Temat: KONIEC ŚWIATA wyjaśnienie

Co należy rozumieć pod pojęciem Końca Świata ?
Koniec świata w Biblii rozumiany jest pod pojęciem zniszczenia wszystkiego co jest zepsute ze starymi zasadami a następnie utworzenie czegoś nowego na nowych zasadach.
       
        Kiedy Bóg stwarzał człowieka , powiedział do aniołów: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas ,  i niech panuje nad zwierzętami , rybami i ptactwem niebieskim i nad całą Ziemią. Pokarmem zaś dla człowieka ma byś roślinność i owoce drzew. Dał też Bóg człowiekowi możliwość zrozumienia DOBRA i ZŁA oraz własnej woli wyboru. To czy na Ziemi będzie dobrze czy źle jest to tylko nasz wybór , ale Bogu nie spodobało się nasze postępowanie wobec innych osób , zwierząt jak również naszej Ziemi , dlatego też postanawia zesłać potop aby zniszczyć to zło. Po potopie , gdy składano ofiarę Bogu , Bóg zrozumiał , że myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Postanawia zmienić reguły. A to są słowa które wypowiada:
        Rozradzajcie się i rozmnażajcie , i napełniajcie Ziemię. A bojaźń i lęk przed Wami , niech padnie na wszystkie zwierzęta Ziemi , i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko co się rusza na Ziemi i na wszystkie ryby morskie , wszystko to oddane jest w ręce wasze.
        Wszystko , co się rusza i żyje , niech Wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny , daję Wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego , to jest z krwią jego.
        Będę też żądał krwi Waszej, to jest dusz Waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka , za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.

        Na początku dobro i zło istnieje w niebie razem , ale Bóg widząc iż złe duchy ingerują w sprawy na Ziemi , więc postanawia oddzielić zło od dobra w niebie W ten sposób zło zostało zrzucone na Ziemię , znajduje się w głębi Ziemi i nazywamy je piekłem. Dla obrony przed piekłem , Bóg powołuje proroków aby wieszczyli o nadejściu Syna Bożego , zwanym Chrystusem , który ma wskazać drogę człowiekowi aby trafił do nieba a nie do piekła. Te proroctwa są związane z tym , iż Bóg stwarza nowe rzeczy , które ma przekazać ludziom Chrystus i ten czas jest nazwany specjalną księgą , która składa się z siedmiu pieczęci. Te siedem pieczęci jest okresem od pojawienia się Chrystusa do Nowej Ziemi i Nowego Nieba i rządów Boskich. Prorok Daniel miał sen , który dotyczył się właśnie tych czasów , lecz Daniel we śnie opisywał wydarzenia zaczynające się od powtórnego przyjścia Chrystusa na Ziemię do panowania Boga.

O zdarzeniu , że Chrystus jest tym , który otworzy tę księgę pisze w Biblii.

=============================

      Zajrzyjmy do fragmentu w OBJAWIENIU ŚW.JANA 5 werset 2,  pod tytułem " Wizja Baranka Bożego ". Pisze w nim:

2  Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie ?
3  I nikt w niebie ani na ziemi , ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć.
4  I płakałem bardzo , że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć.
5  A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz ! Zwyciężył lew z pokolenia Judy , korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę , i zarwać siedem jej pieczęci.

==============================

        Bóg w ten sposób daje nam czas , abyśmy mogli poprzez Chrystusa dostać się do Boga a nie do piekła i poprzez proroków oznajmia nam iż Ziemia i wszystko co jest złe na tej Ziemi zostanie zniszczone. A to są słowa proroka Izajasza:

========================================

KSIĘGA IZAJASZA 10 / 23

23.   Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan zastępów dokona zagłady na całej Ziemi.

