utwierdza nas, że prawidłowo rozumiemy informację dotyczącą okresu 7 tysięcy lat od potopu za czasów Noego do 2011 roku. 21 maja 2011 roku jest datą odpowiadającą dniowi, kiedy Bóg zamknął drzwi do Arki Noego. Z tej i z wielu innych informacji Biblijnych dowiadujemy się, że 21 maja 2011 r. będzie dniem, kiedy Bóg rozpocznie Sąd Ostateczny. Będzie to dzień, kiedy Bóg zamknie drzwi do zbawienia dla tego świata.

Innymi słowami poprzez zakończenie okresu wielkiego ucisku w dniu, który identyfikuje się z 17-tym dniem 2-go miesiąca według kalendarza Noego, Pan Bóg bez wątpienia potwierdza nam, że będzie to dzień, kiedy Bóg zamierza zamknąć na zawsze drzwi do nieba:

Jana 10:9 Jamci jest drzwiami; jeźli kto przez mię wnijdzie, zbawiony będzie, a wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie.

Biblia bardzo jasno mówi, że Chrystus jest jedyną droga do nieba. On jest bramą przez którą możemy wejść do chwalebnego Królestwa Niebieskiego.

Dzieje Apostolskie 4:12 I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni.

W momencie, kiedy drzwi (Jezus) zostaną zamknięte, nie bedzie więcej możliwości zbawienia na tej ziemi.

Objawienie 3:7 …To mówi on Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a nikt nie zawiera i zawiera, a nikt nie otwiera.

Biblia uczy, że 21 maja 2011 r. tylko ludzie prawdziwie wierzący, wybrani przez Boga do zbawienia zostaną zabrani w powietrze i uniesieni do nieba, aby spotkać Pana Jezusa i królować z nim na wieki.

1 Tesaloniczan 4:16,17 Gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy.

Wszyscy pozostali na ziemi ludzie (miliardy), będą cierpieli przez 5 miesięcy doświadczając straszliwego Sądu Bożego:

Objawienie 9:3-5 A z onego dymu wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jako mają moc skorpiony ziemskie; A rzeczono im, żeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich. A dano im, nie żeby ich zabijały, ale aby ich dręczyły przez pięć miesięcy, a udręczenie ich, aby było jako udręczenie od skorpiona, gdy człowieka ukąsi.
KONIEC ŚWIATA: 21 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

Dzięki Bożej łasce i ogromnemu miłosierdziu otrzymujemy od Boga ostrzeżenie o tym, co uczyni zgodnie ze swoim planem dla tego świata. Dnia 21 maja 2011 r. rozpocznie się 5-cio miesięczny okres udręki dla wszystkich nie zbawionych mieszkańców ziemi. W tym dniu Pan Bóg wyrzuci z grobów pozostające resztki wszystkich tych, którzy umarli wcześniej i nie zostali zbawieni. Wielkie trzęsienie ziemi spustoszy cały świat i ziemia nie będzie już więcej ukrywać ciał umarłych. (Izajasza 26:21) Ciała ludzi, którzy umarli jako zbawieni zostaną wskrzeszone i przemienione w doskonałe wieczne ciała i będą zabrane do nieba, aby wiecznie przebywać z Panem. Ciała tych, którzy umarli niezbawieni zostaną rozrzucone po powierzchni ziemi. Śmierć będzie obecna wszędzie.

Pan Bóg podkreśla ten przerażający czas unicestwienia w końcowym wersecie księgi Rodzaju 7:

Księga Rodzaju 7:24 I trwały wody nad ziemią sto i pięćdziesiąt dni.

Okresu 5 miesięcy od dnia 21 maja 2011 r. kończy się 21 października 2011. Okazuje się, że dzień 21 października 2011 r. jest również ostatnim dniem Biblijnego Święta Namiotów (obchodzonego jednocześnie ze świętem zbiorów) Święto Namiotów obchodzone było zawsze w 7 miesiącu kalendarza Biblijnego. W Biblii, w bardzo znaczący sposób Pan Bóg mówi o tym święcie:

Księga Wyjścia 23:16 …święto też zbierania na schodzie roku, gdy zbierzesz prace twoje z pola.

Księga Wyjścia 34:22 Święto Tygodni uczynisz też sobie, w pierwiastki żniwa pszenicznego, i święto zbierania na skończeniu roku.

Jak widzimy, Święto Namiotów/Zbiorów zostało zapowiedziane „na koniec (schodzie) roku” mimo, że według Hebrajskiego kalendarza było obchodzone w 7 miesiącu, który nie jest miesiącem kończącym rok. Przyczyną jest fakt, że duchowym wypełnieniem tego szczególnego święta jest koniec świata. Dzień 21 października 2011 roku będzie ostatnim dniem istnienia tego świata. Biblia opisuje co się wydarzy w dniu 21 października 2011 r.:

2 Piotra 3:10 A on Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą.

Wraz z ziemią i całym wszechświatem, wszyscy ci, którzy grzeszyli przeciwko Bogu i zostali pozostawieni na ziemi zostaną tak samo pochłonięci przez ogień i unicestwieni na wieczność:

2 Tesaloniczan 1:8,9 W ogniu płomienistym, oddając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od Oblicza Pańskiego i od chwały mocy Jego.

21 października 2011 roku Bóg całkowicie zniszczy ten świat i wraz z nim wszystkich ludzi, którzy nie dostąpili łaski zbawienia u Jezusa Chrystusa. Ta straszna zapłata za grzeszny bunt przeciwko Bogu zostanie zamknięta utratą wiecznego życia. 21 października 2011 roku, ci wszyscy biedni ludzie przestaną istnieć na wieczność Jakie to smutne, że ludzie stworzeni na podobieństwo Boga, umrą jak zwierzęta i zginą na zawsze:

Psalm 49:13 Ale człowiek we czci nie zostaje, podobnym będąc bydlętom, które giną.

Jest wiele więcej wiadomości, którymi chcielibyśmy się podzielić. Ale teraz, prosimy was, bratnie dusze, przyjmijcie ostrzeżenie, że czas do zbawienia zbliża się bardzo szybko do ostatecznego końca. Bóg dał światu 7.000 lat od potopu za czasów Noego. Obecnie pozostały nam tylko dni do 21 maja 2011 r. Zanim się spostrzeżemy ten ostateczny czas upłynie. Ta pozostająca szczypta piachu w zegarze piaskowym przesypie się i przeminie na zawsze. Pomimo, że pozostało już bardzo niewiele czasu, ciągle, dla każdego dzisiaj, istnieje wspaniała nadzieja:

2 Koryntian 6:2 (Bo mówi Bóg: czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia poratowałem cie; oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia.)

Zbawienie człowieka nie zajmuje Bogu wiele czasu. Złoczyńca wiszący na krzyżu obok Chrystusa w ostatniej godzinie swojego straszliwie grzesznego życia został zbawiony.

Łukasza 23:42,43 I rzekł do Jezusa: Panie! pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego. A Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju.

Naszą modlitwą jest, aby ta publikacja trafiła do twoich rąk w duchu szczerej troski, takiej samej w jakiej ją przekazujemy Czytając ten pamflet prosimy zwrócić szczególną uwagę na wersety z Biblii, które w niej cytujemy, ponieważ są one Słowami Bożymi i jako takie posiadają absolutna moc i autorytet. Nasza jedyna nadzieja na zbawienie jest w Słowie Bożym, dlatego powinniśmy czytać Biblię. Właśnie teraz żyjemy w czasach, kiedy drzwi do nieba (Chrystusa) są otwarte. Właśnie teraz Bóg, poza kosciołami i kongregacjami, zbawia wielka ilość ludzi na całym świecie:

Objawienie 7:9,13,14 Potemem widział, a oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich. …Ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co zacz są? i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie! ty wiesz. I rzekł mi: Cić są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej.

Bóg zbawia ludzi przez słuchanie Słowa Bożego. Nie ma innej drogi:

Rzymian 10:17 Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże.

