41

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;182,11/sześciowiersz/;

Z trzech stron wielki niedźwiedź uderzy na mniejszego brata,
Ze wschodu, południa i północy wraz z oddziałami białej Rusi,
jego wojska wkroczą na ziemie nędznej i obolałej (chorej) Scytii,
Wielki błąd białego dyktatora doprowadzi do utraty na rzecz Polaków,
dwóch byłych królewskich nadgranicznych miast Sarmatów,
Skutki nieprzemyślanej decyzji będą ostateczne i nieodwracalne!
Atraktor  3 lip 2014, o 11:06


Jest to przepowiednia Nostradamusa mówiąca o udziale Białorusi w fazie konfliktu – wojny NATO – Rosja. Pokazuje sam przebieg rozgrywających się wydarzeń oraz znamienny w skutkach końcowy efekt udziału Białorusi w tym konflikcie.

Godne zauważenia jest to, że Polacy w tej przepowiedni – po wielu kolejach losu – odniosą znaczący sukces, którego efekty mają być ostateczne i nieodwracalne.

Wiersz pierwszy przepowiedni mówi o ataku wielkiego niedźwiedzia – Rosji – na tereny Ukrainy z trzech stron. Ukraina nazywana jest mniejszym bratem. Czyli Nostradamus pokazuje nam atak większego na mniejszego – sugerując uderzenie bratobójcze – pomiędzy braćmi.

Wiersz drugi mówi, że atak oddziałów rosyjskich nastąpi ze wschodu i południa (Krym). Oraz wraz z oddziałami białej Rusi - Białorusi – Rosja zaatakuje z północy.

W trzecim wierszu mamy potwierdzenie – że jego wojska (wielkiego niedźwiedzia) wkroczą na ziemie mniejszego brata – nędznej i obolałej (chorej) Scytii (Ukrainy). Mowa jest nie tylko o ziemiach na których do tej pory trwały walki z prorosyjskimi separatystami – właśnie o tych terenach Nostradamus mówi, że są obolałe (chore) na skutek toczących się tam długotrwałych walk.

Natomiast na skutek wszystkich wydarzeń również agresji rosyjskiej – Ukraina nazywana jest przede wszystkim - nędzną a później obolałą. Mamy główny skutek wszystkich wydarzeń – jeszcze większe zubożenie Ukrainy.

Pierwsze trzy wiersze pokazują w skrócie początek wydarzeń militarnych na Ukrainie.

Natomiast trzy pozostałe wiersze mówią o skutkach dla jednego z agresorów – białego dyktatora – którego możemy powiązać przede wszystkim z Białorusią. Dlaczego? Ponieważ wydarzenia dotyczą jego błędów – oraz terenów w granicach właśnie Białorusi.

Rosja jak to Rosja – nie walczy na swoich ziemiach – dlatego straty ją dotyczą tylko pozornie – terenów pod jej wpływem.

Są to straty wizerunkowe i jak się później zorientujemy z następnych przepowiedni – taka strata wystarczy do przyspieszenia upadku wewnętrznego Rosji oraz wszystkich następnych konsekwencji – wojny domowej.

Wiersz czwarty mówi o wielkim błędzie białego dyktatora – najprawdopodobniej związanego z taktyką w konkretnej operacji militarnej lub innymi z tym związanymi wydarzeniami.

Jak każdy dyktator – posługując się przede wszystkim strachem i przymusem w stosunku do swojej ludności – w konfrontacji z dobrze przygotowanym przeciwnikiem (Polakami) – będzie widać jak na dłoni, każdy popełniony błąd.

Natomiast te wielkie błędy będą mieć wielki skutek.

Na skutek wielkiego błędu – wojska polskie przekroczą granice Białorusi.

W wierszu piątym mowa jest o dwóch królewskich nadgranicznych miastach Sarmatów.

Jest to - Grodno - związane z siedzibą dworu króla Stefana Batorego oraz łączone przede wszystkim z „złotymi latami” tego miasta za jego panowania. Ale nie tylko.

Drugim miastem królewskim ma być – Brześć – nazywany królewskim Brześciem Litewskim. Brześć na mocy unii w Krewie wraz z Wielkim Księstwem Litewskim został włączony do Królestwa Polskiego.

Więcej o historii miast:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brześć
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grodno

Ostatni wiersz przepowiedni mówi o skutkach na przyszłość dla Białorusi oraz Polski. Czytamy w nim o nieprzemyślanej decyzji białego dyktatora – której skutki będą ostateczne i nieodwracalne. Miasta królewskie pozostaną w posiadaniu Polski.

Nostradamus w tej przepowiedni pokazuje, że Polska w wyniku „batalii wschodniej” odzyska również część kresów wschodnich – leżących obecnie w granicach Białorusi z miastami – Grodno i Brześć oraz przyległymi rejonami z najprawdopodobniej całą Puszczą Białowieską.

Jak na początek polskich sukcesów – przepowiednia ta wróży bardzo dobrze – otwierając początek wzrastającej potęgi Polski.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:57:34)

42

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

*
Na prośbę Galicjan Polacy wejdą za zgodą,
Nad Dnieprem na przedpolach Kijowa straszliwa klęska,
Uciekającemu niedźwiedziowi zostaną wybite kły i przycięte pazury,
Atlantydzi grożą, Smok i Wyspy się cieszą.                                                                                   
Arteuza -Centurion    20 lis 2009, o 17:39Przepowiednia ta pokazuje nam scenariusz rozgrywających się wydarzeń na Ukrainie.

Na skutek agresji Rosji – mieszkańcy wystraszonej zachodniej Ukrainy (Galicji) – zwracają się z prośbą do Polaków o pomoc i ochronę.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Ukraine-Halychyna.png


Wiersz pierwszy właśnie o tym mówi: że na prośbę Galicjan – Polacy wejdą za ich zgodą oraz zapewne i zgodą swoich sojuszników z NATO na tereny Ukrainy. W skład tzw. przez Nostradamusa - Galicji – wchodzą tereny zachodniej Ukrainy z takimi miastami jak: Lwowem i Tarnopolem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lwów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnopol

Historycznie, te tereny nazywamy wschodnią Galicją. Po wkroczeniu na te tereny – za zgodą Ukrainy – pozostają już tam za zgodą rządu ukraińskiego. Wojska nasze mają również poparcie USA oraz NATO.

Dwa następne wiersze mówią o bitwie na przedpolach Kijowa nad Dnieprem. Jest to znaczące wydarzenie ponieważ Nostradamus wspomina o nim kilkakrotnie w przepowiedniach, jak również w jednej z centurii. Właśnie ta  centuria mówi o tym, że na początku będą wydarzenia nad Dnieprem - „rzeka Dniepr pierwsza upadnie” - co również będzie przyczynkiem do innych wydarzeń.

Te dwa wiersze tej przepowiedni mówią o straszliwej klęsce niedźwiedzia – Rosji – na przedpolach Kijowa. Mowa jest również o uciekającym niedźwiedziu. Czego następstwem będą wybite kły i przycięte pazury – które są zapewne atrybutem niedźwiedzia agresora.

Ostatni czwarty wiersz mówi o reakcji przede wszystkim wymienionych jako pierwszych Atlantydów. Oni właśnie grożą Rosji.

Natomiast jak już wiemy z innych przepowiedni – Smok (Chiny) oraz Wyspy ( Japonia) – się cieszą. Przyczyną tego jest to, że właśnie te kraje szykują się do przyszłej inwazji na tereny Rosji w dniu rozpoczęcia (również za ich przyczyną) wybuchu III wojny światowej.

Zastanawiałem się nad słowem Atlantydzi. Najłatwiej było by zinterpretować tę nazwę jako odnoszącą się tak jak w innych przepowiedniach do USA – Amerykanów.

Jednak rozpatrując to bardziej szczegółowo, można również przedstawić szerszą interpretację znaczeniową. Przede wszystkim powiązać ją z szerszym pojęciem -  NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization) - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego.

W tym wypadku mamy dużo więcej państw wchodzących w skład NATO – które posiadają również broń atomową – mogących również odpowiedzieć na użycie takiej broni przez Rosję.

Jeszcze jednym ciekawym powiązaniem może być również – Karta Atlantycka – i jej ośmiopunktowa deklaracja z 1941 roku.

Podpisały ją na początku Wielka Brytania i USA (W. Churchill i F.D. Roosevelt) – określając cele ich polityki w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz zasady stosunków międzynarodowych. Podpisały ją również później w Londynie – ZSRR - oraz inni członkowie koalicji antyhitlerowskiej.

Niestety większość punktów – Karty Atlantyckiej – nie weszło w życie - nie było realizowane przez sprzymierzonych. Głównym łamiącym postanowienia było ZSRR ale nie tylko.


Mimo wszystko warto za wiki - przypomnieć punkty Karty Atlantyckiej:

1. sygnatariusze nie dążą do zysków terytorialnych lub jakichkolwiek innych;
2. sygnatariusze nie życzą sobie zmian terytorialnych, które nie zgadzałyby się z wolno wypowiedzianymi życzeniami narodów, których te zmiany dotyczą;
3. sygnatariusze uznają prawo wszystkich narodów do wyboru formy własnego rządu; pragną przywrócenia niepodległości i niezależnych rządów w tych wszystkich państwach, które zostały pozbawione swej niepodległości;
4. sygnatariusze będą się starali o to, aby wszystkie państwa, wielkie i małe, zwycięskie czy zwyciężone, miały dostęp na równych zasadach do światowego handlu i surowców, niezbędnych dla ich rozwoju ekonomicznego;
5. sygnatariusze dążą do ustalenia jak najdalej idącej współpracy pomiędzy wszystkimi narodami na polu gospodarczym, by zapewnić wszystkim polepszenie warunków pracy, rozwój ekonomiczny oraz dobre warunki społeczne;
6. sygnatariusze chcieliby, po ostatecznym pokonaniu tyranii hitlerowskiej, widzieć taki pokój, który by zapewnił wszystkim narodom warunki bezpiecznego życia wewnątrz swoich granic i dawał pewność, że wszyscy mieszkańcy wszystkich krajów będą mogli prowadzić życie wolne od lęku i nędzy;
7. na zasadzie takiego pokoju, morza i oceany będą otwarte dla wszystkich;
8. sygnatariusze wierzą, że wszystkie narody świata, zarówno ze względów praktycznych, jak i zasad moralnych, będą się musiały zgodzić na wyrzeczenie się metody przemocy.


Jak widzimy po powyższych zasadach, ludzie i państwa już 75 lat temu, miały przygotowane i podpisane wartościowe traktaty i zasady. Szkoda tylko, że nie mogły przez tyle lat wejść w życie – a dzisiaj zapewne już nie chcą ich pamiętać, ze względu na swoje spektakularne interesu.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:58:51)

43

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;28,92(sześciowiersz)

Inwazja Niedźwiedzia postrachem Atlantów!
Z ich poparciem przestraszeni Polacy,
pod skrzydłami zachodnich orłów,
przekroczą wschodni Rubikon Scytii.
Galijskie ziemie z przed pierwszej wojny,
powrócą na stałe do kraju Sarmatów!
Atraktor  2013-05-31 12:48:05


Prophetie;28,92/sixieme ligue/;

Invasion de la terreur Baribali Atlantis !
Avec leur appui des Pôles effrayés,
sous les ailes des aigles, Western
attignant orientale Rubikon,Scythie.
Les terres Gaulois d'avant la première guerre,
Retour à la terre des Sarmates!                                                                                                     
Atraktor  2013-05-31 12:48:05

Jest również druga wersja tłumaczenia:


Przepowiednia;28,92(sześciowiersz)

Inwazja Niedźwiedzia zjednoczy Atlantów,
z których poparciem wystraszeni Polacy,
pod skrzydłami ich pancernych orłów,
przekroczą wschodni Rubikon Scytii,
i wtedy galijskie ziemie powrócą na stałe
do rosnącego w siłę kraju Sarmatów!
Atraktor  29 lis 2013, o 19:59


Przepowiednia stanowi kontynuację poprzednich przepowiedni – pokazuje dalszy przebieg rozwijającej się sytuacji na Ukrainie.

Przepowiednia ta pokazuje przebieg batalii na Ukrainie oraz jej końcowe efekty. Dlatego wiersze tej przepowiedni opisują dłuższy czas. Nie dotyczą tylko jednego wydarzenia.

Wiersz pierwszy mówi o postrachu Atlantów w tym wypadku zapewne NATO – spowodowanym inwazją Niedźwiedzia – Rosji. W tym wypadku sprawa może dotyczyć nie tylko Ukrainy – ale również jak już pisał Pan Atraktor w przytaczanym wcześniej przeze mnie tekście -  uważni czytelnicy wychwycili zapewne niektóre fragmenty :

cytat :

- Na północy w krajach nadbałtyckich Rosja organizuje swoją V kolumnę gdzie tzw:  „zielone ludziki" zdobywają niektóre budynki rządowe i administracyjne, a także rejony zamieszkałe w większości przez Rosjan!

Równocześnie wojska rosyjskie przekraczają granicę z Estonią i zdobywają rosyjskojęzyczną Narwę - dochodzi też do ostrzałów terenów przygranicznych Polski i Litwy z obwodu Kaliningradzkiego.


Wiersz drugi i trzeci mówi, że z poparciem NATO – przestraszeni Polacy pod skrzydłami zachodnich orłów – czyli wspomagani zachodnioeuropejskimi siłami powietrznymi – będą wspierani - samolotami sojuszników z NATO.