KSIĘGA IZAJASZA 24

1    Oto Pan spustoszy Ziemię i zniszczy ją,

17  Groza i przepaść i pułapka na Ciebie, mieszkańcu Ziemi!
18  I będzie tak, że kto będzie uciekał przed okrzykiem grozy, wpadnie w przepaść a kto wyjdzie z przepaści, uwikła się w pułapkę, gdyż upusty w górze się otworzą, a Ziemia zadrży w posadach.
19  W bryły rozleci się Ziemia, w kawałki rozpadnie się Ziemia, zatrzęsie i zachwieje się Ziemia

KSIĘGA IZAJASZA 28 / 22

22  Teraz więc nie drwijcie, aby nie zacieśniły się wasze więzy , gdyż słyszałem od Wszechmogącego, Pana Zastępów, że postanowiona jest zagłada całej Ziemi.

============================================

               Apokalipsa w Biblii , czyli Objawienie Św. Jana mówi nam o wydarzeniach jakie nastąpią od czasów pojawienia się Chrystusa na Ziemi do rządów Bożych. W tej części Biblii zawarte jest proroctwo które opisuje te wydarzenia. Ten okres składa się z siedmiu części , czyli siedmiu pieczęci. Co zatem mówią nam te pieczęcie ? Przedstawię teraz opis tych pieczęci.

=========================================

OBJAWIENIE ŚW. JANA 6 tytuł to : Otwarcie pieczęci.

1   I widziałem , jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci
      i usłyszałem głos jednej z czterech postaci , donośny jak grzmot,
      mówiący : Chodź !
2   I widziałem , a oto biały koń ,ten zaś ,który siedział na nim,                 
     miał łuk , a dano mu koronę , i wyruszył jako zwycięzca
     aby dalej zwyciężać.
3   A gdy zdjął drugą pieczęć ,usłyszałem , jak druga postać mówiła :Chodź !
4   I wyszedł drugi koń , barwy ognistej ,a temu ,który siedział na nim,
      dano moc zakłócić pokój na Ziemi , tak by mieszkańcy jej zabijali się
      nawzajem; i dano mu wielki miecz.
5   A gdy zdjął trzecią pieczęć , usłyszałem, jak trzecia postać mówiła :chodź !
      I widziałem , a oto kary koń ,ten zaś , który siedział na nim
        miał wagę w ręce swojej.
6   I usłyszałem , jakby głos pośród czterech postaci mówił :
     Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara ;
     a oliwy i wina nie tykaj.
7   A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci,
     która mówiła : Chodź !
8   I widziałem , a oto siwy koń , a temu ,który na nim siedział,
     było na imię Śmierć , a piekło szło za nim: i dano im władzę
     nad czwartą częścią Ziemi ,by zabijali mieczem i głodem,
     i morem , i przez dzikie zwierzęta Ziemi.
9   A gdy zdjął piątą pieczęć , widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych
     dla Słowa Bożego i dla świadectwa , które złożyli.
10   I wołały donośnym głosem: Kiedyż , Panie Swięty i prawdziwy,
       rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach Ziemi ?
11   I dano każdemu z nich szatę białą ,i powiedziano im ,
      aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni
      liczba współsług i braci ich , którzy mieli podobnie
      jak oni ponieść śmierć.
12   I widziałem , gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie Ziemi
       i Słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew.
13   I gwiazdy niebieskie spadały na Ziemię , podobnie jak drzewo figowe
      zrzuca figi swoje , gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie:
14   I niebo znikło ,jak niknie zwój , który się zwija
      a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich
   -------
   Głos siedmiu trąb 8

1   A gdy zdjął siódmą pieczęć,nastało w niebie milczenie
     na około pół godziny.
2   I widziałem siedmiu aniołów , którzy stoją przed Bogiem
     i dano im siedem trąb

==========================================

           Proroctwo o ponownym przyjściu Chrystusa musi zawierać się w tych siedmiu pieczęciach. Pierwszy raz Chrystus przyszedł aby otworzyć tę księgę a więc jego przyjście musi być zapisane w pierwszej pieczęci. Symbolem pierwszej pieczęci jest ŁUK.
          Co poniektórzy tłumacze kojarzą symbol ŁUKU z walką i wojną a konie opisują jako czterej jeźdźcy Apokalipsy , ale znaczenie tych symboli jest inne niż oni o tym myślą. Koń oznacza nam pewien okres . Natomiast wyjaśnienie pierwszej pieczęci znajduje się w Biblii i to tłumaczenie jest prawidłowe. A oto i ono.