Czytaj Biblię z całą swoja rodziną (szczególnie z dziećmi); czytając trwaj jednocześnie w modlitwie błagając o miłosierdzie. Módl się do miłosiernego i łaskawego Boga, aby być może i ciebie uchronił od nadchodzącej zagłady. O Bożym nieprawdopodobnym miłosierdziu dowiadujemy się nieco z Księgi Jonasza. Właśnie ludzi z Niniwy Pan Bóg ostrzegł przed zagrażającym zniszczeniem ich miasta:

Jonasza 3:4-9 Tedy Jonasz począł chodzić po mieście, ile mógł za jeden dzień ujść, i wołał mówiąc: Po czterdziestu dniach Niniwe będzie wywrócone. I uwierzyli Niniwczycy Bogu; a zapowiedziawszy post oblekli się w wory, od największego z nich aż do najmniejszego z nich. Bo gdy ta rzecz przyszła do króla Niniwskiego, powstawszy z stolicy swojej złożył z siebie odzienie swoje, a oblekłszy się w wór, siedział w popiele. rozkazał wywołać i opowiadać w Niniwie z dekretu królewskiego, i książąt swoich, tak mówiąc: Ludzie i bydło, woły i owce niech nic nie ukuszają, i niech się nie pasą, i wody nie piją; Ale się niech okryją worami ludzie i bydło, a niech do Boga gorliwie wołają, a niech się odwróci każdy od złej drogi swojej i od łupiestwa, które jest w ręku jego. Kto wie, jeźli się nie obróci Bóg, a nie użali się tego, nie odwrócili się, mówię, od popędliwości gniewu swego, abyśmy nie zginęli.

Pan Bóg nie zniszczył ludzi z Niniwy. Jednakże nie ma takiej możliwości, aby Pan Bóg odstąpił od swojego zamiaru zniszczenia świata w 2011 roku. Z Księgi Jonasza dowiadujemy się, że Bóg ma łaskawe serce i jest pełen miłosierdzia, gdy czytamy jak potraktował ludzi z Niniwy. To powinno każdemu z nas dodać otuchy, aby zwracać się do Boga i błagać Go o Jego wielkie miłosierdzie.

Psalm 86:15,16 Ale ty, Panie, Boże miłosierny i litościwy, i nierychły ku gniewu, i wielce miłosierny, i prawdziwy Wejrzyj na mię, a zmiłuj się nademną,…

2

Odp: Dzien SĄDU OSTATECZNEGO 21 MAJA, 2011 - KONIEC ŚWIATA 21 PAŹDZIERNIKA

NIKT NIE ZNA DNIA ANI GODZINY?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIA UKAZUJE, ŻE
MOŻEMY WIEDZIEĆ
IŻ, MAJ 21, 2011 roku
JEST DNIEM SĄDU OSTATECZNEGO!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słuchając informacji o tym, że maj 21, 2011 jest Dniem Sądu Ostatecznego, wielu ludzi w kościołach natychmiast odwołuje się do wielu wersetów w Biblii takich jak:

Mateusza 24:36 „A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, tylko sam ojciec mój.”

Otóż, po zacytowaniu tego wersetu natychmiast stwierdzają: „widzisz, Biblia nam mówi, że nikt nie może tego wiedzieć”. Mogą również dodać, że nawet Sam Pan Jezus nie zna dnia, końca świata, dlatego ta data 21 maja jest całkowicie niedorzeczna. I, jak to najczęściej się zdarza, rozmówca, po zdeklarowaniu tego stwierdzenia i odrzuceniu informacji o dacie końca świata pozostanie w swoim miejscu, przeświadczony, że to się nigdy nie wydarzy. „Ostatecznie”, ci ludzie myślą – „przecież Biblia mówi, że nikt nie zna czasu końca świata”. Tak, Biblia zawiera ten werset. Ale pozostaje pytanie: „czy wszystko inne w Biblii potwierdza konkluzję, że nie możemy poznać czasu końca świata. A może znajdują się w Biblii informacje, które pozwalają ludziom Boga poznać datę końca świata? Przede wszystkim musimy pamiętać, że Pan Jezus jest Bogiem. Tak więc, skoro Jezus Chrystus jest wszechmocnym Bogiem, nie może być najmniejszej kwestii, że On wie, kiedy nastąpi koniec świata.

Hiob 24:1 …Czemuż od Wszechmocnego nie są zakryte czasy…

Celem tego pamfletu jest pokazanie na podstawie Biblii, że z momentem nadejścia ostatnich dni historii tej ziemi, w których to czasach właśnie się znajdujemy, Pan Bóg, zgodnie ze swoim planem, objawi Biblijne informacje dotyczące końca świata włącznie z jego dokładnym czasem. Widzimy to na przykład w tym fragmencie Biblii:

Daniel 12:4 Ale ty Danielu! Zamknij te słowa, i zapieczętuj tę księgę aż do czasu naznaczonego. Bowiem wielu ich przebieży, a wzrośnie poznanie.

Zgodnie z tym wersetem, widzimy, że Pan Bóg zamknął słowa i zapieczętował swą księgę (Biblię) aż do dni czasów końca świata. Ponieważ informacje w Biblii były zamknięte i zapieczętowane żaden człowiek nie mógł poznać czasu końca świata. Jednakże z wersetu tego wynika, że pieczęcie zostaną zdjęte, gdy nadejdą dni ostateczne. Ponadto, werset ten mówi, że gdy nadejdą czasy ostateczne „wzrośnie poznanie”. W Ewangelii wg Mateusza 24:36 Biblia oświadcza, że „ …o owym dniu nikt nie wie, tylko sam ojciec mój.” Bóg zawsze znał czas końca świata. Skoro sam Bóg jest autorem Biblii, wiec umieszczenie informacji i ukrycie ich w Biblii tak, aby były zawieszone do czasu, kiedy nadejdzie właściwy moment historii, nie było dla Pana Boga problemem. Obecnie znaleźliśmy się w czasach ostatecznych, dlatego Bóg objawia teraz te rzeczy swoim ludziom.
DLACZEGO KOŚĆIOŁY NIE ZROZUMIĄ

Jeżeli powiesz kapłanowi w twoim kościele, że 21 maja 2011r. to data początku Dnia Sądu Ostatecznego, to jest prawie pewnym, że nie zgodzi się z tym faktem. To aż niewiarygodne jak jednomyślne są kościoły w głoszeniu stwierdzenia: „nikt nie zna dnia ani godziny”. Jednakże nikt nie powinien znajdować komfortu w jednolitej pozycji kościołów, ponieważ w naszych czasach kościoły ogromnie odeszły od prawdy. Kościoły na całym świecie nie zgadzają się w odniesieniu do wielu Biblijnych stwierdzeń i uczą w sposób sprzeczny między sobą (co oznacza, że muszą być błędy w formułowaniu konkluzji). Dlatego też jedność kościołów w aspekcie rozumienia Biblijnego stwierdzenia „nikt nie zna dnia ani godziny” nie powinna być szczególnie uspakajająca. Przeciwnie, powinna być raczej alarmująca, szczególnie teraz, kiedy wiemy, że w naszych czasach rozpoczął się Sąd Boży nad kościołami całego świata ze względu na to, że odstąpiły od prawdy.

1 List Piotra 4:17 czytamy: „Albowiem czas nadszedł aby się Sąd rozpoczął od Domu Bożego…”

Straszliwą prawdą jest fakt, że Pan Bóg opuścił kościoły na całym świecie. Biblia uczy nas, że Era kościoła zakończyła się (nastąpiło to w 1988r.) Pan Bóg pozostawił kościoły w duchowej ciemności. Dlatego kościoły nie mogą dostrzec, tej straszliwej prawdy, że znajdujemy się teraz w czasach końca świata. Pan Bóg opisuje duchowych przywódców kościelnych naszych czasów w Księdze Izajasza.

Izajasza 56:10-11 czytamy: Stróżowie jego ślepi, zgoła wszyscy nic nie umieją, wszyscy są psami niemymi, nie mogą szczekać…sami się pasąc nie umieją nauczać…

Pan Bóg zapowiada tutaj, że wielu, utrzymujących, że są ludźmi Boga nie dostrzeże ostrzegających znaków o nadchodzącym końcu. Pan Bóg używa Staro Testamentowy Izrael i Judeę jako uosobienie kościołów i kongregacji Nowego Testamentu. Biblia wskazuje, że Bóg był zły na Judeę i ostrzegał ich o swoich zamiarach sprowadzenia na nich Sądu, ale naród judzki zlekceważył i zignorował Boże ostrzeżenia, aż zostali zniszczeni – podobnie czynią kościoły naszych czasów.

Księdze Jeremiasza 8:7 czytamy: I bocian na powietrzu zna ustawione czasy swoje, i synogarlica i żuraw i jaskółka przestrzegają czasu przylecenia swego; ale lud mój nie zna sadu Pańskiego.

Obecnie, w czasach końca świata, kościoły Nowego Testamentu powtarzają te same błędy, które popełnił Izrael Starego testamentu. Odrzucają ostrzeżenia Boga (z Biblii) dokładnie tak samo jak Izrael odrzucał ostrzeżenia Boga przekazywane im przez proroków.
PAN BÓG ZAWSZE OSTRZEGA SWOICH LUDZI

Teraz musimy popatrzeć na inne informacje zawarte w Biblii, których kapłan w twoim kościele prawdopodobnie nie będzie chciał wziąć pod uwagę: jednakże aby wykazać, że my możemy poznać czas końca, musimy najpierw zobaczyć, co jeszcze Biblia o tym mówi. Na przykład w Księdze Amosa Bóg umieszcza następujące stwierdzenie.