W tych wierszach zwracają  uwagę również – słowa: przestraszeni Polacy. Dlaczego?

Nostradamus użył słów - przestraszeni - ponieważ musiały być do tego powody. Uzupełnia to również przypomniany tekst Pana Atraktora – który niestety nie został jak do tej pory rozwinięty w pozostałych wpisach autora.

Dla mniej uważnych czytelników i dla powtórnego przypomnienia podaję cytat z tamtej wypowiedzi Pana Atraktora:

„A co myślisz, że Polska zachowywała by się inaczej niż Ukraina jakby Rosjanie z obwodu kaliningradzkiego wysyłali do naszych miast i osiedli zw: "zielonych ludzików" zajmowali kolejne miasta i miejscowości na naszych Mazurach i Warmii, a z zagranicy ze swojego terytorium ostrzeliwali by nas z; Gradów, dział i czołgów, oraz naruszali by bez przerwy naszą przestrzeń powietrzną?

Z przepowiedni M Nostradamusa wynika, że podobna sytuacja przed wojną domową w Rosji wyniknie właśnie m. innymi na naszych Mazurach, które przez Rosjan zostaną w podobny sposób zaatakowane po którym cały obwód kaliningradzki wraz z Królewcem zostanie przyłączony do Polski”.

Tak jak pisałem wcześniej – uważni czytelnicy wychwycą więcej ciekawych szczegółów. Ale czy tak naprawdę wszyscy chcieli by na nie zwracać swoja uwagę? Burzą one niestety nasz spokój wewnętrzny. Zmieniają również nasze spojrzenie na nadchodzące czasy!

Wiersz czwarty mówi o przekroczeniu wschodniego Rubikonu Scytii przez wspomaganych przez NATO – Polaków.  Tak jak pisał Pan Atraktor w XVI wieku – za czasów Nostradamusa – za taki rubikon Ukrainy (Scytii) – uważana była wielka rzeka Dniepr.

Wiersz również, może mówić o tym, że właśnie na tym rubikonie nastąpi starcie wojsk polskich z wojskami rosyjskimi.

Polska po raz pierwszy od wielu lat stoczy walkę z Rosją. Wygraną walkę!

Wiemy o tym z poprzednich przepowiedni.

Ostatnie dwa wiersze mówią o przyszłości i konsekwencjach wydarzeń podczas batalii na Ukrainie.

Nie oznacza to oczywiście, że zaraz i od razu ziemie Galicyjskie i nie tylko z przed pierwszej wojny powrócą na stałe do kraju Sarmatów.  Będzie to proces dosyć długi ale w konsekwencji zakończony właśnie tak jak to opisał Nostradamus.

Na początku będą to ziemie – które przypadną Polsce w opiece w ramach stref podziału. Po klęsce nad Dnieprem wojsk rosyjskich – „okrojona centralna Ukraina” z każdej strony ma pozostać strefą buforową – wolna od wojsk.   Natomiast wojska natowskie (gównie polskie) ale i rosyjskie wycofają się do swoich stref.

Po pewnym czasie zachodnia Ukraina – gdzie będą stacjonowały tylko wojska polskie – przekona się w różnicy pomiędzy polityką władz polskich a władz rosyjskich na wschodniej Ukrainie.

Nastąpi po kilku latach luźna konfederacja -  a po akcesji Ukrainy do słabej Unii Europejskiej – po której odłączy się okupowana wschodnia część Ukrainy i przyłączy do Rosji – wtedy to Ukraina zaproponuje utworzenie konfederacji centralnej i zachodniej Ukrainy z Polską.

Nastąpi to dosyć szybko – w Warszawie ma być podpisany akt Konfederacji dwóch państw i narodów!

Dlatego właśnie pisałem o tym, że będzie to proces długotrwały – dotyczący właśnie ziem Galicyjskich sprzed pierwszej wojny. Jak pisali nasi interpretatorzy były to ziemie: wschodniej Galicji (mapka wcześniej) oraz ziemie na Podolu i Wołyniu.

Dla przybliżenia podaję za wiki linki oraz mapki – pokazujące dzisiejsze położenie ziem na mapie Ukrainy.

Podawane przeze mnie linki – stanowią tylko zachętę do dalszych poszukiwań w tym temacie. Jak wiemy wikipedia nie zawsze podaje wszystko prawidłowo – jest za to dobrym źródłem dla tych, którzy zaczynają swoje poszukiwania – zawsze można znaleźć lepsze źródła – ale to wymaga większego zaangażowania i poświęcenia większej ilości czasu.

Ja natomiast korzystam chętnie z zamieszczonych tam map – ponieważ dają one inne spojrzenie na dana przepowiednię – sam na początku po przeczytaniu przepowiedni nie zawsze potrafiłem skojarzyć wszystkie szczegóły  - zanim nie spojrzałem na mapę.

Większość przepowiedni – może być odebrana w inny ciekawszy sposób – dzięki uważnemu skojarzeniu występujących w nich nazw z nazwami występującymi na mapach – i nie tylko tych z czasów Nostradamusa.

Dlatego mapa Podola :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Ukraine-Podiliya.png

więcej informacji na wiki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podole

oraz mapa Wołynia:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Ukraine-Volhyn.png


więcej informacji na wiki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wołyń

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:01:41)

44

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;22,94(czterowiersz);

Polacy, Rumuni i siły sprzymierzonych,
ratunkiem dla słowiańskich Scytów,
Zachodnia Besarabia w rękach Wołochów,
zaś jej wschodnia rubież przypadnie sąsiadowi.
Atraktor  2013-05-31 21:42:31


Przepowiednia mówiąca o konflikcie zbrojnym  NATO – Rosja. Pokazuje ona państwa, które odegrały główną rolę w tym konflikcie – a mówiąc wprost odniosły korzyści z pomocy Ukrainie.

Dwa pierwsze wiersze mówią, że Polacy i Rumuni wraz z siłami sprzymierzonych – NATO - Dzięki temu, że jak wiemy z ostatnich doniesień – rozmieściło i udostępniło swój sprzęt wojskowy na terenach tych państw sojuszniczych, będzie możliwa pomoc i ratunek dla słowiańskich Scytów (Ukraińców).

Obserwując wydarzenia po szczycie NATO w Warszawie, możemy mieć świadomość tego, że ilość wojsk sojuszniczych NATO rozmieszczonych na terenach Polski i Rumuni nie zapowiada wielkich ilości żołnierzy – ale jak możemy się spodziewać tego po Amerykanach to zapewne nowoczesnego sprzętu wojskowego im nie zabraknie.

USA prowadzi od pewnego czasu również taką politykę, polegającą na minimalizacji udziału swoich wojski w różnych konfliktach – wolą załatwiać sprawę siłami innych – szkoląc i uzbrajając ich w swój sprzęt.

Wiersz drugi mówi o ratunku dla słowiańskich Scytów – Ukraińcy szukając ratunku przed Rosją znajdują ja u Polaków i Rumunów wspieranych przez sojuszników z NATO.

Ale jak to zazwyczaj już bywa – nie mam nic za nic – późniejszą konsekwencją jest podział ich ziem pomiędzy silnych uczestników konfliktu zbrojnego.

Ostatnie dwa wiersze właśnie o tym mówią w odniesieniu do Wołochów ( Rumunów) i ich sąsiadów czyli Ukraińców.
Wiersz trzeci mówi o zachodniej Besarabii czyli terenach Mołdawii z Naddniestrzem. Ta zachodnia część przypadnie właśnie Rumuni.

Dla przybliżenia mapka :


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/0/06/Basarabia.jpg


Natomiast wiersz czwarty mówi o wschodniej rubieży Besarabii, która przypadnie sąsiadowi Wołochów (Rumunów) – okrojonej już Ukrainie. Mogą być tymi rubieżami tereny Naddniestrza.

Więcej na wiki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Naddniestrze

oraz mapka Naddniestrza:


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Transnistria-map.png

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:02:44)

45

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przypominam wpis Pana Atraktora – mówiący więcej na temat Ukrainy. Pokazuje on również jeszcze jedną przepowiednie omawiającą podpisanie rozejmu przez Rosję.

Przepowiedni o samej Ukrainie jest oczywiście więcej – ale jest to już inny temat.  Jeśli czytelnicy będą zainteresowani
tym tematem, będzie można przypomnieć wszystkie przepowiednie i wpisy mówiące o Ukrainie.

Na razie nadal kontynuuję temat Polski w przepowiedniach Nostradamusa. Jak widać materiału jest bardzo dużo – dlatego nie przypominam wszystkich wpisów Pana Atraktora i Pana Arteuza – Centuriona, dotyczących Polski.
Nie mniej warto do pozostałych również wrócić.


Atraktor  2013-05-31 21:42:31 napisał/a:

Witam;

Przedstawiam jeszcze dwie dodatkowe przepowiednie Nostradamusa Młodszego dotyczące wielkiego konfliktu zbrojnego jaki ma wybuchnąć na Ukrainie przed III wojną światową.

Właśnie swoje interpretacje o losach Ukrainy, interwencji rosyjskiej i państw NATO w której główną rolę będą odgrywały (nie bezinteresownie); Polska i Rumunia opierałem na dwóch poprzednich, tych podanych poniżej i jeszcze kilku innych wizji M Nostradamusa.

Widać wyraźnie, że Rosja nie będzie walczyła ani z wojskami polskimi, czy rumuńskimi, a także głównie lotniczymi wojskami NATO tylko; szczególnie po proteście Chin (Chiny skrytykowały też Rosję za wojnę z Gruzją) podpisze najprawdopodobniej w lustrzanej sali na Kremlu rozejm, który M Nostradamus -

OKREŚLA  JEDNOZNACZNIE JAKO HANIEBNY, BO DOKONUJE ON FAKTYCZNIE ROZBIORU UKRAINY NA RZECZ TRZECH PAŃSTW; ROSJI, POLSKI I RUMUNII, PRZY PEŁNEJ AKCEPTACJI PAŃSTW ZACHODNICH I KOMUNISTYCZNYCH CHIN!

Polska jest tu po raz pierwszy krytykowana, ale tych przypadków będzie więcej.

Zaznaczam, że w swoich przepowiedniach, których tu nie omawiamy M Nostradamus krytykował; Rosję, Austrię i Prusy za dokonane w XVIII wieku rozbiory Rzeczypospolitej.

Wizjoner podkreśla, że Ukraina pozostanie państwem niepodległym, ale przy bardzo zmienionych na jej niekorzyść granicach.

Jeszcze przed III wojną światową Ukraina w czasie krwawej wojny domowej w Rosji odzyska utracone na jej rzecz zagłębie donieckie, ale nie zdoła odzyskać Galicji, którą już na zawsze utraci na rzecz Polski.

W czasie wojny domowej w Rosji oddziały polskie przy poparciu państw zachodnich wkroczą do Kaliningradu, a później do Brześcia i grodzieńszczyzny to jest;  po rewolcie na Białorusi, której ludność ma obalić "odwiecznego dyktatora" i zmusić go do nieudanej zresztą  ucieczki!


Poniżej przedstawiam następne dwie w/w przepowiednie;


Prophetie;22,94/du quatrain/;

Les Polonais, les Roumains et les forces alliées,
Salut pour Slave Scythes,
Bessarabie occidentale aux mains de Valaques,
et son voisin de l'est sera raize.

Przepowiednia;22,94(czterowiersz);

Polacy,Rumuni i siły sprzymierzonych,
ratunkiem dla słowiańskich Scytów,
Zachodnia Besarabia w rękach Wołochów,
zaś jej wschodnia rubież przypadnie sąsiadowi.

Prophetie:23,67/du quatrain/;

Dans le miroir du Hall de la trêve honteuse !
Rus grand peur de force ;Neptune et le Dragon,
récupérer seulement à l'est les descendants de leurs colons.
Au sud, Kiev et la Crimée au pouvoir nouveau tronqué Scythie.

Przepowiednia;23,67(czterowiersz);

W lustrzanej sali haniebny rozejm!
Wielki Rus przestraszony siłą; Neptuna i Smoka,
odzyska tylko wschód potomków swoich osadników.
Południe, Kijów i Krym we władzy nowej okrojonej Scytii.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:04:15)

46

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;91,104(czterowiersz)

U wrót stolicy armia czerwonych pokonana,
Lechici przy pomocy sokołów i żółwi,
zdobywają oba brzegi Dniepru,
Po tej klęsce mały Rusin podpisuje traktat!
Atraktor  2013-06-11 17:20:31


Przepowiednia mówiąca o najważniejszej bitwie podczas konfliktu NATO – Rosja.

Pierwszy wiersz mówi o wrotach stolicy – dotyczy oczywiście stolicy Ukrainy – Kijowa. Wrota są symbolicznym przedstawieniem przedpola stolicy Kijowa – będącego świadkiem bitwy, przegranej przez – armie czerwonych.

Armia czerwonych – nie sama Rosja ma być pokonana u wrót stolicy. W skład tej czerwonej armii wchodzić mogą poza wojskami Rosji również sprzymierzone wojska Białorusi.

Wiersz drugi mówi o naszych polskich wojskach – Lechitach.

Jak niektórzy pamiętają podczas szczytu NATO – Amerykanie sami - na ochotnika – zgłosili się do stacjonowania na naszych polskich ziemiach. Pozostali sojusznicy wybrali sami inne kraje – Anglicy między innymi jeden z krajów bałtyckich.