---------------------------------------------------
  WYJAŚNIENIE DO PIERWSZEJ PIECZĘCI

  OBJAWIENIE ŚW.JANA 19 / 11 a tytuł to Tryumf Chrystusa

11      I widziałem niebo otwarte , a oto biały koń , a ten który na nim siedział,nazywa się
          Wierny i Prawdziwy , gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.
12     Oczy zaś jego jak płomień ognia , a na głowie jego liczne diademy Imię swoje miał
         wypisane ,lecz nie znał go nikt, tylko on sam.
13      A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże
--------------------------------------------------------

      Jak widać z tego tłumaczenia , że ŁUK to symbol głoszenia Słowa Bożego. Skoro mowę możemy porównać do strzały , to łuk bardzo dobrze oddaje znaczenie Słowa Bożego. Tak też dzieje się na Ziemi do dziś , że jest głoszone słowo Boże. Do dzisiaj minęło 2000 lat więc można by było przyjąć , że okres który przypada na pierwszą pieczęć może wynosić więcej niż 2000 lat , bo Słowo Boże będzie dalej głoszone.   

       Natomiast druga pieczęć mówi nam o okresie wojen , gdzie symbolem jest WIEKI MIECZ. Jeśli ktoś zna historię to wie , że pierwszym konfliktem na skalę światową były wyprawy krzyżowe , które były zapoczątkowane w 1100 roku

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyprawy_krzy%C5%BCowe

       Natomiast w latach 1200 były wojny Czyngis-chana

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czyngis-chan

        Jak pokazuje nam historia to światowe wojny trwają przez ostatnie 1000-lecie. Wobec tego początkiem okresu dla drugiej pieczęci można przyjąć drugie tysiąclecie. Ostatnią wojną która ma zakończyć tę pieczęć będzie III wojna światowa. W takim razie pierwsza pieczęć musi przypadać na lata 0 - 1000 , bo druga przypada na 1000 - 2000 a to znaczy , że jedna pieczęć to okres około 1000 lat.
        W Biblii w Apokalipsie jest napisane , że na Ziemi ma pojawić się Tysiącletnie Królestwo Chrystusowe i o tym królestwie pisze tak:

================================

OBJAWIENIE ŚW. JANA 20 tytuł " Tysiacletnie królestwo"

1     I widziałem anioła zstępującego z nieba ,który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch
      w swojej ręce.
2     I pochwycił smoka , węża starodawnego , którym jest diabeł i Szatan i związał go na
       tysiąc lat.
3     I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył na nim pieczęć,aby już nie zwodził
       narodów ,aż się dopełni owych tysiąc lat .Potem musi być wypuszczony na krótki
       czas.
4     I widziałem trony , i usiedli na nich ci , którym dano prawo sądu ; widziałem też
      dusze tych ,którzy zostali święci za to , że składali świadectwo o Jezusie i głosili
      Słowo Boże , oraz tych , którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie
      przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją .Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez
      1000 lat.
5     Inni umarli nie ożyli , aż się dopełniło tysiąc lat .To jest pierwsze zmartwychwstanie.
6     Błogosławiony i święty ten , który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu ; nad
       nimi druga śmierć nie ma mocy , lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z
       nimi będą przez tysiąc lat.

================================

            To królestwo musimy umieścić w tych siedmiu pieczęciach. W pierwszej nie może być , gdyż dotyczy głoszenia słowa Bożego. W drugiej pieczęci też odpada. Do trzeciej pieczęci bardzo dobrze pasuje bo symbolem trzeciej pieczęci jest WAGA a to symbol sprawiedliwości, natomiast OLIWA i WINO to symbole namaszczenia i wiary. Miarka jest również symbolem praworządności. A więc trzecia pieczęć najbardziej odpowiada na okres tego królestwa.
          W czwartej pieczęci mamy symbole wojen i katastrof , w piątej mamy walkę dobra ze złem , wielkie cierpienia i prześladowania ludzi wierzących w Chrystusa , natomiast w szóstej mamy zagładę Ziemi a w siódmej Nową Ziemię i Nowe Niebo i rządy Boże. Z opisanych pieczęci królestwo można byłoby umieścić w pieczęci siódmej ale jest pewne ale , bo o ile w tym 1000-letnim królestwie Szatan ma zostać związany na 1000 ale  potem wypuszczony , to siódma pieczęć odpada, bo po siódmej pieczęci nie będzie już Szatana , gdyż w szóstej pieczęci Szatan zostanie pokonany na zawsze. Dlatego też 1000-letnie królestwo pasuje tylko do pieczęci trzeciej.