Amosa 3:7 Zaiste nic nie uczyni panujący Pan, jeśli nie objawił tajemnicy swojej sługom swoim, prorokom.

W znaczeniu duchowym, prorokiem jest każdy, kto deklaruje Słowo Boże. Człowiek prawdziwie wierzący spełnia rolę proroka, gdy szerzy Ewangelię wśród innych ludzi. W Księdze Amosa 3:7 Pan Bóg mówi nam, że On ujawnia informacje swoim ludziom. Mówi nam, że „nic nie uczyni” zanim nie ujawni „tajemnicy swoim sługom”. Przeglądając biblijną historię widzimy powtarzające się dowody na tą ważną prawdę.

Popatrzmy na okres potopu za czasów Noego:

Księga Rodzaju 6:3,5,7 I rzekł Pan…i będą dni jego sto i dwadzieścia lat… I Bóg widział, że wielka była złość ludzka na ziemi. Wszelka wyobraźnia myśli ich serca tylko zła była po wszystkie dni… I rzekł Pan. Zgładzę człowieka…

W tych słowach znajdujemy informację, że Bóg dał światu ostrzeżenie na 120 lat przed czasem jego zniszczenia. Tak długi czas był konieczny ponieważ Bóg wybrał Noego, aby wybudował arkę i aby podczas tych 120 lat ostrzegał ludzkość tamtych czasów przed nadchodzącą katastrofą. Biblia określa Noego jako kaznodzieję sprawiedliwości (2 Piotra 2:5). Jego praca nad budową arki przez te długie lata z pewnością nie przeszła nie zauważona. Budowanie arki stanowiło wielkie świadectwo wiary w Boga. Również arka sama w sobie i jej budowa służyły jako nieustanne potępienie świata tamtych czasów.

List do Hebrajczyków 11:7 Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tym czego jeszcze nie było widać, uczciwość wyświadczając, przygotowywał łódź dla zachowania domu swego, przez którą potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary.

W tym 120-tym roku (4990 B.C.) Pan Bóg raz jeszcze przekazał Noemu więcej informacji dotyczących czasu potopu. Tym razem Bóg dał jemu bardzo specyficzne informacje. Niewiarygodne, przed potopem Bóg powiedział Noemu dokładnie rok, miesiąc i dzień, kiedy rozpocznie się zalew ziemi wodami potopu.

Księga Rodzaju 7:1,4,10-11 11 I rzekł Pan do Noego…Albowiem jeszcze po siedmiu dniach spuszczę deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy…I stało się, że po 7 dniach wody potopu przyszły na ziemię. Roku 600-nego wieku Noego, miesiąca drugiego, siedemnastego dnia…

Nie jest przypadkiem, że i w naszych obecnych czasach, ludzie Boga wiedzą, że koniec świata nastąpi w 2011 roku. (dokładnie 7000 lat po potopie) w miesiącu maju, i 21 dnia. Jest to absolutnie analogiczna informacja do tej, którą Pan Bóg przekazał Noemu. Proszę pamiętać, że maj 21 w roku 2011 jest 17-tym dniem 2-go miesiąca według kalendarza Hebrajskiego, a więc ta sama data jak za czasów Noego, kiedy zaczął się potop a Bóg zamknął Noego i jego rodzinę w arce. Powinniśmy również pamiętać, że Pan Jezus wskazuje na potop jako przykład Jego własnego powrotu.

Mateusza 24:38-39 Albowiem jako za dni onych, przed potopem jedli, I pili I żenili się aż do dnia, którego wszedł Noe do arki. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich: tak będzie i przyjście syna człowieczego.

W czasie powrotu Chrystusa będzie tak jak było za dni Noego. Każdy, kto uczciwie szuka prawdy musi postawić sobie teraz pytanie: czy ludzie wiedzieli cokolwiek o nadchodzącym potopie? Czy też nikt nie znał dnia potopu? Biblia daje nam odpowiedź: tak, ludzie Boga wiedzieli. Noe wiedział. Żona Noego wiedziała. Ich trzej synowie i ich żony wiedzieli. Otaczający ich świat również wiedział, ponieważ Noe był kaznodzieja. Nie ma wątpliwości, że Noe był traktowany jako szaleniec. W rezultacie wszyscy zginęli w potopie. Kluczowym punktem, jaki Biblia tutaj odnotowuje jest fakt, że ludzie słyszą ostrzeżenie, które Bóg posyła, ale tylko Jego wybrani odpowiedzą i podejmą działania. Dlatego, biorąc pod uwagę straszliwy zalew śmierci w potopie za czasów Noego, jest ważnym abyśmy zwrócili uwagę na następujący werset:

2 List Piotra 2:5 Także i pierwszemu światu, nie przepuścił ale Noego, kaznodzieję sprawiedliwości zachował, przywiódłszy potop na świat niepobożnych;

Bóg akcentuje, że potop za dni Noego zniszczył wszystkich „niepobożnych” ludzi.

Jest to niezwykle ważny fakt. Wszyscy ludzie Boga (zbawieni) zostali poinformowani o nadchodzącym potopie i uratowani od śmierci. Każdy sprawiedliwy człowiek wiedział, że potop nadchodzi i był w stanie schronić się do arki wraz Noem. Możemy być pewni, że Bóg ostrzegł również wszystkich innych ludzi świata tamtych czasów, ale oni nie wierzyli w to, co Noe głosił. Innymi słowami, widzimy tutaj Biblijną zasadę ustanowioną w Księdze Amosa 3:7. Bóg ostrzega swoich ludzi. Pozostali ludzie słyszeli, ale ostatecznie zignorowali Boże ostrzeżenie. W rezultacie, ponieważ nie czuwali, zginęli.Właśnie dlatego Biblia mówi, że Chrystus przyjdzie jak „złodziej w nocy”. Sam fakt, że Bóg ostrzegł Noego i jego rodzinę, powinien uświadomić nam, że Bóg podobnie wyjawi nam czas końca zanim ześle Sąd Ostateczny. Jednakże musimy wziąć pod uwagę jeszcze wiele innych działań Boga w Biblijnej historii świata. Popatrzmy na zniszczenie Sodomy i Gomory. Zanim Boży gniew spad na Sodomę i Gomorę, Bóg odwiedził Abrahama i obwieścił jemu, że zniszczy te miasta. Znamiennym jest to, co czytamy.

Księdze Rodzaju 18:16-17 …potem wstali mężowie…I obrócili się ku Sodomie… Tedy rzekł Pan: Czy ja zataję przed Abrahamem, co zamierzam uczynić?

Bóg nie ukrywał przed Abrahamem, że zamierza zniszczyć Sodomę. Uznawał, że dobrze jest podzielić się tą informacja ze sługą swoim. Abraham, gdy się dowiedział natychmiast interweniował (modlił się) za sprawiedliwych. Kuzyn Abrahama Lot żył w Sodomie. Biblia nam mówi, że był spawiedliwym człowiekiem. (tzn.Bóg zbawił go I uczynił go sprawiedliwym przez Chrystusa–zob.2 Piotra 2:7-8).

Bóg nie mógł zniszczyć sprawiedliwych wraz z bezbożnymi. Dlatego ostrzegł Lota o nadchodzącej karze.

Księga Rodzaju 19:12-13 Tedy rzekli mężowie do Lota, Maszli tu jeszcze kogo, zięcia, syny twe, albo córki…wyprowadź z miejsca tego. Skazimy bowiem to miejsce…Bóg posłał nas abyśmy je skazili.

Lot i paru członków jego rodziny uniknęli zniszczenia w Sodomie tylko dlatego, że Bóg ostrzegł ich wcześniej. Lot próbował przekazać tą informacje swoim zieńciom, ale oni nie wzięli tego poważnie (Rodzaju 19:14). Musimy również wziąć pod uwagę, że Jezus powiedział, iż gdy On będzie wracał wszystko będzie tak samo jak w dniach Lota:

Łukasza 17:28-30 Także też jako się działo za dni Lota, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali: Ale dnia tego, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł jako deszcz ogień z siarka z nieba i wytracił wszystko. Tak też będzie w on dzień, którego się Syn człowieczy objawi.