Dlaczego Nostradamus użył słowa Lechici a nie innego np. Sarmaci. Ponieważ nazwy Sarmaci - używał do czasów historycznych wymieniając polskie miasta królewskie.

Lechici występują w tej przepowiedni jako zdobywcy. Przy pomocy sokołów – zapewne samolotów oraz żółwi – czołgów Nostradamus pokazuje metodę z jakiej skorzystali Polacy dla zapewnienia sobie zwycięstwa.

Użycie nazw zwierzęcych (z małych liter) wskazuje na sprzęt wojskowy wykorzystywany podczas tej operacji.
Raczej nie ma skojarzeń do żołnierzy z innych państw biorących współudział w bitwie.

Wiersz trzeci  mówi, w którym miejscu u wrót stolicy odnoszą swoje zdobycze Polacy.

Nostradamus mówi o zdobyciu obu brzegów Dniepru.

Patrząc na plan Kijowa – widzimy, że rzeka Dniepr przepływa przez Kijów, dzieląc go na dwie części.
Moim zdaniem ta bitwa raczej nie będzie miała miejsca w samej stolicy Ukrainy.
Dlatego Nostradamus mówi w przepowiedni o wrotach stolicy – przedpolach. A nie o stolicy.

Tak mało informacji w tej przepowiedni – a tak dużo ciekawych faktów do przemyślenia dla czytelnika.

Wiersz czwarty mówi ponownie o klęsce – tym razem małego Rusina – zapewne Białorusina. Który po tej klęsce nad Dnieprem podpisuje traktat. Wcześniej przedstawiona przepowiednia może sugerować – czego dotyczy ten traktat – między innymi - utraty na rzecz Polaków dwóch byłych nadgranicznych królewskich miast Sarmatów.

Wiersz ten mówi o traktacie a nie rozejmie – tak jak w przepowiedni o haniebnym rozejmie Wielkiego Rusa –
w lustrzanej sali. Traktat ten podpisany będzie najprawdopodobniej w Warszawie.

Ponownie widzimy, że większy może więcej – Wielki Rus – rozejm, natomiast mały Rus traktat.

Również, rozejm Wielkiego Rusa (Wielki Strach) - na skutek tego że był przestraszony siłą: Neptuna i Smoka.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:06:22)

47

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Dla uzupełnienia poprzedniego wpisu znalazłem ciekawą mapkę.

Jak dokładniej się przyjrzeć – po kolorach mogą nasunąć się różne skojarzenia. Niemniej temat rzeki Dniepr – jest bardzo ciekawy – nie tylko ze względu na jej rys historyczny.

Więcej na wiki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dniepr


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Dnepr_Basin_River_Town_Polski.png

Podpis pod mapką - Dorzecze Dniepru?!


Jeszcze kilka słów !

Ponieważ w poprzednim wpisie tylko nadmieniłem – jak będą rozmieszczone wojska NATO na terenie Polski i innych państw – zdecydowałem się mimo wszystko – na podstawie aktualnych informacji po szczycie NATO w Warszawie podać kilka drobnych informacji.

Trudno jest określić czy te informacje będą aktualne podczas batalii na Ukrainie. Ale skoro już wypłynęły do informacji publicznej – możemy z nich skorzystać.

W 2014 roku Barack Obama – złożył obietnicę i to w Warszawie – że zostaną rozmieszczone siły armii
Stanów Zjednoczonych na terenie Polski i państw bałtyckich.

Oczywiście to nie nasza dobra zmiana – ale dyplomacja Stanów Zjednoczonych – przekonała do tego pomysłu – przede wszystkim  Niemcy i Francję – do „stałej rotacyjnej obecności”.

W tym roku - 2016 – po szczycie NATO – były szczątkowe informacje o czterech grupach batalionowych - w Polsce
i państwach bałtyckich. Sekretarz generalny NATO – powiedział nawet, że pobyt tych sił nie jest ograniczony czasowo.


A teraz to co nas najbardziej interesuje w kontekście przepowiedni Nostradamusa:


Polska – batalion pod dowództwem Amerykanów

W skład wejdą na pewno - Brytyjczycy i Rumunii – mówi się również o pododdziale kanadyjskim a nawet niemieckim.

Litwa – dowodzić będą Niemcy

W tym batalionie będą żołnierze z Beneluxu, Francji i Norwegi.

Łotwa – batalion pod dowództwem kanadyjskim

Z udziałem Polski, Portugalii, Francji i Włoch.

Estonia – batalion pod dowództwem brytyjskim

Uzupełnią go Duńczycy


To by było na tyle. Ale jednak w tak małym wpisie mamy tak dużo brakujących szczegółów. Cóż nie chcę za bardzo naprowadzać czytelników na konkretne przepowiednie. Ale powyższy tekst jest bardzo ważny – choćby patrząc na następną przepowiednię.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:08:53)

48

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Po przepowiedniach mówiących o konflikcie zbrojnym na Ukrainie dobrym podsumowaniem będzie wpis
Pana Atraktora – omawiający jeden z aspektów – wyróżniający się, po lekturze kilku ostatnich przepowiedni Nostradamusa.

Pan Atraktor jak zawsze trafnie podsumował – trwającą dyskusję na forum, na którym w tamtym czasie pisał.
Jest to jeden wpis z kilku – odnoszący się do sytuacji w Europie podczas oraz po konflikcie na Ukrainie.

Tekst poniższy pozwala również na spojrzenie z innej perspektywy na przyszłe wydarzenia oraz panującą atmosferę
u graniczących z Polską sąsiednich państw.


Atraktor 18 mar 2014, o 22:38 napisał/a:

Witam:

Chcę się jeszcze odnieść do dwóch spraw, które tu poruszacie.

Pierwsza dotyczy udziału Polski w ewentualnych rozbiorach Ukrainy!

Ktoś tu słusznie powiedział, że Polska nie powinna tego robić z różnych przyczyn w tym historycznych, bo sama uległa rozbiorom własnego terytorium i to wielokrotnie.

Chcę zapewnić, że z tekstów M Nostradamusa wcale nie wynika to - choć nie ma innych ponad te już przytaczane - , że Polska będzie uczestniczyła w rozbiorach Ukrainy, czy jakiegoś innego państwa.

Dlatego też nie wolno ulegać takim politykom jak Żyrinowski i innym, którzy to proponują publicznie, a w gruncie rzeczy - sondują taki zamiar zapewne namawiani przez rządzącą kamarylę Putina!

Z przepowiedni Wielkiego Jasnowidza wynika wyraźnie, że wskutek zagrożeń, najpierw wynikłych ze strony Rosji-Niedźwiedzia -, a później; Kalifatu Wielkiego Talibanu poszczególne terytoria i państwa będą same - nie pod lufami karabinów jak to jest np. w przypadku Krymu dążyć do konfederacji, a później Unii z Polską.

W czasie wojny na Ukrainie polskie i inne natowskie wojska mają na Ukrainę wejść, ale te ziemie nie będą od razu przyłączone do Polski.

Pisałem, że w czasie wojny na wschodnią Ukrainę mają wejść wojska rosyjskie i tam po traktacie pozostać.

Ponieważ siły wojskowe obu stron konfliktu spotkają się nad Dnieprem gdzie Rosjanie mają ponieść porażkę to Ukraina formalnie ma pozostać jednolitym państwem, ale i Rosjanie i wojska NATO (głównie polskie) wycofają się do swoich stref.

Natomiast centralna strefa buforowa wraz ze stolicą w Kijowie pozostanie od wojsk rosyjskich i natowskich wolna!
 
Zachodnia Ukraina gdzie będą stacjonowały po krótkim czasie tylko wojska polskie przekona się, że Polska nie prowadzi polityki dyktatu i polonizacji, jak robią to Rosjanie okupujący wschodnią Ukrainę.

Te kilka lat łączności z Polską utwierdzi Ukraińców o tym, że należy iść wspólną drogą - wtedy też nastąpi prawdziwe pojednanie!

Kiedy rząd w Kijowie zgłosi akces do słabej już Unii Europejskiej to okupowana część wschodnia odłączy się od Ukrainy i przyłączy do Rosji.

Wtedy taka Ukraina zaproponuje utworzenie luźnej konfederacji centralnej i zachodniej Ukrainy z Polską, która niebawem nastąpi.

W Warszawie ma być podpisany przez oba rządy akt Konfederacji dwóch państw i narodów!!!

W USA wojna domowa, w Rosji, w Niemczech i w innych krajach zamęty, bunty i rewolucje!

Europa i jej struktury ponad narodowe zaczną się powoli rozpadać, a Wielki Taliban i Chiny rosnąć w siłę!

Właśnie te wydarzenia spowodują to, że prawie wszystkie państwa naszej części Europy zbliżą się do Polski i w niej jako już dość silnym państwie będą szukać obrony i ochrony!
Tak to właśnie mniej więcej ma wyglądać!

Ale niestety późniejsze już zdobycze polskiego Generała Dyktatora będą miały inne oblicze i inny przebieg - agresywny w stosunku do polskich sąsiadów!

M Nostradamus mówi, że to będzie bardzo zła, ale i zarazem przebiegła i sprytna postać!

Pisze też, że luźną konfederację przemieni on z czasem w silne unitarne państwo i swoim przymierzem z Kalifatem Wielkiego Talibanu uchroni Polskę od nieszczęść III Wojny Światowej!

Właściwie jedynym negatywnym wydarzeniem jego rządów będzie narzucona odgórnie przez Mahdiego za jego pośrednictwem islamizacja całego kraju.

Jednak po kilkunastu latach około; 12, 13 - Polska bardzo szybko po nowym przewrocie politycznym i wojskowym znowu stanie się krajem chrześcijańskim i właściwie jednym z nielicznych w Europie nie zniszczonym działaniami wojennymi!!!

Ta niezniszczona, wielka i silna Polska ma stać się w/g M Nostradamusa jednym z najsilniejszych państw nie tylko Europy ale i Świata!!!

Czy tak będzie?

Może ktoś z nas doczeka tych czasów!

Druga sprawa dotyczy Putina, a właściwie jego gadki!!!

Jeżeli ktoś chce mu wierzyć, to niech mu wierzy, bo ja zaliczam go do takich prawdomównych osób jak np:Hitler, czy Stalin!!!

Np. Hitler też gadał jak zajęli Austrię i Czechy, że to już wystarczy, że wszyscy w tym Polska mogą być spokojni -
i co!?

Taka gadka i śpiewka tyranów-dyktatorów!!!

Pozdrawiam:
Atraktor

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:12:09)

49

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;117,156[czterowiersz]

Wojna w Scytii pochłonie wielu Anglików-
co wywoła wielkie wzburzenie,
Polacy, Rumuni i Bałtowie staną się nie mile widziani,
Przed trzecią Brytania wycofa się z Europy...                                                                                       
Atraktor  20.09.15, 23:42 


Przepowiednia ta została podana przez Pana Atraktora – znacznie później niż inne przepowiednie dotyczące Ukrainy.
Było to przy okazji omawiania przepowiedni o Wielkiej Brytanii.

Przepowiednia mówi o wydarzeniach, które nastąpią po zakończeniu konfliktu - wojny: NATO - Rosja. 
Potwierdza krwawy przebieg wydarzeń – opisywany wcześniej w tekstach Pana Atraktora.

Dwa pierwsze wiersze mówią o udziale Anglików w tej wojnie. Nostradamus pokazuje w skrócony sposób – najważniejsze elementy – dotyczące jednego z sojuszników NATO – biorącego udział w walkach na Ukrainie.

Do tej pory były omawiane przepowiednie mówiące przede wszystkim o sukcesach militarnych oraz korzyściach terytorialnych dla państw zaangażowanych w  wojnę.

W swoich wpisach jednak Pan Atraktor zawsze zaznaczał, że każda wojna niesie za sobą również ofiary.
W wypadku wojny na Ukrainie – krwawej wojny – niestety również można się spodziewać wielu ofiar.
I to po każdej stronie.

Nostradamus w pierwszym wierszu mówi właśnie o tym, że ta wojna w Scytii (na Ukraina) – pochłonie wielu Anglików. Występuje tu znamienne słowo – pochłonie – określające szersze znaczenie niż tylko gdyby Nostradamus napisał,
że zginie wielu Anglików.

Możemy tylko przypuszczać, co może to szersze znaczenie tego słowa określać.

W drugim wierszu mowa jest o skutkach słów pierwszego wiersza – wywoła to wśród Anglików wielkie wzburzenie.
Poruszy całe społeczeństwo a tym samym zapewne rząd Angielski i polityków.

W wypadku politycznych decyzji – szczególnie po wielkim wzburzeniu nie możemy spodziewać się za dobrych wiadomości. Szczególnie, że to ci sami politycy podjęli decyzję o wysłaniu żołnierzy na tą wojnę.

Hipokryzja polega właśnie na tym, że po fakcie – muszą znaleźć się winni – decyzji politycznych.

Właśnie wtedy najłatwiej wykorzystać wcześniejsze nastroje społeczne panujące w Wielkiej Brytanii – niechęć do emigrantów. Mamy właśnie w tym czasie – dzisiaj - już pierwsze tego odznaki.

Wiersz trzeci właśnie mówi o tych politycznych decyzjach – skupionych przede wszystkim na obywatelach - polskich, rumuńskich oraz pochodzących z krajów bałtyckich ( Bałtowie)

Nostradamus delikatnie daje do zrozumienia, że od tego momentu (zakończenia wojny na Ukrainie) – obywatele wymienionych państw staną się nie mile widziani. Zapewne otwarcie – nie mile widziani.