           Aby mogło wypełnić się 1000-letnie królestwo Chrystusowe , musi zginąć dużo ludzi i dlatego czeka nas III wojna światowa i potop , który ostatecznie oczyści zło na tym świecie. Dlatego też Daniel miał sen w którym widział ten potop i czasy jakie po nim nastaną. Co widział we śnie Daniel ? O tym opisuje fragment z Biblii:

===============================================

  KSIĘGA DANIELA 7. tytuł : " Sen Daniela o czterech zwierzętach i o Synu Człowieczym "

1    W pierwszym roku Belsazara , króla babilońskiego ,miał Daniel sen ,a to co widział ,
      leżąc na swoim łóżku , zaniepokoiło go.Potem spisał sen , a oto jego treść.
2    Ja Daniel miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły Wielkie
      Morze.
3     I cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza , każde inne.
4     Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem ,
       wyrwano jego skrzydła: wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak
       człowiek i dano mu ludzkie serce.
5      Potem pojawiło się inne , drugie zwierzę , podobne do niedźwiedzia; było ono
       podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra , i
       powiedziano mu: Wstań , jedz dużo mięsa !
6     Potem spojrzałem , a oto pojawiło się inne , podobne do pantery; miało ono na
      grzbiecie cztery ptasie skrzydła  i cztery głowy miało to zwierzę , i dano mu władzę.
7     Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i
      groźne , i nadzwyczaj silne; miało ono  potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło a
      co pozostało , deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie
      zwierzęta, a miało dziesięć rogów.
8    Gdy uważnie przypatrywałem się  rogom , zaczął wyrastać między nimi inny , mały róg
      i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane.Na tym rogu były oczy ludzkie i
      usta , które mówiły zuchwałe słowa.
  ------------------
13     I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś ,
        podobny do Syna Człowieczego:  doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim
14     I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i
        języki  Jego władza  - władzą wieczną niezmienną jego królestwo - niezniszczalne

=================================================

            Na początku swego snu Daniel widzi : " Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły Wielkie  Morze. ". To jest właśnie opis potopu który nas czeka. Po potopie Daniel opisuje pieczęć trzecią , czyli 1000-letnie królestwo Chrystusowe. Według snu Daniela jest to pierwsze zwierzę które będzie rządziło po potopie. Symbole zawarte w tym zwierzęciu dobrze oddają znaki 1000-letniego królestwa. Lata na ten okres to 2000 - 3000
          " wyrwano jego skrzydła: wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. " To są znaki dobrego rządzenia i prawa.
            Drugie zwierzę we śnie Daniela opisuje pieczęć czwartą. lata 3000 - 4000. A więc symbol " Jedz dużo mięsa " musi mieć coś wspólnego z wojnami i katastrofami. W tym okresie mają wystąpić wielkie susze. Nostradamus mówiąc o suszach miał na myśli właśnie ten okres.
W tym okresie Szatan zostanie wypuszczony ale jego władza nastąpi dopiero w trzecim  zwierzęciu , czyli w pieczęci piątej przypadającej na lata 4000 - 5000. W tym okresie będzie tworzył się jeden rząd na Ziemi. Następnie w latach 5000 - 6000 nastąpi walka dobra ze złem i o tym okresie Jezus opowiada o czasach ostatecznych, o prześladowaniu chrześcijan. W tym też czasie Ziemia zostanie zniszczona. Jest to czwarte zwierzę , które jest inne niż poprzednie a więc tym zwierzęciem są rządy Szatana jako jedyna władza na Ziemi. To przypada na pieczęć szóstą.
             Po zniszczeniu Ziemi , będą utworzone nowe warunki do życia w Nowej Ziemi a Szatan zostanie pokonany. Rządy będą sprawowane przez Boga.