Prawdą jest, że w czasach Lota Bóg ostrzegł swoich ludzi przed strasznym sądem jaki wisiał nad Sodomą. Inni ludzie chociaż słyszeli ostrzeżenie nie podjęli żadnych działań. Historyczny fakt, że Bóg ostrzegł Abrahama i Lota, raz jeszcze demonstruje nam, że podobnie Bóg objawi czas Sądu Ostatecznego zanim to nastąpi. Ponadto jest jeszcze wiele wersetów, które należy tu uwzględnić.
JAK ZŁODZIEJ W NOCY

Wielu ludzi uznających siebie za Chrześcijan błędnie myśli że Chrystus powróci „jak złodziej” aby ich pobłogosławić i nagrodzić życiem wiecznym Ale skąd ludzie biorą tą ideę, że złodziej przychodzi aby błogosławić? Biblia nam mówi dokładnie po co przychodzi złodziej.

Jana 10:10 Złodziej przychodzi aby kradł, zabijał i tracił…

JJezus nie przyjdzie niespodziewanie jak złodziej po swoich wybranych ludzi, jak Abrahama, Lota, etc.), Natomiast On przybywa jak złodziej po niezbawionych tego świata:

1 Tesaloniczan 5:2-3 Albowiem sami wiecie, iż on dzień Pański jako złodziej w nocy tak przyjdzie. Bo gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo! Tedy na nich nagłe zniszczenie przyjdzie, jako bóle na niewiastę brzemienną, i nie ujdą.

Ponieważ Bóg opisuje „nagłe zniszczenie” spadające na niezbawionych i deklaruje, że oni „nie ujdą” dlatego widzimy bardzo jasno, że Biblia mówi tu o „bezbożnych.” Do nich Chrystus przybędzie jako „złodziej”, aby zabić I zniszczyć. Zwróćmy uwagę na następny werset.

1 Tesaloniczan 5:4 Lecz wy bracia! Nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jako złodziej zaskoczył.

Oczywiście, widzimy, że ludzie Boga nie będą zabrani przez zaskoczenie. Dlaczego tak miałoby być skoro Bóg nie czyni niczego zanim nie ostrzeże jego ludzi? Bóg ostrzegł Noego, ostrzegł Abrahama. Bóg ostrzegł Lota. Jak ktokolwiek może myśleć, że Bóg, który ostrzegał swoich ludzi o dniach sądu znacznie mniejszego rozmiaru a nie stosował by Jego własnego modelu i nie ostrzegł świata liczącego około 7 miliardów dusz żyjących w czasach obecnie nadchodzącego Dnia Sądu Ostatecznego? Ponadto, w Biblii znajdujemy, że nakazał wszystkim aby czuwali bo nie znają godziny Jego powrotu. Chrystus przybywa jak złodziej w nocy tylko do tych, którzy nie czuwają.

Objawienie 3:3 …Jeśli tedy czuwać nie będziesz, przyjdę na cię jako złodziej, i nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na cię.

Oznacza to, że Chrystus nakazał ludziom prawdziwej wiary aby szukali (czuwali) w Biblii. Ludzie Boga mają nieustannie studiować Słowo Boże. Czynić maja tak dlatego, że we właściwym czasie Bóg otworzy ich oczy aby zrozumieli informacje, które do tego czasu były ukryte. Ponieważ, każdy”, kto będzie czuwał, zrozumie te rzeczy dlatego Chrystus do nich nie przyjdzie „jak złodziej w nocy”. Pan Jezus przyjdzie „jak złodziej w nocy” tylko do tych, którzy będą nalegali, że nie możemy poznać daty powrotu Chrystusa. Nalegając, że poznanie czasu końca jest niemożliwe, kościoły dają świadectwo, że trwają w ciemności i że nie maja żadnej intencji aby czuwać. Jest to śmiertelnie poważna postawa dla każdego kto z uporem nalega, że my nie możemy poznać czasu końca. A to dlatego, że kiedy Jezus powróci dla nich będzie „jak złodziej” i zostaną oni nagle zniszczeni, nie unikną strasznego Sądu Bożego. Wszystko to jest bardzo smutne Jednakże Pan Bóg każdemu z nas daje wielką nadzieję poprzez Biblijny przykład Niniwitów. Mieszkańcy Niniwy również słyszeli ostrzeżenie Boga o nadchodzącym Sadzie.
SPRAWA NINIWITÓW

Bóg wysłał proroka Jonasza do Niniwy aby zaniósł im niesłychaną wiadomość zawierającą jedno zdanie:

Jonasza 3:4 Jonasz…wołał mówiąc: Po czterdziestu dniach Niniwa będzie wywrócona.

Było to tylko tych kilka slow! To była cala wiadomość, którą Jonasz z nakazu Boga miał zanieść Niniwitom. Wiadomość zawierała dwa elementy: czas (40 dni) i kare (wywrócona). Oczywiście, to prawdziwe historyczne wydarzenie, kiedy Bóg posyła proroka aby ostrzegł ludzi, podkreśla nam istniejacy wzór zapisany w Biblii, pokazujący, że Bóg ostrzega ludzi zanim ześle na nich karę. To co znajdujemy w następnym wersecie jest oszałamiające.

Jonasza 3:5 I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu…

Popatrzmy na to z punktu widzenia człowieka. Mieszkancy Niniwy byli Asyryjczykami. Jonasz nie był Asyryjczykiem. Oczywiście nie mówił w ich jezyku. Nie tylko, że pochodził z innego narodu, ale z narodu wrogiego. I nagle pojawia się ten obcy człowiek i głosi, że „za 40 dni Niniwa będzie zniszczona”.

Czy możecie pomyśleć o innej odpowiedzi jaką Niniwici mogli dać w zamian: może kpina, ośmieszanie, czy totalna niewiara? W naszym nowoczesnym świecie pomyślelibyśmy: tylko łatwowierny głupiec może uwierzyć w taką wiadomość. Tak. łatwo możemy podać wiele powodów dlaczego dzisiaj ludzie nie uwierzyliby w taka wiadomość. Ale Niniwici uwierzyli. Co przekonało Niniwitów, żeby uwierzyć, że ta straszna wiadomość jest prawdziwa i, że rzeczywiście pochodzi od Boga. Z pewnością nie była to ilość dowodów. Jonasz nie przybył z księgami biblijnych wykładów, które mógłby im położyć przed wejściem do miasta. Nie! On tylko wypowiadał jedno zdanie, bez najmniejszego dowodu – i oni uwierzyli.

Mateusza 12:41 Mężowie z Niniwy staną na sadzie z tym rodzajem i potępią go, dlatego,że pokutowali na kazanie Jonaszowe…

Teraz, usłyszeliście, że w sobotę 21 maja 2011 rozpocznie się Sad Ostateczny. Być może zetknęliście się z wielką ilością Biblijnych dowodów, a jednak, ciągłe nie wierzycie Bogu. Czy potrzebujecie więcej dowodów. Niniwici nie mieli luksusu takiej ilości dowodów jaką my mamy dzisiaj Oni mieli tylko jeden skromny werset. Dzisiaj możemy wskazać ludziom całkiem dużo informacji bezpośrednio z Biblii. (Po informacje dotyczące Sadu Ostatecznego, który rozpocznie się 21 maja 2011, EBF, chociaż nie jest związany z Family Radio,rekomenduje nieodplatna książke: „To już prawie teraz”, opublikowaną przez Family Radio Adres: Family Radio, Oakland, CA 94621 USA albo czytajcie ją online: www.familyradio.com ). Jakkolwiek ilość informacji nie przekona nikogo. Jezus wskazal na to, gdy powiedział:

Jana 8:47 Kto z Boga jest , słów Bożych słucha: dlatego wy nie słuchacie bo z Boga nie jesteście.

Zauważcie śmiertelną powagę z jaką Niniwici wierzyli Bogu i z pospiechem zareagowali na to.

Jonasza 3:6-8 Bo gdy ta rzecz przyszła do króla Niniwy, powstawszy z tronu swojego, złożył z siebie odzienie swoje a oblekłszy się w wór, siedział w popiele…mówiąc…niech się okryją worami ludzie i bydło, a niech do Boga gorliwie wołają , a niech się odwróci każdy od zlej drogi…
CZAS DOSTRZEGANIA I SĄD

Analizując Biblijną historię dostrzegliśmy, że Bóg wielokrotnie ostrzegałswoich ludzi o czasie nadchodzącego Sądu zanim go sprowadzał na ludzi. Jest to konsekwentny akt Boga poprzez całą Biblijną historię, tak że możemy uznać to za Biblijna zasadę, jak czytamy w Księdze Amosa 3:7 „Zaiste nic nie czyni panujący Bóg, chyba żeby objawił tajemnicę swoją szlugom swoim, prorokom.”