W pewnym momencie zastanawiałem się również nad nieopisanymi przyczynami tej niechęci. Można by było wziąć pod uwagę to, że Polacy i Rumuni uzyskali jakieś korzyści wpływu oraz terytorialne. Ale ponieważ jest w przepowiedni omawiany czas zaraz po wojnie – tych korzyści jeszcze nie było. Drugim argumentem jest to, że zostali wymienieni
również Bałtowie – a ich zdobyczach raczej przepowiednie nie mówią.

Z tych samych powodów nie dotyczy to również samej Polski – wzrastającej jej pozycji na łamach międzynarodowych.

Wniosek może być tylko jeden – będziemy musieli jeszcze poczekać na pełnię sukcesów naszego kraju opisanego w przepowiedniach przez Nostradamusa.

Mam tylko nadzieję, że brak tych sukcesów nie będzie zasługą naszych rządów – panujących przed generałem Dyktatorem. W takim wypadku nie było by to za ciekawe.

Jak już wiemy – zapewne nie wszystkie przepowiednie o Polsce były publikowane w internecie.

Wracając do czwartego wiersza przepowiedni.

Na pierwszy „rzut oka” - wydaje się on w miarę zrozumiały. Szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie referendum
w Wielkiej Brytanii. Po fakcie widać więcej. 

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że cała ta przepowiednia jest dosyć wyjątkowa.
Nostradamus użył w niej słowa – Europa. Było mało takich przepowiedni.

Drugim aspektem jest to, że mowa jest w tej przepowiedni o Anglikach oraz Brytanii - nie było mowy o zjednoczonych
siłach Wielkiej Brytanii oraz o innych jej członkach poza Anglikami.

Natomiast najważniejszym aspektem jest w czwartym wierszu fakt, że Brytania wycofa się z Europy.
Nastąpi to przed trzecią.  Ponownie nie ma tu mowy o wyjściu  z Unii czy też ze słabej Unii.

Mowa jest o wycofaniu się z Europy. Co zapewne stanowi szersze pojęcie – może zawierać w sobie  inne aspekty – gospodarcze, wojskowe, ekonomiczne czy finansowe.

Inne przepowiednie mówią, że Anglia skupi się po wyjściu z Unii Europejskiej na Stanach Zjednoczonych – tracąc wiele na decyzji opuszczenia Unii – doprowadzając swój kraj do problemów gospodarczych.

Wiersz czwarty mówi również o czasie – przed trzecią – może to wskazywać na III wojnę światową ale równie dobrze może mówić o trzeciej dekadzie. W sumie ma to znaczenie tylko ze względu na datę rozpoczęcia III wojny światowej – zależy jaką tę datę przyjmiemy.

Pozostaje tylko cierpliwie poczekać na całościowe wypełnienie się tej przepowiedni.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:14:36)

50

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przypominam wpis Pana Atraktora – szczególnie jego drugą część mówiącą o wyborach w innych krajach europejskich – są to bardzo ważne przemyślenia mówiące na podstawie przepowiedni Nostradamusa – co będzie się działo również z polskimi emigrantami.

Jest to tekst uzupełniający informację o nastawieniu pozostałych państw europejskich  - które tak jak Anglicy – zmienią swoje nastawienie również do polskich emigrantów zarobkowych.

Pierwsza część wpisu pokazuje już rys historyczny – dla przypomnienia dla czytelników – czasy sprzed dwóch lat – dla refleksji nad interpretacją tamtych wydarzeń z perspektywy czasu.Atraktor 27 maja 2014, o 20:58 napisał/a:

dmox napisał(a):
Atraktorze co sądzisz o wynikach wyborów w Polsce Europie Ukrainie i sytuacji na Wschodzie Ukrainy ? Pozdrawiam

Witam:

Wybory na Ukrainie i zwycięstwo Petro Poroszenki w I turze wyborów prezydenckich postawiły Putina w bardzo trudnej sytuacji politycznej!

Poroszenko to judoka tak jak Putin i też ma czarny pas, a poza tym jest mistrzem karate i zna jeszcze inne walki wschodnie!

Na dodatek jest on dużo młodszy od Putina(62 lata) bo ma 48 lat!
Jak się skończy ta rywalizacja dwóch polityków na literę "P"?

To dopiero zobaczymy!
Petro Poroszenko jest równie twardą osobowością jak Putin!

Myślę, że Moskwa o tym wie, bo tym wyborem nie jest zachwycona!

Prasa rosyjska i media bardzo liczyły na to, że stanie się cud i w wyborach prezydenckich wygra dobrze im znana i przewidywalna - jak twierdzą - Julka Tymoszenko, bo oczywiście oprócz prowadzonej przez nich szumnej propagandy "banderowskiej" nie wierzyli w realne zwycięstwo ani Jarosza - przywódcy tzw; "Prawego Sektora", ani przywódcy partii "Swoboda" Tiahnyboka - chociaż politycznie BARDZO BY ROSJANOM TO ODPOWIADAŁO!!!

Ukraina choć bez Krymu wpadła już w sidła Zachodu - a właściwie USA - które już jej Kremlowi nie odpuszczą!

Za 2.3 lata Rosja na pewno uderzy na Ukrainę, bo USA - już za innego prezydenta - zdecydują się na przyjęcie Ukrainy
do NATO, aby jeszcze bardziej osłabić, a nawet rozwalić od wewnątrz Rosję!

W polityce, a tym bardziej w geopolityce nie ma żadnych zahamowań i skrupułów!!!

Wtedy stanie się to co przewidział w swoich przepowiedniach M Nostradamus,czyli nastąpi podział Ukrainy i jej konfederacja z Polską, która spowoduje tragedię Rosji!

Z pro rosyjsko nastawioną wschodnią Ukrainą Poroszenko - nawet po likwidacji separatystów-będzie miał ciągłe-kłopoty-bunty i zamachy-, tak samo zresztą jak Putin z Krymem!

Dzisiaj np; aktywiści abchascy zaatakowali siedzibę prezydenta Abchazji - republiki autonomicznej odłączonej siłą od Gruzji - domagając się jego ustąpienia i wyrzucenia z kraju Rosjan!
Walki w Dagestanie i innych islamskich republikach kaukaskich w tym w Czeczenii też coraz bardziej się nasilają!

Już w tym roku od 1 stycznia zginęło tam 120 rosyjskich żołnierzy i funkcjonariuszy publicznych!

Na Rosję szykowane są następne sankcje,które niedługo mają być ogłoszone i tym razem już bardzo dla niej dotkliwe!

Dzisiaj powyżej napisałem, że Rosjanie w dalszym ciągu zwlekają z wycofaniem z nad granicy wszystkich sił, ale widać,
że w tej chwili ich zapał do inwazji na Ukrainę ZDECYDOWANIE OSŁABŁ!!!

Na Morze Czarne wpłynął tym razem okręt USA z rakietami "Tomahawk"!

Flota amerykańska na Morzu Czarnym już dwukrotnie przeważa rosyjską flotę czarnomorską siłą ognia!Z lotnisk Turcji startuje codziennie kilkanaście amerykańskich samolotów F-35 i patroluje cały ten morski akwen aż do Krymu!W USA inicjatywa "jastrzębi" w senacie złożona z republikanów i demokratów forsuje ustawę "ukraińską" o pomocy militarnej
dla tego kraju!

I ta ustawa ma SZANSE TERAZ PRZEJŚĆ!

Wiedząc o tym Petro Poroszenko oficjalnie zwrócił się dzisiaj do prezydenta USA o pomoc militarną dla Ukrainy I PO RAZ PIERWSZY PRZECIWSTAWIŁ SIĘ TEŻ UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓREJ powiedział, że zapłaci Rosji za gaz nie od razu tylko PO OBNIŻCE JEGO CENY!!!

Rosja - tak jak napisałem dzisiaj próbuje w ciężarówkach wysyłać co prawda swoich "zielonych ludzików' na wschód Ukrainy, ale te oddziały zaczynają już być po przekroczeniu granicy natychmiast rozbijane i likwidowane!

Dzisiaj przywódca separatystów w otoczonym przez Ukraińców Słowiańsku szykuje się przebić i wyrwać z okrążenia i przedostać wraz ze swoimi towarzyszami broni do Rosji-o czym publicznie poinformował media!

Jeśli chodzi o wybory do europarlamentu w krajach Unii w tym w Polsce to niektórym forumowiczom na ich prywatne meilowe pytania z nimi związane odpisałem i dobrze wiedzą, że wszystko to się sprawdziło co im napisałem.

A mianowicie to, że jeszcze tym razem najprawdopodobniej minimalnie wygra PO i opisałem przyczyny tego stanu rzeczy!


Jeśli chodzi o wybory w innych krajach europejskich to mogę tylko powtórzyć to co nie jednokrotnie już tu na forum pisałem znając przepowiednie M Nostradamusa, a więc po kolei;

-po tych wyborach do europarlamentu prawicowi nacjonaliści zaczną wygrywać w wyborach krajowych!

-po tych zwycięstwach w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii,Włoszech i innych bogatych państwach zachodnioeuropejskich zaczną być uchwalane i wchodzić w życie ustawy ANTYIMIGRACYJNE!

-na podstawie tych ustaw wszyscy imigranci nawet z rodzinami - w tym Polacy - będą wydalani z tych krajów!

Najpierw wszyscy nie mający pracy, a później pozostali będą zwożeni autokarami na lotniska, lub dworce kolejowe, wsadzani do samolotów, lub do pociągów i w zamkniętych i zaplombowanych wagonach przymusowo wysyłani do kraju rodzinnego!

Nacjonalistyczna narodowa prawica krajów zachodnich posunie się tak daleko w swoim ustawodawstwie, że stworzy zawody i stanowiska pracy na których cudzoziemców nie będzie wolno w ogóle zatrudniać, a ci którzy już pracują będą zwalniani, a następnie wydalani do ich rodzinnych krajów!!!!

Dojdzie nawet do tego, że niektóre miejsca publiczne jak; puby, kawiarnie, a nawet sklepy będą ustawowo przeznaczone tylko dla swoich ziomków.

Nacjonalizm narodowy i rasizm w Europie tak wzrośnie, że rozsadzi jedność państw europejskich od środka
i ostatecznie zburzy UE i NATO!!!

Poszczególne państwa zachodnie wyjdą też z tzw:"Strefy Schengen"!
Podróż po Europie bez paszportów i wiz będzie już niemożliwa!

Wszędzie przywrócone zostaną kontrole graniczne!

Przed tymi wydarzeniami część państw się podzieli np. Hiszpania - odłączy się od niej Katalonia i Wielka Brytania - odłączy się od niej Szkocja - w tym wypadku może jednak później - trudno bowiem w tej chwili dociec kiedy to się stanie,
bo przepowiednia M Nostradamusa dokładnie tego nie precyzuje!

Szkocja będzie niepodległa albo przed III wojną światową, albo stanie się to w czasie jej trwania-trudno dociec!

Wielka Brytania też jako pierwsza wyjdzie z Unii Europejskiej i tzw: "Strefy Schengen", oraz wprowadzi drakońskie ustawy przeciw imigrantom i cudzoziemcom!!!

Zaczną się roszczenia terytorialne i pierwsze konflikty zbrojne pomiędzy europejskimi państwami np;Słowacją, a Węgrami.

Mogę tu jeszcze pisać wiele o przyszłości Europy, ale znając centurie i przepowiednie wielkiego jasnowidza
M Nostradamusa nie przewiduję dobrych czasów, ani dla niej, ani dla Świata!

III wojna światowa w/g mnie to sprawa tylko jeszcze kilkunastu lat - tak jak pisałem wybuchnie ona najprawdopodobniej około roku 2030!!!

Pozdrawiam:

Atraktor

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:17:14)

51

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;

Sarmacja i Scytia jak dwie połowy jednego serca-
staną się Wielką Nadzieją Słowian i ludów Europy.
Ich splecione od wieków losy pójdą na nowo drogą wielkiej chwały,
A zawistny niedźwiedź będzie dogorywał w wielkiej jaskini Smoka!
Atraktor 6 mar 2014, o 14:45


Przepowiednia Nostradamusa mówiąca o przyszłości Sarmacji (Polski) i Scytii (Ukrainy).

Przepowiednia, która pojawiła się w tym zestawie przepowiedni tylko ze względu na powiązanie z tematem Ukrainy. Układając przepowiednie w miarę chronologicznie – ta przepowiednia powinna pojawić się znacznie później – po rozpoczęciu się działań III wojny światowej.

Jest to bardzo ciekawa i pokrzepiająca serce czytelnika przepowiednia mówiąca waśnie o sercu – złożonemu z dwóch połówek – Polski I Ukrainy.

Dwa pierwsze wiersze mówią o sercu – stanowiącym Wielką Nadzieję dla Słowian i ludów Europy. Serce jako najważniejszy organ organizmu – Nostradamus był również lekarzem – stanowi życiowy początek obiegu krwi w organizmie.

Mamy w drugim wierszu nawiązanie do przyszłych losów Króla Polski i zjednoczonych z nim Słowiańskich narodów.
A ze względu na rosnącą  jego siłę i potęgę – Króla Kraka – również nadzieją dla ludów Europy – na odwrócenie losów wojny – na korzyść i ratunek dla Europy.