            Ludzie , żyjąc na Ziemi otrzymują od Boga prawa jakimi powinni się kierować w swoim życiu ale człowiek jest istotą przekorną i stara się tworzyć prawa według swego uznania , tylko , że te prawa prowadzą nas na manowce , dlatego też Bóg powiadamia nas iż dla niego najważniejsza jest nasza dusza. Po to też Bóg oddzielił dobro od zła abyśmy poprzez Chrystusa mogli otrzymać życie wieczne w Chrystusie i abyśmy nie trafili do piekła. Dlatego też Chrystus poprzez ludzi stara się przekazać nam , że piekło istnieje na prawdę.

https://www.youtube.com/watch?v=bqAveLcB17c

Na dowód tego Rosjanie dokopali się do piekła.

https://www.youtube.com/watch?v=_XfmGCLVNIU
https://www.youtube.com/watch?v=ES918kdR_XM
https://www.youtube.com/watch?v=2rA35gwyPOo

       Biblia opisuje też wydarzenia które czekają nas niebawem. Są to znaki jakie pojawią się do przyjścia 1000-letniego królestwa. A takie to są proroctwa:

======================================

     OBJAWIENIE ŚW. JANA 16 .Tytuł to : Wizja siedmiu czasz i plag.

1   I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów:
     Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na Ziemię.
2   I wyszedł pierwszy , i wylał swoją czaszę na Ziemię ; i pojawiły się
     złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia
     i oddających pokłon jego posągowi
===== Ten fragment mówi nam iż ludzie posiadający dużo pieniędzy będą zmieniać swoje ciało. Początkowe zabiegi rekonstrukcji ciała powodowały pojawienie się różnych wrzodów , do puki nie ulepszono metody. Tutaj  chodzi o znamię zwierzęcia.Tym znamieniem jest liczba 666 czyli pieniądz.i to jest pierwszym znakiem zbliżania się katastrofy

3   A drugi wylał swoją czaszę na morze ; i przemieniło się w krew
     jakby z umarłego , i wszelkie stworzenie , żyjące w morzu , zginęło.

https://www.youtube.com/watch?v=0udr1lYM3bI

4    A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód ; i przemieniły się w krew

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/rzeka … e-czerwono
http://www.geekweek.pl/aktualnosci/1038 … a-czerwony

8    A czwarty wylał czaszę swoją na słońce ; i dana mu została moc
      palenia ludzi żarem.

http://krolowa-superstar.blog.pl/2013/1 … -stopni-c/

http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pog … 9,1,0.html

             Przed nami są następne znaki, czyli krach na giełdach i upadek banków. Zwierzę to liczba 666 , czyli bogactwo i pieniądze. Natomiast królestwo jego to banki i ludzie posiadający fortuny.

10   A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo
       jego w ciemnościach , i gryźli ludzie z bólu swoje języki.

               Po upadku banków nastanie kryzys związany z brakiem żywności , bo gryźć z bólu języki to symbol biedy ,braku żywności.

12   A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat;
       i wyschła jej woda, aby można było przygotować
       drogę dla królów ze wschodu słońca.
   
           Po upadku banków i wielkim kryzysie wystąpią w krajach zamieszki które doprowadzą do III wojny światowej. W dalszej części w Biblii pisze o Armagedonie a wielka rzeka Eufrat to tłumy ludzi , którzy zginą  i w ten sposób otworzy się droga dla wybranego kraju , które przez 1000 lat będzie dominować na Ziemi. Końcowym efektem będzie katastrofa , Ziemia zatrzęsie się i powstanie wieki potop o którym mówił Daniel ze swojego snu, po którym nastanie 1000-letnie królestwo Chrystusowe.
       
17   A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze ; i rozległ się ze świątyni
       od tronu donośny głos mówiący ; Stało się.

18   I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie Ziemi
       jakiego nie było ,odkąd człowiek istnieje na Ziemi;
       tak potężne było to trzęsienie.