W Biblii Pan Bóg dzieli ludzkość na 2 grupy. Tych, których zbawia określa jako „mądrych”, a niezbawionych jako „głupców”. Zbawionych nazywa również „sprawiedliwymi” a niezbawionych niegodziwymi” albo „bezbożnymi”. To rozróżnienie nie ma nic wspólnego ze stopniem inteligencji, albo ludzką mądrością czy wartością jakiegokolwiek rodzaju. Po prostu mądrym jest ten, którego Bóg zbawił, i który został obdarowany duchem Chrystusa. Ci, którzy nie zostali zbawieni są nazywani głupcami albo bezbożnymi ponieważ nie posiadają ducha Chrystusa (mądrości). Jeżeli uwzględnimy Biblijna definicje mądrości, ogromnie to nam pomoże w zrozumieniu poniższego wersetu.

Daniel 12:9-10 …Idź Danielu: bo te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do końca czasu …nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją.

Bez wątpienia, intencją Boga było, aby zapieczętować Jego Słowo (Biblie) aż do czasów ostatecznych. Ale zauważcie jak Bóg podkreśla, że „wszyscy bezbożni nie zrozumieją” Nie zrozumieją czego? Bóg mówi o rozumieniu Słowa Bożego, które zostanie odpieczętowane w czasach ostatecznych. Ludzie niezbawieni nie zrozumieją tych rzeczy, dokładnie tak samo jak ludzie w dniach Noego, nie przyjęli ostrzeżenia przed potopem i jak zięciowie Lota, którzy odrzucili ostrzeżenie aby uchodzić z miasta. Tak samo dzisiaj nikt spośród niezbawionych nie zrozumie. Natomiast „mądrzy” zrozumieją. „Mądrzy” zrozumieją tylko ze względu na wielkie miłosierdzie Boże. Bóg mówi o tej prawdzie raz jeszcze w tych oto pięknych wersetach:

Kaznodzieja 8:5 …I czas i przyczyny zna serce mądrego.

Księga Przysłów 28:5 Ludzie źli nie zrozumieją sądu: ale ci ktorzy Boga szukają zrozumieją wszystko.

I w końcu, to czy wiemy czy nie wiemy, że 21 maja 2011 rozpocznie się Sąd Ostateczny spoczywa całkowicie na tym czy Bóg otworzył nasze oczy abyśmy widzieli te rzeczy. Jeżeli to uczynił, będziemy wiedzieli, że 21 maja 2011r. jest Dniem Gniewu Bożego. Jeżeli Bóg nie otworzył nam oczu, wówczas nie będziemy wiedzieli. Biblia mówi nam, ze znakomita większość ludzi na sowiecie nie została wybrana do zbawienia. Dlatego właśnie Chrystus przybędzie niespodziewanie do miliardów ludzi. Ci ludzie nie rozumieją rzeczy duchowych. Ponieważ nie mają Ducha Bożego, nie przyjmą ostrzeżenia i nie zrozumieją. To bardzo smutne, ale oni z pewnością zostaną unicestwieni.

Ezechiela 33:4-5 A ktoby słyszał glos trąby i nie przyjął ostrzeżenia; jeżeli wtem przyjdzie miecz i zgładzi go, krew jego będzie na głowie jego. …ale ten kto by przyjął przestrogę zachowałby dusze swoja.

Ludzie Boga (jak Niniwici) wiedzą, że ta data jest prawdziwa i godna zaufania dlatego, że informacje te pochodzą bezpośrednio z Biblii. Wielu ludzi będzie ufało swoim kościołom, kapłanom, pastorom, którzy będą ich zapewniali, że nie musza się martwić tą datą. Ale to nie jest godne zaufania, nie jest prawdziwe. Jedynym godnym zaufania źródłem informacji na tym świecie jest Biblia. Dlatego im bardziej zbliżamy się do dnia 21 maja 2011, dla każdego wielkim pytaniem jest: czy ufasz Biblii czy innym źródłom.

Księga Przysłów 3:5 Ufaj Panu z całego serca twego, a na rozumie własnym nie polegaj.

Psalm 119:42 …ufam w słowie twojem.

3

Odp: Dzien SĄDU OSTATECZNEGO 21 MAJA, 2011 - KONIEC ŚWIATA 21 PAŹDZIERNIKA

21.05.2011 napisał/a:

DZIEŃ SĄDU OSTATECZNEGO
21 MAJA, 2011

A dano im, nie żeby ich zabijały, ale aby ich dręczyły przez pięć miesięcy, a udręczenie ich, aby było jako udręczenie od niedźwiadka, gdy człowieka ukąsi. Objawienie 9:5

KONIEC ŚWIATA
21 PAŹDZIERNIKA, 2011

Celem tego pamfletu jest przekazanie tobie informacji o istniejącej obecnie na świecie naglącej potrzebie, aby każdy człowiek starał się pojednać z Bogiem. Biblia jest Słowem Bożym! Wszystko, o czym Biblia oznajmia pochodzi w całości od Boga. Obecnie, w naszych czasach odczytujemy z Biblii nowe informacje, które jasno objawiają nam Boży plan uniesienia (zabrania do nieba) Jego wybranych ludzi oraz zakończenia istnienia tego świata. Biblia otwiera ukryte przez Boga prawdy dotyczące chronologii wydarzeń w historii czasu. Te informacje nigdy wcześniej nie były znane, ponieważ Bóg zamknął swoje Słowa i uniemożliwił wszelkie próby poznania czasu końca świata. Czytamy o tym w Księdze Daniela:

Daniel 12:9 Tedy rzekł: Idź, Danielu! bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego.

Jednakże, obecnie w naszych czasach Pan Bóg otworzył Swoje Słowo (Biblię), aby objawić wiele prawd dotyczących końca świata (a także wielu innych zagadnień). W tym samym paragrafie Księgi Daniela czytamy:

Daniel 12:4 Ale ty, Danielu! zamknij te słowa, i zapieczętuj tę księgę aż do czau naznaczonego; bo to wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność.

Obecnie Bóg otwiera przesłanie Swojego Słowa, ponieważ doszliśmy do czasów końca. Prawda ta, ludziom poważnie studiującym Biblię uczyniła oczywistym fakt, że żyjemy w ostatnich dniach historii ziemi. Właśnie, dlatego, że żyjemy w czasach ostatecznych Pan Bóg objawia Swoim ludziom następujące informacje:
BIBLIJNY KALENDARZ HISTORII

Pan Bóg umożliwił Jego ludziom odczytanie z kart Biblii „kalendarza biblijnego”. Rodowody zapisane w Księdze Rodzaju, głównie w Rozdziałach 5 i 11, okazały się być bardzo dokładnym kalendarzem historii ludzkości.

Biblijny kalendarz historii jest dokładny i prawdziwy. Ponieważ Biblijny kalendarz został nam przekazany w Słowie Bożym możemy mu ufać całym sercem. W tym krótkim pamflecie dzielimy się ważnymi konkluzjami pochodzącymi z kalendarza Biblijnego, jak również z innych studiów nad Pismem Świętym. Ilość informacji, jednakże, jest zbyt wielka i złożona, aby w tym krótkim pamflecie zamieścić wiele szczegółów. Przekazujemy istotne i dokładne daty. Ustalone daty pochodzą z Biblii, możemy więc całkowicie ufać ich prawdziwości. (EBF - Ebiblefellowship nie jest związany z Family Radio, jednakże gorąco polecamy publikację “To już prawie teraz”, którą nie odpłatnie można uzyskać pisząc na adres: Family Stations, Inc., 290 Hegenberger Rd., Oakland, CA 94621, USA. Książka ta podaje bardzo dokładne informacje dotyczące Sądu Ostatecznego i końca świata. Publikację tą można również przeczytać albo ściągnąć ze strony internetowej: www.familyradio.com).
CZAS WAŻNYCH WYDARZEŃ W HISTORII

11,013 B.C.—Stworzenie. Bóg stworzył świat i człowieka. (Adama i Ewę)

4990 B.C.—Potop za czasów Noego. Wszyscy zginęli w ogólno światowym potopie. W arce ocaleli tylko Noe, jego żona i ich 3 synowie z żonami (6023 lata po stworzeniu).

7 B.C.—Urodził się Pan Jezus (11,006 lat po stworzeniu).

33 A.D.—Rok ukrzyżowania Chrystusa i początek Ery Kościoła (11,045 lat po stworzeniu i 5023 kalendarzowe lata po potopie).

1988 A.D.—Rok ten zamyka Erę Kościoła i otwiera okres wielkiego ucisku, trwającego 23 lata (13,000 lat historii ziemi).

1994 A.D.—7-go września kończy się pierwszy, trwający 2300 dni, okres wielkiego ucisku i zaczął się okres późnego deszczu, w którym rozpoczyna się Boży plan zbawienia, poza kościołami, wielkiego tłumu ludzi), (13.006 lat po stworzeniu).