Ta Wielka Nadzieja spełni się po braterskim sojuszu Króla Kraka z Henrykiem Szczęśliwym – Królem Francji.

Ten sojusz oraz osobista przyjaźń tych wielkich postaci - będzie zapowiedzią lepszych czasów nie tylko dla Polski
ale również dla nowej sytuacji w Europie – będącej pod wpływem właśnie tych wielkich władców.

Wiersz trzeci nawiązuje ponownie do Polski i Ukrainy – mówiąc o splecionych losach tych dwóch narodów, których wspólna historia przeplatała się przez wieki.

Nostradamus mówi o tym, że splecione losy Polski i Ukrainy – pójdą nową drogą – pójdą na nowo drogą wielkiej chwały. Mistrz przypomina nam, że były już w naszej historii wspólne drogi – wielkiej chwały. Niemniej te które nas czekają -
będą nową drogą wielkiej chwały.

Trzy wiersze tej przepowiedni pokazują piękną i bardzo perspektywiczną przyszłość dla Polski która splotła swoje losy
z Ukrainą – a ta nowa droga będzie właśnie początkiem Wielkiej Chwały dla Polski.

Wiersz czwarty jest zwieńczeniem całej przepowiedni – mówi o odwiecznym wrogu i ciemiężycielu zarówno Polski
jak i Ukrainy.

Wiersz ten mówi o zawistnym niedźwiedziu – Rosji – którego perspektywami na przyszłość jest tylko dogorywanie
w wielkiej jaskini Smoka (Chin).

Występujące słowa – zawistny niedźwiedź – pokazują całe sedno odbijające się na losach państw będących choćby
przez chwilę pod wpływem – niedźwiedzia – zawiść powodowała wszystkie jego decyzję o raz postępowanie.

Waśnie ta zawiść doprowadzi zapewne do wojny domowej w Rosji – dlatego też będzie ona tak krwawa właśnie
przede wszystkim dla swoich obywateli.

Dlatego też Nostradamus mówi o dogorywającym niedźwiedziu – bardzo już słabym po swojej wojnie domowej – natomiast po ataku, ze strony Chin – już tylko dogorywającemu nie w swojej jaskini lecz już w wielkiej jaskini Smoka.

Na koniec nie pozostaje za wiele do dodania poza przypomnieniem już omawianej przepowiedni – pokazującej dopełnienie oraz całe sedno przesłania Nostradamusa:


Przepowiednia; 82,108/czterowiersz/;

W  końcu osiemnastego unicestwiając wolność Polski -
Rusini nie przewidzieli, że w 21 utracą własną,
Nie po to PAN wywyższa niektóre narody,
aby innym zabierały ich godność i dumę!

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:20:46)

52

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Dla uzupełnienia zamieszczonych przepowiedni dotyczących polskiego udziału w wojnie na Ukrainie, przypominam wpis Pana Atraktora z czasów w których decydowały się losy Krymu.

Wpis jest rozbudowany nie tylko występują w nim przepowiednie ale również ciekawy proroczy wiersz – warty przypomnienia – szczególnie z komentarzem Pana Atraktora.

W wpisie tym - przeważa zaangażowanie emocjonalne Pana Atraktora w pierwsze fazy konfliktu na Ukrainie.
Ale jak już powtarzał wielokrotnie sam autor wpisu – spieszmy się powoli – ja dodam również to - żeby nie ulegać
tak łatwo emocją.

Dzisiaj możemy patrzeć na tamte wydarzenia sprzed dwóch lat z perspektywy czasu – ten czas pozwala nam na inne spojrzenie na rozwój sytuacji w 2014 roku.

Niemniej, dotyczy to spojrzenie, również innych przepowiedni – jak pisał sam Nostradamus – pełne zrozumienie przepowiedni nastąpi dopiero po całkowitym wypełnieniu się zawartych w nich wszystkich wierszy.

Dlatego w miarę upływającego czasu możemy lepiej zrozumieć szczegóły z tych przepowiedni, które sami uważaliśmy
już za aktualnie w danym czasie – opisujące właśnie rozgrywające się na naszych oczach wydarzenia.

Wszelkie podobieństwa występujące w przepowiedniach - do obserwowanych na „żywo” wydarzeń – nie zawsze muszą dotyczyć w przepowiedni Nostradamusa tego konkretnego wydarzenia.

Dlatego piszemy o interpretacjach przepowiedni – to my sami próbujemy – dopasować swoje interpretację przepowiedni
do tego co widzimy – niestety tak jak większość przed nami oraz zapewne i po nas – możemy się mylić w interpretacjach.

Z perspektywy wiemy, że to my się pomyliliśmy – a długa perspektywa czasu pokazuje nam wszystkim, 
że Mistrz Nostradamus – nie mylił się na pewno.

Nie trafione mogą być nasze interpretacje przepowiedni Nostradamusa.Atraktor: 6 mar 2014, o 14:45 napisał/a:

Witam:

Czyżby szykowało się drugie Monachium!?

Rosja już nie ukrywa, że to jej wojska okupują Krym!

Media rosyjskie zresztą już to potwierdziły nazywając ich ochotnikami!
Rosjanie przyspieszają datę referendum na Krymie najpierw miał to być 25 maj, później 30 marzec, a dzisiaj parlament Krymu przyjął uchwałę, która mówi o 16 marca, czyli o następnej niedzieli.

Zmieniono też pytania.
Ma ich być dalej dwa, ale o zmienionej treści:

1.Czy chcecie być Obwodem Autonomicznym w ramach Federacji Rosyjskiej?
2.Czy chcecie być w ramach pierwszej konstytucji ukraińskiej częścią państwa ukraińskiego?

Tak więc myliłem się bo Putin dobry uczeń KGB widząc słabość skonfliktowanego zachodu idzie wyraźnie drogą Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, a Anschluss Krymu (Hitler dokonał Anschlussu Austrii i czeskich Sudetów, a Stalin polskich Kresów Wschodnich) jest tego dobitnym przykładem!!!

TO POSTĘPOWANIE JEST JUŻ EWIDENTNE i w/g mnie nie podlega dyskusji!!!

Jeżeli zachód nie otrzeźwieje, a przypuszczam, że W KOŃCU JEDNAK CHYBA TAK, to Putin-Hitler-Stalin po aneksji Krymu doprowadzi do inwazji na Ukrainę i nie patrząc na koszty z tą agresją związane, jest już pewne, że pójdzie w swych zamiarach zaborczych jeszcze dalej!!!

Szkoda, że nie ma tu Arteuzy Centuriona, bo czasami sam nie wiem co o tym myśleć, a niewątpliwie mógłby nam tu pomóc, coś wyjaśnić itp.

Ale może co prawda nie umiejętnie to jednak postaram się przewidzieć co będzie dalej z Ukrainą i Krymem po analizie jego tekstów ze strony "Kiedy wybuchnie III wojna światowa".

Otóż skopiowałem bardzo w/g mnie istotną przepowiednię, która może być (choć nie musi) związana z obecnym kryzysem ukraińskim - a oto ona!

Afrykańczyk zza wielkiej wody językiem gładkim,
Rozbudził ukryte wewnątrz demony.
Wpływowi biali mu tego nie darują!
Nie on będzie rządził, lecz słowa jego generałów!

Wydaje mi się, że w końcu generałowie amerykańscy w sposób dosłowny wkurzą się na Baraka Husajna Obamę i uzmysłowią mu jak ważny jest Krym i Ukraina dla geostrategicznych interesów i celów USA, a także pokoju w Europie
a może i na świecie, oraz wymuszą na nim jakieś militarne choć może ograniczone w skali działania, które mogą powstrzymać rosyjskiego agresora!

Putin przecież poszedł dalej i idzie dalej w swojej interwencji dzień po dniu patrząc się na niemrawe słowa i czyny zachodu!

Wczoraj podano wiadomość - więc Wam ją przekazałem, że odblokowane zostały bazy i koszary wojsk ukraińskich.
Ale okazało się, że była to tylko wymiana żołnierzy, którym odpoczynek też się należy.
Putin dzisiaj poszedł jeszcze dalej!

Otóż Rosjanie zatopili na torze wodnym w Sewastopolu stanowiącym wejście do części portu będącej bazą marynarki wojennej Ukrainy stary rosyjski krążownik uniemożliwiając tym wyjście z portu nie tylko dużych i średnich okrętów wojennych Ukrainy, ale nawet małych jednostek bojowych!

Zrobiono to po to aby je przejąć, czyli mówiąc dosadnie ukraść!!!


Wracając jednak do moich rozważań zainteresował mnie proroczy wiersz księdza Jana Cieplaka przytoczony kilka lat temu przez Arteuzę, a właściwie jego w/g mnie bardzo interesujący fragment, który może być na czasie i dotyczyć właśnie obecnego konfliktu na Ukrainie!

Nie przytaczam go poniżej całego tylko właśnie ten fragment-a oto on!


....Niedźwiedź, co dotąd zżerał własne dzieci,
Krwią się zachłyśnie własną i upadnie,
Ten niby "olbrzym" przed karłem z północy
Drugi cios straszny z Południa otrzyma,
A SMOK ze Wschodu dobije olbrzyma!
Wszechmocny Pan Bóg kartę dziejów zmieni,
W stolicy pańskiej tajne DOKUMENTA
Ze 113-tej Papież wyjmie szafy.
W Rzymie się pocznie odrodzenie świata,
Bóg wstrząśnie ziemią, powalą się domy,
Gdy zacznie mijać w wojnie sroga zima,
Od Boga danym będzie znak widomy,
Od gór i stepów idzie wybawienie.
POKÓJ się Boży ustali w WARSZAWIE,
Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie
Polska ku morzom granicami sięgnie,
Dla tych, co wątpią, dzień sądu i kary."....

Myślę, że ten fragment dotyczy nie III wojny światowej, a raczej obecnej sytuacji na Ukrainie - obecnego konfliktu, który może spowodować interwencję zbrojną państw zachodnich w tym Polski, klęskę wojsk rosyjskich nad Dnieprem w której wyniku nastąpi przyłączenie do Polski najpierw części ziem ukraińskich; Galicja, Wołyń, Podole, a później ich całości lub większej części, tak jak pisze też o tym w swoich przepowiedniach M Nostradamus, a także mówi w swoich proroctwach ukraiński wieszcz Vernyhora!!!

Całkiem możliwe, że ta biedna pozostała część Ukrainy z Kijowem i Odessą będzie tym konfliktem tak zniszczona (ma tam dojść do strasznych rzezi), że nie będzie miała innego wyjścia jak przystąpić do jakiejś luźnej z Polską konfederacji, która
z czasem zamieni się w coraz bardziej ściślejszą Unię obu państw!!!

I wtedy powstanie w Europie potencjalnie nowe regionalne mocarstwo, które zacznie odgrywać w miarę konsolidacji i postępującego rozwoju ekonomicznego w wyniku napływających również do Ukrainy specjalnych ogromnych środków finansowych z USA i Unii Europejskiej, coraz większą rolę polityczną w Europie i na świecie!

Zaś później w miarę postępujących zagrożeń pokoju na świecie również w Europie do tej konfederacji, czy Unii polsko - ukraińskiej zaczną się przyłączać inne państwa w Europie Środkowej np. kraje nadbałtyckie itd.!!!

Czy tak będzie!?

Zobaczymy!

Niemniej po pierwsze ten fragment mówi o strasznym ciosie z południa jaki ma otrzymać Rosja a tym południem i czułym podbrzuszem Niedźwiedzia jest przecież Krym!
Dodatkowo partia Witalija Kliczki nosi nazwę ; UDAR, czyli CIOS!!!

Po drugie ten fragment mówi o górach i stepach – myślę, że o ukraińskich; Karpaty, góry Krymskie i trawiaste stepy ukraińskie kiedyś tzw: "Dzikie Pola"!

Po trzecie pokój Boży ma się ustalić w WARSZAWIE!!!

Wiemy, że w konflikcie na Ukrainie Polska odgrywa bardzo dużą i nie poślednią rolę więc możliwe jest, że pokój
z Rosją na podstawie którego nastąpi podział tego państwa zostanie podpisany w WARSZAWIE!!!

Po czwarte z tego fragmentu wynika też, że Chiny - tak jak pisze też M Nostradamus uderzą na Rosję korzystając z interwencji państw zachodnich i uzyskają na wschodzie jakieś korzyści terytorialne, także ten pokój Rosji z innymi państwami będzie - tak jak już pisałem - faktycznie PYRRUSOWYM ZWYCIĘSTWEM, bo co prawda Rosja zagarnie część
ziem ukraińskich na zachodzie, czyli w Europie, ale utraci więcej terytoriów na wschodzie w Azji - to jest wielkie połacie Mandżurii, czyli ziem nadamurskich, a może i ussuryjskich!!!

I wreszcie autor mówi o 113 szafie biblioteki watykańskiej!

Otóż wszyscy wiedzą, że w niej (szafy są faktycznie numerowane) przechowywane są wszystkie znane, a także nieznane oryginały i tzw; starodawne kopie religijnych i nie tylko wszelkiego rodzaju PROROCTW!!!

Możliwe więc, że papież wesprze tę tworzącą się polsko - ukraińską konfederację, lub nawet unię jakimiś nieznanymi nam dokumentami – proroctwami, które niespodziewanie w wszystkim wiernym obu kościołów (katolikom i greko - katolikom) ujawni!