2011 A.D.—21-go maja, w końcu 23-go roku wielkiego ucisku, rozpocznie się Dzień Sądu Ostatecznego oraz nastąpi uniesienie zbawionych (zabranie do nieba ludzi wybranych przez Boga). 21-go października cały świat zostanie zniszczony w ogniu (7.000 lat po potopie i 13.023 lata od stworzenia).
JEDEN DZIEŃ JEST JAK 1000 LAT

Ludzie zbawieni dowiedzieli się z Biblii, że język użyty w Księdze Rodzaju 7, ma podwójne znaczenie:

Ksiega Rodzaju 7:4 Albowiem jeszcze po siedmiu dniach spuszczę deszcz na ziemię, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i wygładzę wszystko stworzenie, którem uczynił, z oblicza ziemi.

Historycznie, kiedy Bóg wypowiadał te słowa pozostawało jeszcze 7 dni, aby Noe, jego rodzina i zwierzęta znalazły się bezpiecznie w arce; w sensie duchowym, (Biblia jest księgą duchową) Bóg mówił do całej ludzkości i obwieścił światu, że grzeszni ludzie będą mieli 7000 lat, aby znaleźć schronienie w zbawieniu zapewnionym przez Pana Jezusa. Skąd my to wiemy? Wiemy o tym na podstawie informacji, o której czytamy w 2 Liście Piotra rozdział 3:

2 Piotra 3:6-8 Dlaczego on pierwszy świat wodą będąc zatopiony, zginął. Lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia temże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna, najmilsi! iż jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat, jako jeden dzień.

Kontekst jest tutaj niezwykle istotny! W początkowych wersetach Bóg zwraca naszą uwagę na zniszczenie świata przez potop za czasów Noego. Następnie znajdujemy interesujące napomnienie, abyśmy nie zlekceważyli jednej rzeczy, a mianowicie, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat, jak 1 dzień. Bezpośrednio po tej niezwykłej informacji Bóg umieścił jaskrawy opis ostatecznego zniszczenia obecnego świata przez ogień.

Co Bóg mógł przekazać nam poprzez utożsamienie jednego dnia z 1000 lat?

W ostatnim czasie na podstawie zapisów Biblijnych byliśmy w stanie odkryć Biblijny kalendarz historycznych wydarzeń; dowiedzieliśmy się, że potop za czasów Noego miał miejsce w roku 4990 B.C. Data ta jest absolutnie dokładna (więcej informacji o chronologii wydarzeń znajdziesz na stronie: www.familyradio.com). Było to w roku 4990 BC, kiedy Bóg objawił Noemu, że za 7 dni na ziemię spadną wody potopu. Teraz, jeżeli podstawimy 1000 lat za każdy dzień otrzymamy 7000 lat. Jeżeli przeniesiemy się w przyszłość dokładnie do roku 4990 B.C. i dodamy 7000 lat zobaczymy, że wypada to w A.D. 2011.

   4990 + 2011 = 7001

Uwaga: Kiedy liczymy lata od daty w czasach Starego Testamentu do daty w czasach Nowego Testamentu, zawsze musimy odjąć 1 rok, ponieważ nie ma roku zerowego. Otrzymujemy ostateczny wynik:

   4990 + 2011 - 1 = 7000 lat dokładnie.

A.D. 2011 będzie 7000-cznym rokiem od potopu za czasów Noego. Rok 2011 wyznacza koniec okresu czasu danego ludzkości na znalezienie łaski u Boga. Oznacza to, że czas na znalezienie schronienia w Chrystusie jest już bardzo krótki. Od roku 2011 dzieli nas niezwykle krótki czas!

Nie jest to niczym nadzwyczajnym, że ludziom wiary, ludziom Boga dane zostało zrozumienie ustanowionego czasu zdarzeń związanych z końcem świata. Biblia nam mówi, że Bóg tak właśnie działa. W przeszłości Bóg ostrzegał swoich ludzi przed nadchodzącymi okresami sądu.

Amosa 3:7 Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnice swoję sługom swoim, prorokom.

Hebrajczyków 11:7 Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tem, czego jeszcze nie było widzieć, uczciwości wyświadczając, przygotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary.
21 MAJ 2011, POCZĄTEK SĄDU OSTATECZNEGO

Wiemy, że rok 2011 jest 7000-cznym rokiem od potopu. Wiemy również, że w owym roku Bóg zniszczy ten świat Pozostaje pytanie, kiedy w roku 2011 to się stanie?

Odpowiedź jest zdumiewająca. Spójrzmy raz jeszcze na informacje o potopie za czasów Noego zapisane w Księdze Rodzaju:

Księga Rodzaju 7:11 Roku sześćsetnego wieku Noego, miesiąca wtórego, siedemnastego dnia tegoż miesiąca, w tenże dzień przerwały się wszystkie źródła przepaści wielkiej, i okna niebieskie otworzyły się.

Zgodnie ze Swoją zapowiedzią Pan Bóg sprowadził potop na ziemię 7 dni później, w 17-tym dniu 2-go miesiąca w 600-tnym roku według kalendarza ustanowionego w odniesieniu do czasu życia Noego. Dokładnie 17-go dnia 2-go miesiąca Bóg zamknął drzwi do arki zapewniając bezpieczeństwo umieszczonym w niej ludziom i zwierzętom, i ustanawiając jednocześnie przeznaczenie dla wszystkich innych pozostających na tym świecie na zewnątrz arki. Wszyscy pozostali zginęli w katastrofie o zasięgu ogólnoświatowym.

Księga Rodzaju 7:16,17 A które weszły, samiec i samica z każdego ciała weszły, jako mu Bóg rozkazał. I zamknął Pan za nim. Był tedy potop przez czterdzieści dni na ziemi, i wezbrały wody i podniosły korab, i był podniesiony od ziemi.

Wspomnieliśmy wcześniej, że Era Kościoła zakończyła się w A.D. 1988. Wiemy teraz z Biblii, że Era Kościoła rozpoczęła się w dniu zesłania Ducha Świętego 22 maja A.D. 33, a zakończyła się 1955 lat później 21 maja, w przededniu rocznicy zesłania Ducha Świętego w 1988 r.

Biblia uczy również, że koniec Ery Kościoła nastąpi w dniu, w którym jednocześnie rozpocznie się czas wielkiego ucisku:

Mateusza 24:21 Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie.

W dniu 21 maja 1988 r. Pan Bóg zaprzestał posługiwania się lokalnymi kościołami na całym świecie. Duch Święty opuścił wszystkie kościoły i szatan, człowiek grzechu, zasiadł w kościołach od tego czasu, aby w nich panować. Biblia dalej uczy, że ten straszny okres sądu nad kościołami trwać będzie przez 23 lata (dokładnie przez 8400 dni) rozpoczynając od 21 maja 1988 r. do 21 maja 2011 r. Informacja ta została odkryta w Biblii całkowicie niezależnie od informacji dotyczących przedziału czasu 7 tysięcy lat od potopu do 2011 r. Dzięki temu możemy zobaczyć, że całkowity okres wielkiego ucisku, trwający 23 lata, zakończy się 21 maja 2011 r. Jest to dokładna data, kiedy zakończy się okres wielkiego ucisku oraz jest to data, na którą przypada rocznica 7 tysięcy lat od potopu za czasów Noego.

Proszę pamiętać, że Bóg zamknął drzwi do arki 17-go dnia 2-go miesiąca według kalendarza Noego. Dowiadujemy się również, że dzień 21 maja 2011 zamyka okres wielkiego ucisku. Istnieje bardzo ścisłe powiązanie między 17-tym dniem 2-go miesiąca według kalendarza czasów Noego a naszym Gregoriańskim kalendarzem. To powiązanie nie było łatwo widoczne dopóki nie odkryliśmy, że istnieje jeszcze jeden kalendarz, który należy uwzględnić, a mianowicie kalendarz żydowski, czyli Biblijny. Dzień 21 maja 2011 r. wg naszego kalendarza, pokrywa się z 17-tym dniem 2-go miesiąca w kalendarzu żydowskim. Przez to Bóg utwierdza nas, że prawidłowo rozumiemy informację dotyczącą okresu 7 tysięcy lat od potopu za czasów Noego do 2011 roku. 21 maja 2011 roku jest datą odpowiadającą dniowi, kiedy Bóg zamknął drzwi do Arki Noego. Z tej i z wielu innych informacji Biblijnych dowiadujemy się, że 21 maja 2011 r. będzie dniem, kiedy Bóg rozpocznie Sąd Ostateczny. Będzie to dzień, kiedy Bóg zamknie drzwi do zbawienia dla tego świata.

Innymi słowami poprzez zakończenie okresu wielkiego ucisku w dniu, który identyfikuje się z 17-tym dniem 2-go miesiąca według kalendarza Noego, Pan Bóg bez wątpienia potwierdza nam, że będzie to dzień, kiedy Bóg zamierza zamknąć na zawsze drzwi do nieba:

Jana 10:9 Jamci jest drzwiami; jeźli kto przez mię wnijdzie, zbawiony będzie, a wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie.

Biblia bardzo jasno mówi, że Chrystus jest jedyną droga do nieba. On jest bramą przez którą możemy wejść do chwalebnego Królestwa Niebieskiego.

Dzieje Apostolskie 4:12 I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni.

W momencie, kiedy drzwi (Jezus) zostaną zamknięte, nie bedzie więcej możliwości zbawienia na tej ziemi.

Objawienie 3:7 …To mówi on Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a nikt nie zawiera i zawiera, a nikt nie otwiera.

Biblia uczy, że 21 maja 2011 r. tylko ludzie prawdziwie wierzący, wybrani przez Boga do zbawienia zostaną zabrani w powietrze i uniesieni do nieba, aby spotkać Pana Jezusa i królować z nim na wieki.

1 Tesaloniczan 4:16,17 Gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy.

Wszyscy pozostali na ziemi ludzie (miliardy), będą cierpieli przez 5 miesięcy doświadczając straszliwego Sądu Bożego:

Objawienie 9:3-5 A z onego dymu wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jako mają moc skorpiony ziemskie; A rzeczono im, żeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich. A dano im, nie żeby ich zabijały, ale aby ich dręczyły przez pięć miesięcy, a udręczenie ich, aby było jako udręczenie od skorpiona, gdy człowieka ukąsi.
KONIEC ŚWIATA: 21 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

Dzięki Bożej łasce i ogromnemu miłosierdziu otrzymujemy od Boga ostrzeżenie o tym, co uczyni zgodnie ze swoim planem dla tego świata. Dnia 21 maja 2011 r. rozpocznie się 5-cio miesięczny okres udręki dla wszystkich nie zbawionych mieszkańców ziemi. W tym dniu Pan Bóg wyrzuci z grobów pozostające resztki wszystkich tych, którzy umarli wcześniej i nie zostali zbawieni. Wielkie trzęsienie ziemi spustoszy cały świat i ziemia nie będzie już więcej ukrywać ciał umarłych. (Izajasza 26:21) Ciała ludzi, którzy umarli jako zbawieni zostaną wskrzeszone i przemienione w doskonałe wieczne ciała i będą zabrane do nieba, aby wiecznie przebywać z Panem. Ciała tych, którzy umarli niezbawieni zostaną rozrzucone po powierzchni ziemi. Śmierć będzie obecna wszędzie.

Pan Bóg podkreśla ten przerażający czas unicestwienia w końcowym wersecie księgi Rodzaju 7:

Księga Rodzaju 7:24 I trwały wody nad ziemią sto i pięćdziesiąt dni.

Okresu 5 miesięcy od dnia 21 maja 2011 r. kończy się 21 października 2011. Okazuje się, że dzień 21 października 2011 r. jest również ostatnim dniem Biblijnego Święta Namiotów (obchodzonego jednocześnie ze świętem zbiorów) Święto Namiotów obchodzone było zawsze w 7 miesiącu kalendarza Biblijnego. W Biblii, w bardzo znaczący sposób Pan Bóg mówi o tym święcie:

Księga Wyjścia 23:16 …święto też zbierania na schodzie roku, gdy zbierzesz prace twoje z pola.

Księga Wyjścia 34:22 Święto Tygodni uczynisz też sobie, w pierwiastki żniwa pszenicznego, i święto zbierania na skończeniu roku.

Jak widzimy, Święto Namiotów/Zbiorów zostało zapowiedziane „na koniec (schodzie) roku” mimo, że według Hebrajskiego kalendarza było obchodzone w 7 miesiącu, który nie jest miesiącem kończącym rok. Przyczyną jest fakt, że duchowym wypełnieniem tego szczególnego święta jest koniec świata. Dzień 21 października 2011 roku będzie ostatnim dniem istnienia tego świata. Biblia opisuje co się wydarzy w dniu 21 października 2011 r.:

2 Piotra 3:10 A on Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą.

Wraz z ziemią i całym wszechświatem, wszyscy ci, którzy grzeszyli przeciwko Bogu i zostali pozostawieni na ziemi zostaną tak samo pochłonięci przez ogień i unicestwieni na wieczność:

2 Tesaloniczan 1:8,9 W ogniu płomienistym, oddając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od Oblicza Pańskiego i od chwały mocy Jego.

21 października 2011 roku Bóg całkowicie zniszczy ten świat i wraz z nim wszystkich ludzi, którzy nie dostąpili łaski zbawienia u Jezusa Chrystusa. Ta straszna zapłata za grzeszny bunt przeciwko Bogu zostanie zamknięta utratą wiecznego życia. 21 października 2011 roku, ci wszyscy biedni ludzie przestaną istnieć na wieczność Jakie to smutne, że ludzie stworzeni na podobieństwo Boga, umrą jak zwierzęta i zginą na zawsze:

Psalm 49:13 Ale człowiek we czci nie zostaje, podobnym będąc bydlętom, które giną.

Jest wiele więcej wiadomości, którymi chcielibyśmy się podzielić. Ale teraz, prosimy was, bratnie dusze, przyjmijcie ostrzeżenie, że czas do zbawienia zbliża się bardzo szybko do ostatecznego końca. Bóg dał światu 7.000 lat od potopu za czasów Noego. Obecnie pozostały nam tylko dni do 21 maja 2011 r. Zanim się spostrzeżemy ten ostateczny czas upłynie. Ta pozostająca szczypta piachu w zegarze piaskowym przesypie się i przeminie na zawsze. Pomimo, że pozostało już bardzo niewiele czasu, ciągle, dla każdego dzisiaj, istnieje wspaniała nadzieja:

2 Koryntian 6:2 (Bo mówi Bóg: czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia poratowałem cie; oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia.)

Zbawienie człowieka nie zajmuje Bogu wiele czasu. Złoczyńca wiszący na krzyżu obok Chrystusa w ostatniej godzinie swojego straszliwie grzesznego życia został zbawiony.

Łukasza 23:42,43 I rzekł do Jezusa: Panie! pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego. A Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju.

Naszą modlitwą jest, aby ta publikacja trafiła do twoich rąk w duchu szczerej troski, takiej samej w jakiej ją przekazujemy Czytając ten pamflet prosimy zwrócić szczególną uwagę na wersety z Biblii, które w niej cytujemy, ponieważ są one Słowami Bożymi i jako takie posiadają absolutna moc i autorytet. Nasza jedyna nadzieja na zbawienie jest w Słowie Bożym, dlatego powinniśmy czytać Biblię. Właśnie teraz żyjemy w czasach, kiedy drzwi do nieba (Chrystusa) są otwarte. Właśnie teraz Bóg, poza kosciołami i kongregacjami, zbawia wielka ilość ludzi na całym świecie:

Objawienie 7:9,13,14 Potemem widział, a oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich. …Ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co zacz są? i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie! ty wiesz. I rzekł mi: Cić są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej.

Bóg zbawia ludzi przez słuchanie Słowa Bożego. Nie ma innej drogi:

Rzymian 10:17 Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże.

Czytaj Biblię z całą swoja rodziną (szczególnie z dziećmi); czytając trwaj jednocześnie w modlitwie błagając o miłosierdzie. Módl się do miłosiernego i łaskawego Boga, aby być może i ciebie uchronił od nadchodzącej zagłady. O Bożym nieprawdopodobnym miłosierdziu dowiadujemy się nieco z Księgi Jonasza. Właśnie ludzi z Niniwy Pan Bóg ostrzegł przed zagrażającym zniszczeniem ich miasta:

Jonasza 3:4-9 Tedy Jonasz począł chodzić po mieście, ile mógł za jeden dzień ujść, i wołał mówiąc: Po czterdziestu dniach Niniwe będzie wywrócone. I uwierzyli Niniwczycy Bogu; a zapowiedziawszy post oblekli się w wory, od największego z nich aż do najmniejszego z nich. Bo gdy ta rzecz przyszła do króla Niniwskiego, powstawszy z stolicy swojej złożył z siebie odzienie swoje, a oblekłszy się w wór, siedział w popiele. rozkazał wywołać i opowiadać w Niniwie z dekretu królewskiego, i książąt swoich, tak mówiąc: Ludzie i bydło, woły i owce niech nic nie ukuszają, i niech się nie pasą, i wody nie piją; Ale się niech okryją worami ludzie i bydło, a niech do Boga gorliwie wołają, a niech się odwróci każdy od złej drogi swojej i od łupiestwa, które jest w ręku jego. Kto wie, jeźli się nie obróci Bóg, a nie użali się tego, nie odwrócili się, mówię, od popędliwości gniewu swego, abyśmy nie zginęli.