Mogą to być proroctwa nie katolickie, a greko – katolickie, albo jedne i drugie!

Wiemy przecież, że podległa katolickiemu papieżowi część prawosławia zwana cerkwią, lub kościołem greko-katolickim odgrywa na Ukrainie bardzo dużą rolę i to szczególnie w jej zachodniej części!!

Czyżby papież chciał tymi proroctwami, lub proroctwem wesprzeć i uzasadnić nie zbędność konfederacji obu państw, lub nawet unii polsko- ukraińskiej, przekonać samych Ukraińców jak też i nie których oponentów Polaków!!!

Cytuję;"dokumenty wyjmie ze 113 szafy", a więc nie jeden dokument, a może dwa to znaczy może jednak jedno proroctwo rzymskokatolickie, a drugie greko -katolickie, aby doprowadzić do narodowego pojednania polsko - ukraińskiego w celu udowodnienia i Polakom i Ukraińcom, że tylko w jedności tych obu dotychczas skłóconych narodów jest siła i możliwość efektywnego przeciwstawienia się ekspansji rosyjskiej i niemieckiej jak to było za Jagiellonów!!!

Jeżeli tak to będzie, jak wszystko tu opisuję i interpretuję to nie wątpliwie ŚWIAT I EUROPA SIĘ ZASADNICZO ZMIENI,
bo będzie on już inny po tym konflikcie ukraińskim niż obecnie!

Polska z częścią Ukrainy, może i z Kijowem i Odessą (od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne) będzie bardzo silnym członkiem Unii Europejskiej i NATO, zaś bardzo najprawdopodobniej osłabną; Wielka Brytania po ewentualnym późniejszym odejściu Szkocji wraz z jej bogactwami na Morzu Północnym w postaci ropy naftowej i gazu, oraz np: Hiszpania po odejściu (secesji) Katalonii.

Jeżeli jeszcze północne Włochy - jak tego chce liga północna - oddzielą się od południa, a Niemcy w wyniku nagłego przerwania dostaw gazu z powodu uszkodzenia w czasie działań zbrojnych Nord Streamu to będziemy mieli już pełny OBRAZ WZROSTU POTĘGI POLSKI zgodny z w/w fragmentem proroctwa księdza Jana Cieplaka!!!

Dla uzupełnienia podam jeszcze niepublikowaną przepowiednię M Nostradamusa dotyczącą Polski i Ukrainy, która może dotyczyć obecnych czasów - odnalazłem ją po długich poszukiwaniach wśród wielu innych przepowiedni w almanachu
z roku 1614!

A oto ona:

Sarmacja i Scytia jak dwie połowy jednego serca-
staną się Wielką Nadzieją Słowian i ludów Europy.
Ich splecione od wieków losy pójdą na nowo drogą wielkiej chwały,
A zawistny niedźwiedź będzie dogorywał w wielkiej jaskini Smoka!

Możliwe, że ta przepowiednia (prophetie) niedługo się wypełni i to na naszych oczach - kto wie!?

Pozdrawiam:
Atraktor

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:26:44)

53

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

M Nostradamus napisał w jednym ze swoich licznych prywatnych listów do królowej Francji Katarzyny Medycejskiej, "że Polska w czasie wielkiej i krwawej zawieruchy w Scytii (na Ukrainie) w wieku 21 wyjdzie z niej wzmocniona i silniejsza i od tego momentu jej znaczenie polityczne będzie ciągle wzrastać pomimo różnych wewnętrznych problemów".
Atraktor  25 mar 2014, o 13:46


Przedstawiam dzisiaj - nie przepowiednię wierszowaną ale cytat z jednego z licznych listów Nostradamusa – jak już wiemy słowa zawarte w listach a dotyczące przyszłości są równie ważne dla znawców Nostradamusa jak same przepowiednie.

Dlatego Pan Atraktor w niektórych wpisach przytacza ważne słowa Nostradamusa zawarte w licznej korespondencji napisanej przez Mistrza Nostradamusa.

Przytoczony fragment listu skierowanego do królowej Francji dotyczy właśnie Polski.

Opisuje on przełomowe wydarzenie dla wzrostu znaczenia politycznego Polski w czasie wojny w Scytii (na Ukrainie)

Nostradamus pisze że wielka i krwawa zawieruch w Scytii w XXI wieku – wpłynie na siłę i wzmocnienie Polski – które
od tego momentu będą wraz z znaczeniem politycznym ciągle wzrastać.

Jak widać z treści fragmentu listu – potęga Polski będzie wzrastać stopniowo.

Raczej na pewno nie będzie to proces jednorazowy – będzie trwał długo ale jego początek zacznie się po konflikcie – wojnie NATO – Rosja.

Patrząc perspektywicznie na to wszystko nie da się pominąć, w wzroście siły Polski również - jak i nie przede wszystkim - roli generała Dyktatora – postaci nie tylko negatywnej w naszej historii ale również znaczącej, ze względu  na swój wkład w siłę Polski.

Nostradamus nie pominął również w swoim liście – różnych wewnętrznych problemów Polski.

Dzięki przepowiednią - możemy jednak tych wewnętrznych problemów trochę znaleźć. Dlatego proponuję wrócić
do opisanych już przepowiedni mówiących  o tych problemach. Można również poczekać na nowe w których tych
problemów nie zabraknie.

Można by jeszcze dużo pisać o tym małym fragmencie listu – pokazując i rozwijając przedstawione przepowiednie
w temacie poruszonym przez Nostradamusa w tym liście.

Na koniec powinniśmy również wspomnieć o sławnej protektorce Nostradamusa – królowej Katarzynie Medycejskiej.
Dzięki właśnie tej królowej mógł Nostradamus liczyć na ochronę jego twórczości.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Catherine_de_medicis.jpg/160px-Catherine_de_medicis.jpg


Katarzyna Medycejska, wł. Caterina Maria Romola di Lorenzo de' Medici (ur. 13 kwietnia 1519 we Florencji, zm. 5 stycznia 1589 w Blois) – księżna z rodu włoskich Medyceuszy. Żona delfina, a następnie króla Francji Henryka II z dynastii Walezjuszów.

Jest to bardzo ciekawa postać – dlatego powinno się poświęcić jej kilka osobnych wpisów. Oczywiście Nostradamus poświęcił niektóre centurie – również wydarzeniom podczas jej panowania.

Dotyczyły te najbardziej znane, między innymi śmierci jej męża oraz ślubu jej córki - nocy św. Bartłomieja (1572), w czasie której dokonano mordu na przywódcach hugenotów francuskich (zginęło 3000 osób), ściągniętych podstępnie do Paryża na ślub jej córki Małgorzaty de Valois z Henrykiem Nawarskim.

Natomiast jej wpływy w kościele zawdzięczała między innymi swoim stryjom – którymi byli: papieże Leon X i Klemens VII.

Dla nas również jest ciekawy jeden z jej synów – nie wszyscy pewnie wiedzą, że był to - Henryk Walezy - ostatni z dynastii Walezjuszów. Pierwszy elekcyjny król polski (1573-75), od 1574 r. król Francji.  Uznawany za najzdolniejszego z synów Katarzyny. Po niespełna 2 latach panowania w Polsce, uciekł pod osłoną nocy do Francji, gdzie objął tron po zmarłym bracie. Zasztyletowany w 1589 r. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Henryk_Walezy.jpg/185px-Henryk_Walezy.jpg

Henryk Walezy (Polska)  Henryk III (Francja)

Katarzyna Medycejska znając przepowiednie o losach swoich dzieciach – starała się kierować ich losami. Ale jest to również przykład dla potomnych – dopasowywania się trochę na siłę do przepowiedni Nostradamusa – które nie zawsze jasno mówiły o przyszłości.

Na marginesie – ponieważ Nostradamus w swoich listach pisał o przyszłości Polski – również z tego powodu pewnie było pokierowanie syna - na króla Polski.

Więcej na wiki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_III_Walezy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Medycejska

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:29:30)

54

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia:107,115/czterowiersz/
 
W Sarmacji wschodni wiatr wywoła wielkie zmiany,
aż w końcu tych z prawej strony zastąpią ci z lewej,
a gdy Chytry Lis doprowadzi do wielkiego zamętu,
to Śmierć zakonnika będzie początkiem buntu i rozłamu!
Atraktor 8 maja 2014, o 19:57


Presage(przepowiednia)15,86:

Zwolennicy Zakonnika pewni swego zwycięstwa,
nad ranem będą zaskoczeni gdy okaże się przegraną.
Kraj nad Wisłą na krótko znowu otworzy drzwi Morusowi,
Kiedy wszyscy przeciwnicy z oporem zawrą sojusz!
Atraktor 07.12.2012


Przepowiednia;109,47(sześciowiersz)

Przed nastaniem epoki Tyranów,
Muzułmańska szarańcza ruszy przez wyspy Śródmorza-
na kraje: Hellady, Panonii, Italii i Aquilonu,
Po pierwszej fali przyjdzie druga zbrojna-
Ta trzecia z dalekiej i bliskiej Azji zaleje skłócony kraj Sarmatów,
Po czym wszystkie narody Gryfona zamkną się w swoich klatkach../.
Atraktor 2016-03-01 14:32:24


Przepowiednia;19,30(sześciowiersz);

Na szesnaście przed wielką wojną,
Młody, który wygra ustąpi niszczony chorobą raka,
Później zaś Słowo Arcypasterza wyzwoli złe demony,
Które na wschód od Sali wywołają ogromne wzburzenie,
W końcu ten, który przegrał, powróci na tron -
Na krótko przed zasadniczymi zmianami....
Atraktor  26.06.15, 14:27


Przepowiednia:1,46+/czterowiersz/;

W kraju nad Wisłą wąsaty wygra po raz drugi wybory,
W końcu kadencji dojdzie do wielkiej ruchawki motłochu,
Z poparciem przyszłego dyktatora na krótko obroni on władzę,
Niedługo potem on i krzyże będą spalone ognistym światłem półksiężyca!
Atraktor  2013-02-24 21:41:12


Przepowiednia: 33,91(czterowiersz);

Ci co długo rządzili  po upadku dopiero zostaną docenieni.
Kiedy w 21' nadejdzie wielkie załamanie w drugiej dekadzie,
nastąpi podział na tych od zakonnika i tych pierwszego kardynała.
Dwa miasta nad Wisłą w śmiertelnym uścisku inaczej rozumianej wiary!
Atraktor  2013-06-24 19:45:07

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:30:41)

55

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia:107,115/czterowiersz/

W Sarmacji wschodni wiatr wywoła wielkie zmiany,
aż w końcu tych z prawej strony zastąpią ci z lewej,
a gdy Chytry Lis doprowadzi do wielkiego zamętu,
to Śmierć zakonnika będzie początkiem buntu i rozłamu!
Atraktor 8 maja 2014, o 19:57


Prophétie:107,115/du quatrain/

En Sarmatie vent d'est va déclencher de grands changements,
et éventuellement ceux de droite remplacent celles de la gauche
et quand Le Renard mènera à la grande confusion
la mort du moine sera le début de la rébellion et un split!
Atraktor 8 maja 2014, o 19:57


Przepowiednia Nostradamusa mówiąca o wschodnim wietrze wywołującym wielkie zmiany jest nie tylko ciekawa ale według mnie pozwala dopasować poprzednie przepowiednie oraz następne w pewien cykl zdarzeń następujących po sobie.

Dlatego właśnie przepowiednie o wojnie na Ukrainie umieściłem wcześniej. Zakładając przy tym, że właśnie te wydarzenia połączone z zaangażowaniem również - Chin – dają właśnie ten wschodni wiatr przemian.

Według mnie jest to jedna z przepowiedni pozwalająca oddzielić jedne wydarzenia od drugich. Dzięki temu następne przepowiednie i opisywane w nich wydarzenia w miarę jednoznacznie można umieścić w późniejszym czasie – zapewne
po wojnie na Ukrainie.

Przepowiednia ta oczywiście opisuje wydarzenia w Polsce.

Wiersz pierwszy mówi właśnie o Sarmacji (Polsce) – w której ten wschodni wiatr wywoła wielkie zmiany.
Nie jest mowa o zmianach ale o wielkich zmianach.

Z innych przepowiedni wiemy, że Nostradamus pokazuje drogę do władzy przyszłego dyktatora: Bastran, Uwodziciel, Głupiec i Chytry Lis.

Powinniśmy również wiedzieć, po poprzednich przepowiedniach, że Nostradamus nie opisuje wszystkich postaci – tylko
te najważniejsze. Dlatego niekoniecznie zostały wymienione wszystkie osoby będące choćby premierami w Polsce.

Mowa była o Tusku (Bastranie) – ale o premier Kopacz raczej nic nie było. Świadczą o tym również inne przepowiednie – jeśli rządy innych osób były by ważne – na pewno Nostradamus zamieścił by małą wzmiankę na ten temat. Przypominam również o rządach przełomu – omawianych wcześniej – nie byli wymienieni poszczególni premierzy.

Mój wniosek jest dlatego taki, że jeszcze przed Chytrym Lisem, powinny pojawić się jeszcze dwie postacie – zasługujące
na umieszczenie ich przez Nostradamusa w przepowiedni.

Czy to będą znaczące postacie – Uwodziciel - raczej nie, ponieważ nie było o nim więcej przepowiedni. Natomiast Głupiec – najłatwiej wiąże się ze Starym Głupcem z innych przepowiedni. Może być to na przykład taki sam skrót Nostradamusa jak Lis i Chytry Lis – czyli analogicznie Głupiec i Stary Głupiec.  Ale przed wypełnieniem się przepowiedni trudno mimo wszystko – wysuwać stanowcze wnioski.

Wracając do przepowiedni.

Drugi wiersz jest w miarę prosty do odczytania. Ale pokazuje również genialność przekazu Nostradamusa.

Nie mamy wpisu tylko o zastąpieniu tych z prawej strony tymi z lewej. Widzimy ciekawy zabieg mówiący – w końcu – tych
z prawej zastąpią ci z lewej. Może to sugerować, że ich, na końcu – zastąpią tymi z lewej strony. Ale może też występować pewne zniecierpliwienie wszystkich – wtedy może to oznaczać, że – aż w końcu – wyczekiwanym, zostaną przeprowadzone zmiany.

Co by nie napisać – na pewno nastąpi zmiana tych z prawej strony tymi z lewej.

Wiersz trzeci mówi już o omawianej wcześniej postaci Chytrego Lisa. Również jak we wcześniej przedstawionej przepowiedni – kojarzonej z wielkim zamętem w Polsce.

To za Chytrego Lisa rozpocznie się odsuwanie kościoła katolickiego od władzy. Przygotuje to grunt dla Generała Dyktatora. Powstanie właśnie ten wielki zamęt w społeczeństwie. Nie do końca polityczny ale przede wszystkim religijny.

Wiersz czwarty pokazuje już końcówkę rządów Chytrego Lisa. Wtedy właśnie nastąpią bunty w społeczeństwie oraz rozłam w kościele. Będą też tragiczne wydarzenia, jak śmierć zakonnika.

Ważnej według Nostradamusa postaci w początkowej fazie buntów społecznych oraz towarzyszącemu również
w kształtowaniu się rozłamu w kościele.

Zakonnikowi Nostradamus poświęcił kilka przepowiedni – niestety przedstawił go w negatywny sposób.
Wspomniany był już wcześniej i będzie kluczową postacią w późniejszych.

Przepowiednia ta jakby - jednym zdaniem mówi o następstwach „wschodniego wiatru” w naszym polskim społeczeństwie – wywołującego wielkie zmiany w nim. Zaczynając od zmian politycznych a kończąc na zmianach religijnych. Bunty społeczne będą również zwieńczeniem tego wszystkiego  co rozpocznie się po rozejmie po wojnie na Ukrainie.

Niestety nie czają nas za najłatwiejsze wydarzenia dla naszej przyszłości.

Podzielam zdanie jakie przy okazji tej przepowiedni napisał Pan Atraktor – cytat: 

„Myślę też, że M Nostradamus pisząc m. innymi i tę przepowiednię chciał nam - Polakom powiedzieć to, że przed wybuchem III wojny światowej czeka nas jeszcze bardzo wiele gorących chwil i niezwykłych zmian i przemian zanim zostaniemy jednym z najsilniejszych rozgrywających państw Europy i świata!”

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:33:24)

56

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Presage(przepowiednia)15,86:

Zwolennicy Zakonnika pewni swego zwycięstwa,
nad ranem będą zaskoczeni gdy okaże się przegraną.
Kraj nad Wisłą na krótko znowu otworzy drzwi Morusowi,
Kiedy wszyscy przeciwnicy z oporem zawrą sojusz!
Atraktor 07.12.2012


Przepowiednia ta łączy się z poprzednią przepowiednią. Stanowi uzupełnienie informacji. Rozwija poprzednią przepowiednię i pokazuje więcej szczegółów.

W swoich wcześniejszych wpisach (z 2012 roku) Pan Atraktor nie miał jeszcze za dużo informacji – dlatego wcześniejsza interpretacja nie była precyzyjna.

Natomiast mając w dniu dzisiejszym więcej informacji możemy próbować przedstawić nową interpretację.

Od roku 2012 - było już kilka możliwości, dopasowania dwóch pierwszych wierszy tej przepowiedni do wydarzeń politycznych w naszym kraju. Czytałem i nawet odpowiadałem innym użytkownikom forum na ich „domysły?” – mało prawdopodobne.

To co się mogło zgadzać w pierwszych dwóch wierszach, to były ostatnie wybory samorządowe – mieliśmy podczas nich – ranne zaskakujące ogłoszenie wyników. Spodziewający się swego zwycięstwa - z wieczornych sondaży – rano okazali się przegranymi.

Natomiast to co musimy wiedzieć w wypadku interpretacji przepowiedni Nostradamusa – jest to, że wszystkie wiersze przepowiedni muszą się ze sobą w jakiś sposób łączyć – stanowią więc całość – pomimo nawet opisywania wydarzeń bardzo odległych w czasie.

Dlatego uważam, że spełnienie się tej przepowiedni jest jeszcze przed nami.

Wracając do treści przepowiedni.

Dwa pierwsze wiersze mówią o zwolennikach Zakonnika – którzy są pewni swojego zwycięstwa. Jak do tej pory nigdy jeszcze nie było takiej pewności. Były tylko niejednoznaczne sondaże. Jest to kolejny argument za tym, że wypełnienie się przepowiedni jest jeszcze przed nami.

Dopiero po ostatnich wyborach – wygranych przez „dobrą zmianę” – możemy zauważyć „tą pewność” zwycięstwa
„na wieki wieków amen” Od ogłoszenia wyników wyborów widzimy na własne oczy, jakie maja swoje założenia –
raz zdobytej władzy – nie będą chcieli oddać.

Jak wynika z przepowiedni Nostradamusa – mało jest rzeczy danych raz na zawsze.

Dlatego drugi wiersz mówi o zaskoczeniu – gdy okaże się przegraną. Tak to właśnie zmienia się rzeczywistość ludzi między wieczorem a ranem po wyborach.

Nie ma już mowy o radości - Zakonnika i jego starego zwolennika. Są już zwolennicy Zakonnika – zaskoczeni przegraną.

Dwa kolejne wiersze są uzupełnieniem i wytłumaczeniem zaistniałej sytuacji.

W wierszu trzecim Nostradamus mówi o Kraju nad Wisłą – Polsce – który na krótko otworzy drzwi Morusowi.
Wspomina również że – znowu – otworzy drzwi lewicy, kojarzonej z Morusem - Tomasz More twórcą „Utopii” - stworzył
w niej wizję idealnego państwa i systemu społecznego. Dlatego kojarzony jest najczęściej z lewicą ale nie tylko …

Wiersz czwarty jest wytłumaczeniem wygranej lewicy. Przeciwnicy – wszyscy przeciwnicy – dotychczasowych rządów.
Z oporem – zawrą sojusz – w celu przejęcia władzy.

Przepowiednia ta jest również uzupełnieniem do wcześniejszej przepowiedni – mówiącej o nowej koalicji – dotychczasowych: stronników i nieprzyjaciół. Maja oni zgarnąć nad Wisłą władzę – nie dana im przez Boga i Naród.
To właśnie w tamtej przepowiedni (Presage 18;66) mamy rozwinięcie czwartego wiersza tej omawianej przepowiedni.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:35:16)

57

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;109,47(sześciowiersz)

Przed nastaniem epoki Tyranów,
Muzułmańska szarańcza ruszy przez wyspy Śródmorza-
na kraje: Hellady, Panonii, Italii i Aquilonu,
Po pierwszej fali przyjdzie druga zbrojna-
Ta trzecia z dalekiej i bliskiej Azji zaleje skłócony kraj Sarmatów,
Po czym wszystkie narody Gryfona zamkną się w swoich klatkach../.
Atraktor 2016-03-01 14:32:24


Jest to jedna z przepowiedni Nostradamusa mówiąca o folach emigracji, które przed wybuchem III wojny światowej zaleją tereny Europy.

Przepowiednia ta mówi właśnie o trzech falach tej emigracji – nie tylko muzułmańskiej.

Widać, że jest to ważna i ciekawa przepowiednia mówiąca o wydarzeniach, które zaczynają się rozgrywać na naszych oczach.

W wierszu pierwszym Nostradamus podaje nam informację o epoce Tyranów. Mówi nam, że nastanie epoka Tyranów.
Jest to złowieszcza informacja – nie tylko dla demokracji w Unii Europejskiej ale również dla krajów -  znających wartości demokratyczne na całym świecie.

Zastanawiając się nad – Tyranami – możemy z powodzeniem wrócić do informacji, które możemy znaleźć w kolebce demokracji – starożytnej Gracji.

Tak właśnie w starożytnej Grecji kształtowali się również prawodawcy i Tyrani.


Trochę cytatów za wiki:

"W późnej epoce archaicznej wiele greckich polis znalazło się pod władzą tyranów – arystokratów, którzy sięgali po pełnię władzy nad zbiorowością niezgodnie z przyjętymi regułami, najczęściej w wyniku zamachu ...

Tyrani zwykle posiadali poparcie ludu, które zyskiwali działaniami mającymi poparcie zbiorowości, bądź zapewnieniem polis spokoju i porządku (np. poprzez eliminację konkurentów do władzy), więc po przewrocie zazwyczaj nie rządzili
z użyciem siły

Arystokracja często dążyła do obalenia tyranii we własnym polis, jednak rezultatem takiego przewrotu, było czasami zajęcie miejsca tyrana przez innego arystokratę. Zdarzało się, że walki wewnętrzne w polis, przybierały na sile na tyle,
że obywatele sami obierali sobie tyrana.

W VI w. p.n.e. coraz popularniejsza stawała się idea sprawiedliwego ustroju (gr. eunomia), zakładająca, że swobody obywatela polis powinno ograniczać tylko prawo, nie inna osoba (np. tyran)

Idea prawa jako zespołu norm, który obowiązywał (i mógł być, w przeciwieństwie do obyczaju, zmieniany) w wyniku decyzji wspólnoty, była wynalazkiem greckim.

Opracowywanie praw poleis powierzały prawodawcom, którym zapewniano dużą swobodę zmian stosunków politycznych i społecznych, ci jednak ograniczali się zwykle do reform mających na celu niwelowanie napięć społecznych (np. wzmacniając instytucje obywatelskie mające równoważyć siłę arystokratów)

Działalność prawodawców, a także ustawy zatwierdzane przez zgromadzenie obywateli prowadziły do zmian w ustroju poleis greckich – powstawała m.in. rada wybierana spośród obywateli, powiększał się demos (poprzez uwalnianie poddanych) i zmieniało się jego znaczenie"..


Dlaczego zamieściłem cytaty a nie linki do nich – ponieważ od jakiegoś już czasu w naszym kraju – Polsce – trwa nieustająca dyskusja o demokracji. Wykorzystuje się - suwerena – który ma usprawiedliwiać wszystko.

Nie będę przypominać wartości na jakich powstała Unia Europejska – kiedyś był na ten temat mój wpis – niemniej pokazuję tylko jak w samej starożytnej Grecji – była cienka granica między demokracja i tyranią.

Dlatego obywatele pilnowali demokracji – reagując na utratę swoich praw. No chyba, że były im na rękę, ich zabranie np. przez tyrana. Oni (Grecy) prawie zawsze mogli zmienić swoje zdanie. Widzieli również konsekwencję swoich decyzji – na własnej skórze.


Wracając do przepowiedni.

Wiersz pierwszy mówi nam – jednak o tym, że nastanie epoka Tyranów – możemy już to powoli obserwować.
O tym czy np. Car lub Sułtan – będzie nazywany tyranem – nie decyduje jego tytuł, ale jego postępowanie – najczęściej
do swoich obywateli oraz sąsiadów.

Wiersz drugi mówi o pierwszej fali emigracji – muzułmańskiej szarańczy, która ruszy przez wyspy morza Śródziemnego.

Nostradamus porównuje emigrantów do szarańczy – niezliczonej ilości osób – które tak jak szarańcza – brnie do przodu oraz którą trudno jest zatrzymać.

Motyw - szarańczy – występuje również w innych przepowiedniach. Dotyczy on również samej szarańczy, która ma się pojawić również w Europie – niszcząc nie tylko zbiory żywności ale również wszystko na swojej drodze.

W wierszu trzecim Nostradamus pokazuje, na które kraje Europy przede wszystkim  ruszy ta fala emigracji. Są to Hellada (Grecja), Panonia (Węgry), Italia (Włochy) oraz kraje Aquilpnu ( Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz Dania, Szwecja i Norwegia)

Aquilon – był bogiem zimnych północnych wiatrów – był kojarzony i utożsamiany z krajami niemieckimi i nordyckimi.


Jak możemy sami się przekonać jesteśmy jeszcze podczas pierwszej fali emigracji.


Wiersz czwarty mówi, że po pierwszej fali przyjdzie druga fala emigracji. Niestety tym razem bardziej zorganizowana
a tym samym również zbrojna. Emigranci tym razem uzbrojeni. Będą już siłą zbrojną ustalać sobie swoje drogi przejścia przez Europę.

Wiersz piąty mówi już o trzeciej fali emigrantów – która przyjdzie z dalekiej i bliskiej Azji. Będzie to już inna etnicznie fala emigracji. Tym razem obierze sobie inne drogi dostania się do Europy.

Dlatego w tym wierszu jest mowa o zalaniu kraju Sarmatów (Polski). Ta nowa droga emigracji postawi zapewne wiele wyzwań dla naszych rządzących. Wspomną wtedy zapewne swoje ciepłe słowa do innych krajów – mających wcześniej problemy z emigrantami.