Pan Bóg nie zniszczył ludzi z Niniwy. Jednakże nie ma takiej możliwości, aby Pan Bóg odstąpił od swojego zamiaru zniszczenia świata w 2011 roku. Z Księgi Jonasza dowiadujemy się, że Bóg ma łaskawe serce i jest pełen miłosierdzia, gdy czytamy jak potraktował ludzi z Niniwy. To powinno każdemu z nas dodać otuchy, aby zwracać się do Boga i błagać Go o Jego wielkie miłosierdzie.

Psalm 86:15,16 Ale ty, Panie, Boże miłosierny i litościwy, i nierychły ku gniewu, i wielce miłosierny, i prawdziwy Wejrzyj na mię, a zmiłuj się nademną,…

4

Odp: Dzien SĄDU OSTATECZNEGO 21 MAJA, 2011 - KONIEC ŚWIATA 21 PAŹDZIERNIKA

Twoje wyliczenia nie zgadzają się z otwartymi pieczęciami.A więc przedstawienie daty końca świata jest błędne.Przeczytaj w Biblii w OBJAWIENIU ( Otwarcie pieczęci ) oraz w starym testamencie SEN DANIELA i porównaj te wiadomości z Twoimi.

5

Odp: Dzien SĄDU OSTATECZNEGO 21 MAJA, 2011 - KONIEC ŚWIATA 21 PAŹDZIERNIKA

7 B.C.—Urodził się Pan Jezus (11,006 lat po stworzeniu).

33 A.D.—Rok ukrzyżowania Chrystusa i początek Ery Kościoła (11,045 lat po stworzeniu i 5023 kalendarzowe lata po potopie).

samo przeliczenie życia chrystusa świadczy o będach w "przepowiedni"
wg. boblii żył on 33 lata, a przepowiednia liczy mu 39 lat
33+7-1=39

6

Odp: Dzien SĄDU OSTATECZNEGO 21 MAJA, 2011 - KONIEC ŚWIATA 21 PAŹDZIERNIKA

Kochani Bracia i Siostry, zadufani w swojej wiedzy pseudobiblijnej,

Biblia przekazuje nam symbole, które zrozumiemy tylko w oryginale... 33, 144, 12, 666 to liczby użyte w Piśmie (jak i wieeeeeele innych) - nie mają nic wspólnego z naszym pojmowaniem datowania, naszym kalendarzem, naszym systemem rozumowania. Interpretowanie we współczesny sposób, tak samo jak argumentowanie fragmentami wersów wyrwanymi z kontekstu, to chyba zbrodnia przeciwko własnej wierze, czyż nie?

Bishonen - już samo to ze powstał rzekomo 11 tys lat po stworzeniu ludzi, którzy (jako sam tylko Homo Sapiens) istnieją prawie 200 tysięcy lat...

Czasami trudno mi uwierzyć w głupotę ludzką, choć widzę jej dowody.

"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej."

Albert Einstein

7

Odp: Dzien SĄDU OSTATECZNEGO 21 MAJA, 2011 - KONIEC ŚWIATA 21 PAŹDZIERNIKA

Cassiopeia napisał/a:

Bishonen - już samo to ze powstał rzekomo 11 tys lat po stworzeniu ludzi, którzy (jako sam tylko Homo Sapiens) istnieją prawie 200 tysięcy lat...

"Homo Sapiens istnieją prawie 200 tysięcy lat..."  - Bzdura, to nie jest udowodnione.  Nazywa sie to naukowym zgadywaniem.

8

Odp: Dzien SĄDU OSTATECZNEGO 21 MAJA, 2011 - KONIEC ŚWIATA 21 PAŹDZIERNIKA

11tys. lat to przenośnia. Tu chodzi o koniec cyklu w którym żyjemy teraz. Czyli mamy możliwość pozostania na odpowiednim stanie wibracji, podążaniu dalej czyli na wzniesieniu wibracji i przeskoczenia na następny krąg, wir, spin( zależy jak kto pojmuje ) o odpowiednio wyższej wibracji; w ten sposób podążamy dalej do Boga, do samego siebie z przyszłości, do stwórcy, do architekta lub jak kto woli do połączenia, do scalenia.  A jeżeli chodzi o spadek mocy, wibracji, wytracenia danych nam talentów; w dół czyli do piekła, szatana, do przeciwności dobra i szczęścia; na słabszy krąg wibracyjny a niżeli jesteśmy w tym momencie. Piekło to nie jest koniec wszystkiego, ponieważ z niego tez da się wydostać i wzrastać dalej.

Pytanie. Czy chcemy być potulnymi uczniami mającymi wszystko czego chcemy? Czy rozrabiakami którzy muszą dostać kopa w dupę i szmatą przez łeb żeby się ogarnąć i obudzić; i  z tej fikcji w której żyjemy.

9

Odp: Dzien SĄDU OSTATECZNEGO 21 MAJA, 2011 - KONIEC ŚWIATA 21 PAŹDZIERNIKA

Mnie się wydaje, że te katastroficzne historyjki o końcu świata rozpowszechniają ci, co mają jakieś wielkie kredyty do spłacenia i wydaje im się, że to jedyna droga na pozbycie się problemu ;-)

A na serio: codziennie przeżywamy maleńki koniec świata - kiedy zasypiamy. Przecież nie mamy żadnej gwarancji, że się obudzimy, prawda?

Jak powiedział jeden mądry gość: "Nie lękajcie się". Jakiś koniec oznacza zawsze jakiś początek. Strach nie jest dobrym doradcą. Lepiej by zrobił ten, co liczy, kalkuluje, straszy innych i siebie, jakby zrobił porządek w swoim życiu. Wtedy żaden koniec nie jest straszny, inspekcji boją się tylko ci, co mają bałagan.

Alleluja i do przodu ;-)

10

Odp: Dzien SĄDU OSTATECZNEGO 21 MAJA, 2011 - KONIEC ŚWIATA 21 PAŹDZIERNIKA

Dla mnie ta data , jak każda "precyzyjna" jest bzdurą.  jednak od niedzieli, kiedy to pierwszy raz podano niusa w telewizji publicznej niesamowicie wzrosła frekwencaj na naszym forum oraz frekwencja w marketach...
obserwuję od dwóch dni wzrost zakupów "hurtowych" - zgrzewki, kartony i i nne opakowania zbiorcze.
Okazuje się, że naród jednak lubi dmuchać na zimne... wink

Ostatnio edytowany przez Beket (2011-05-17 16:51:05)

si vis pacem, para bellum.

11

Odp: Dzien SĄDU OSTATECZNEGO 21 MAJA, 2011 - KONIEC ŚWIATA 21 PAŹDZIERNIKA

Koniec świata? A jednak zatrzęsło ziemią...

Wstrząsy przeszły przez całą kulę ziemską.
O godzinie 18 czasu lokalnego, czyli o 7 rano czasu polskiego, miała zatrząść się ziemia w Nowej Zelandii. To miał być początek końca świata. No, cóż, przepowiednia nie była zbyt dokładna: zatrzęsło się 31 minut później, na Wyspach Fidżi. Nowa Zelandia ocalała.
Wstrząsy miały siłę 4,9 stopnia w skali Richtera, a ich epicentrum znajdowało się 1305 km od Nowej Zelandii - informuje uk.ibtimes.com.
To jednak nie jedyne miejsce, gdzie zatrzęsła się dzisiaj ziemia. Idąc dalej tropem przepowiedni, na stronach National Earthquake Information Center znajdziemy listę, z której wynika, że wstrząsy odnotowano jeszcze w 11 innych miejscach.
Gdzie? Na wyspie Honsiu w Japoni - 4,6 st. , wyspie Hawaii na Hawajach - 3 st., Wyspach Salomona - 4,8 st., na Alasce - 2,8 st., na południu Panamy - 4,5 st., na Maui na Hawajach - 2,9 st., na granicy Peru i Ekwadoru - 4,6 st., na Wyspach Santa Barbara w Kalifornii - 3,7 st., w rejonie archipelagu Sandwich Południowy - 5,1 i 5,9 st. oraz na południu Alaski - 2,6 st. w skali Richtera.
Czy należy wiązać te wstrząsy z przepowiednią o końcu świata? Może pastor Harold Camping nam to kiedyś wyjaśni...
big_smile

si vis pacem, para bellum.

12

Odp: Dzien SĄDU OSTATECZNEGO 21 MAJA, 2011 - KONIEC ŚWIATA 21 PAŹDZIERNIKA

Próbował coś jeszcze w pażdzierniku, ale znów mu nie wyszło ...
Zgadywanie dat końca świata, nie ma większego sensu, moim skromnym zdaniem.
Co innego uprzedzanie i wykrywanie ewentualnych katastrof