Wiersz ten również mówi nam, że kraj Sarmatów (Polska) w tym czasie będzie skłócona. W powiązaniu z innymi przepowiedniami, możemy miej więcej określić za jakich rządów to może nastąpić.

Wiersz szósty mówi już o konsekwencjach jakie wywołają te trzy fale emigracji. Pierwsze odznaki tych nadchodzących – zmian na granicach państw Europy już widzimy.

Nostradamus w tym wierszu mówi o narodach Gryfona ( wszystkich państwach europejskich) – które zamkną się w swoich klatkach. Jak wiemy klatki nie tylko bronią dostępu do środka ale również uniemożliwiają wyjście na zewnątrz.

Nie jest to za ciekawy scenariusz na przyszłość – ale jak zwykle wszyscy myślą, że swoboda poruszania się na terenie Unii Europejskiej dla jej obywateli będzie im dana na zawsze.

Niestety jak wynika z przepowiedni Nostradamusa – pogarszająca się sytuacja również z emigrantami wpłynie bardzo, przede wszystkim na samych mieszkańców Europy.

Koniec dobrych czasów dla demokracji europejskiej i jej obywateli już się rozpoczął. Następne wydarzenia tylko go jeszcze pogorszą.

Optymizm jest dobrą cechą -  wiedza o przyszłości nie zamyka nam drogi - ale pozwala nam wszystkim się na tą przyszłość przygotować.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:37:45)

58

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;19,30(sześciowiersz);

Na szesnaście przed wielką wojną,
Młody, który wygra ustąpi niszczony chorobą raka,
Później zaś Słowo Arcypasterza wyzwoli złe demony,
Które na wschód od Sali wywołają ogromne wzburzenie,
W końcu ten, który przegrał, powróci na tron -
Na krótko przed zasadniczymi zmianami...
Atraktor  26.06.15, 14:27Jest to jedna z ciekawszych przepowiedni Nostradamusa - ale zarazem dość niewygodna do interpretacji -
ze względu na jej treść.

Przepowiednia ta jest również ciekawa dla czytelnika – ponieważ w swojej treści zawiera nie tylko przełomowe wydarzenia ale również podaje informację zaczynające się na szesnaście latach przed wielką wojną.


Wiersz pierwszy właśnie mówi o umiejscowieniu w czasie tej przepowiedni. Nostradamus w swoich przepowiedniach rzadko podaje konkretne daty. Natomiast w przepowiedniach występują określone ilości: lat, miesięcy czy dni – dzielące opisywane scenariusze, od innych ważnych dla ludzkości przewidywanych zdarzeń.

Dlatego w przepowiedni tej wyróżnionym wydarzeniem jest wielka wojna. Natomiast pozostałe informacje zawarte w przepowiedni mają się rozgrywać na szesnaście (najprawdopodobniej) lat przed wielką wojną.

Ciekawostką jest użycie słów wielka wojna – nie przed trzecią – jak zwykle pisze Nostradamus. Takiego samego zabiegu użył Nostradamus w wypadku I wojny światowej. Ale w tamtym wypadku było zapisane, że po rozpoczęciu drugiej wojny światowej – ta poprzednia nazwana będzie I wojną światową.

Dlaczego w tej przepowiedni Nostradamus użył słów wielka wojna – możemy  tylko domniemywać – w jakim celu Nostradamus nie precyzuje ani wieku wypełnienia się tej przepowiedni ani nie podaje do której wielkiej wojny pozostaje szesnaście lat.

Wyjaśnieniem tego zagadnienia są informacje zawarte w przepowiedni oraz połączenie tych wydarzeń z innymi przepowiedniami Nostradamusa.


Wiersz drugi mówi o Młodym – który wygra – ustąpi niszczony choroba raka. Nostradamus jako lekarz – miał dużą wiedzę medyczną jak na medyka żyjącego w XVI wieku.

Natomiast nowotwory złośliwe, ogólnie nazywane - rakiem – taka nazwa była już używana przez Hipokratesa z Kos (460-370 p.n.e.), Aulusa Corneliusa Celsusa (53 p.n.e. - 7 n.e) i Pawła z Eginy (ok.625-690). Nazwa ta została rozpowszechniona przez perskiego lekarza Ibn Sinę – znanego jako Awicenna (980- 1037). Nazywano tak wszystkie rozrosty złośliwe.

Nostradamus często tłumaczył różne dzieła z perskiego na używane przez niego języki. Jako lekarz również studiował dzieła Hipokratesa oraz czytał dzieło Celsusa - „De Medicina” - jest jedynym zachowanym tomem z o wiele większej encyklopedii.


Wiersz trzeci mówi o tym, że później – słowo Arcypasterza – wyzwoli złe demony. Jest to bardzo ważny wiersz w tej przepowiedni. Pomimo tego że Nostradamus umieścił go w środku przepowiedni – niesie on ważne informację.

Wiersz trzeci stanowi również – wyzwanie dla interpretatora – ponieważ zawiera w swojej treści Słowo Arcypasterza – można by najprościej powiedzieć, że są to słowa Papieża. Ale nie jest to do końca takie jasne – ponieważ Nostradamus – papieża nazywał najczęściej Arką.

Dlatego jest w tym wierszu jeszcze kilka znaków zapytania. Patrząc na inne przepowiednie – możemy zauważyć, że występuje w nich również Arcypasterz – ale wtedy nie odnosi się to do papieża ale - od wysokiego dostojnika, którym może być biskup czy arcybiskup.


Trochę cytatów – dla rozjaśnienia lub nie informacji w przepowiedni:

Arcybiskup (gr. αρχή, arché – pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos – nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam")...

Pierwotnie arcybiskup był biskupem ważnego miasta, regionu, sprawując często pieczę duszpasterską nad całym krajem. Miał prawo przewodniczyć synodom podległych sobie biskupów, korygować ich prace, prowadzić wybory lub mianować i wyświęcać nowych biskupów w prowincji. W historii utworzyła się w ten sposób instytucja arcybiskupa metropolity...

Metropolitą prowincji rzymskiej jest papież...

Pełna, oficjalna tytulatura papieska: Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca Księcia Apostołów, Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego, prymas Włoch, Arcybiskup i Metropolita Prowincji Rzymskiej, Suweren Państwa Miasto Watykan, Sługa sług Bożych...


Nostradamus nie tylko tworzył zagadki w swoich przepowiedniach, ale również w sposób genialny potrafił w paru słowach zawrzeć wiele znaczeń swojego przekazu – niemniej po wypełnieniu się przepowiedni dopiero potrafimy dostrzec tą genialność Mistrza Nostradamusa.

Jeden z małych moich wniosków:

Nie jest jednoznaczne, że słowo Arcypasterza to słowo Papieża. Nie do końca wynika to z trzeciego wiersza.
Pomimo tego, że Arcybiskupem Rzymu jest papież.

Natomiast wiersz czwarty może rzucić trochę światła na wiersz trzeci – ponieważ jest tam mowa, że słowo tego Arcypasterza wywołają ogromne wzburzenie – na wschód od Sali (rzeka w Niemczech).

Niejasne dla mnie jest to, że słowo Arcypasterza – wywołają zburzenie tylko na wschód od Sali (rzeka Soława - niem.
Saale - lewy dopływ Łaby). Dlaczego nie ma mowy o większym zasięgu tego słowa.

Przecież słowa papieża docierają w każdy zakątek świata. Większość tych słów jest bardzo intensywnie odbierana i komentowana przez media na całym globie – mają zasięg na cały świat katolicki i nie tylko.

Zagadką pozostaje więc – ogromne wzburzenie na wschód od Sali.

Ja w swojej interpretacji tej przepowiedni kierowałbym się raczej w kierunku jakiegoś znaczącego arcybiskupa – ponieważ mimo wszystko to ogromne wzburzenie raczej nie ma, aż tak wielkiego zasięgu. Może być to słowo jakiegoś wpływowego i znaczącego dla tych terenów arcybiskupa.
Można by jeszcze długo pisać o informacjach zawartych w tej przepowiedni – niemniej dla pełnego zrozumienia trzeciego i czwartego wiersza musimy jeszcze poczekać.

Dwa ostatnie wierze mówią ponownie o sytuacji politycznej omawianego w tej przepowiedni państwa - najprawdopodobniej Polski.

Wiersz piąty mówi o powrocie na tron – Nostradamus w swoich przepowiedniach używał różnych nazw dla określenia władzy w poszczególnych państwach. Tron najczęściej utożsamiany jest do władzy w pałacu. Pałac - może odnosić się
do współczesnej władzy prezydenta.

Ciekawostką jest to, że Nostradamus pokazuje w swoich przepowiedniach rozróżnienie między władzą królewską a władzą prezydencką. W swoich przepowiedniach dotyczących Francji widać, że prezydentów republiki francuskiej – wyraźnie oddziela od rodów królewskich.


Wiersz piąty – pokazuje również pewne odsunięcie w czasie  – w końcu ten, który przegrał, powróci na tron. Mowa jest więc o osobie która już była na tym tronie wcześniej. Widać również pewne zniecierpliwienie – w końcu – nie później ale... w końcu powróci.

Wiersz szósty mówi również o zasadniczych zmianach. Odnosi się również do wiersza piątego i zmiany na tronie. Nostradamus daje nam do zrozumienia, że zmiany które nadchodzą – będą zmianami zasadniczymi – wpływającymi na wiele aspektów naszego życia .

Wiersz szósty może również mówić o zakończeniu czasu, w którym podczas wyborów dokonywano mianowania na „tron” - wybieranego przez większość przedstawiciela.

Z pozostałych przepowiedni możemy być już przekonani na temat tych zasadniczych zmian – przed którymi - na krótko powróci ten który przegrał.

Dlatego dopiero powiązanie tej przepowiedni z innymi przepowiedniami - dopiero może nam dostarczyć więcej szczegółów dla lepszego zrozumienia przesłania pozostawionego przez Nostradamusa.

Natomiast my powinniśmy tylko właściwie dobrać do tej przepowiedni pozostałe przepowiednie oraz inne informacje zawarte w dziełach Nostradamusa.

Niby tak nie dużo do zrobienia - a jednak wiele jeszcze mamy do wyboru.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:40:04)

59

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przypominając ostatnią omawianą przepowiednię nie możemy zapomnieć o oryginalnym  wpisie Pana Atraktora.

Mały wpis ale bardzo ciekawy – pokazujący wszystkim czytelnikom, że bieżące wydarzenia na arenie politycznej a tym samym dodatkowe informacje – mogą pozwolić na nowe spojrzenie na znane wcześniej przepowiednie.

Duża ilość różnych płynących do nas informacji może nam wszystkim pomóc w nowym spojrzeniu na znane nam wcześniej przepowiednie Nostradamusa. Natomiast nie zawsze pomaga to w prawidłowej interpretacji przepowiedni – nowe informacje mogą równie dobrze wprowadzić jeszcze więcej znaków zapytania pojawiających się w nowo odczytanej treści przepowiedni.

Jak pisał sam Michel Nostradamus dopiero po całkowitym wypełnieniu się przepowiedni – będziemy mogli w pełni zrozumieć zawartą w niej treść oraz jej przesłanie dla czytelnika.atraktor44  26.06.15,14:27 napisał/a:

Witam:

Czy ta przepowiednia M Nostradamusa/Nostradamusa Młodszego/ może dotyczyć Polski i to obecnych czasów?

Przepowiednia;19,30(sześciowiersz);

Na szesnaście przed wielką wojną,
Młody,który wygra ustąpi niszczony chorobą raka,
Później zaś Słowo Arcypasterza wyzwoli złe demony,
Które na wschód od Sali wywołają ogromne wzburzenie,
W końcu ten,który przegrał,powróci na tron-
Na krótko przed zasadniczymi zmianami....


Znałem tę przepowiednię od dawna, ale dotychczas nie przypisywałem jej Polsce a raczej Niemcom, a bunt z jakichś przyczyn w jej wschodniej NRD-owskiej części - rzeka Sala dopływ Łaby.
Obecnie zastanawiam się czy może ona dotyczyć jednak Polski, a nie Niemiec - jak przypuszczałem?
Czy więc może tu chodzić nie o powrót do władzy jakiegoś kanclerza Niemiec, a raczej Prezydenta Polski?
Aż boję się tego sześciowiersza interpretować odnośnie właśnie naszego kraju.
Dlaczego?
Bo kojarzy mi się z prezydentem elektem Dudą i możliwe, że Komorowskim lub Wałęsą (wąsaty), który powróci z powodu wcześniejszych niespodziewanych wyborów do władzy w Polsce.
Arcypasterz z kolei to zapewne papież, który zamierza zwołać Synod Biskupów chcąc wprowadzić w kościele rzymskokatolickim radykalne zmiany – reformy, które episkopaty w Polsce i innych krajach Europy wschodniej mogą odrzucić.
O nowym rozłamie w kościele rzymskokatolickim M Nostradamus napisał przecież w wielu swoich przepowiedniach i centuriach.
Oczywiście, że przypisywanie tej przepowiedni Polsce i obecnym czasom może być z mojej strony nadużyciem, czyli nadinterpretacją, bowiem M Nostradamus nie wymienił w niej konkretnego kraju - chociaż na wschód od Sali najbliżej położonym państwem w Europie jest właśnie Polska i to w zdecydowanej większości kraj rzymskokatolicki w którym GŁOS PAPIEŻY JEST ZAWSZE SZCZEGÓLNIE SŁUCHANY I ODBIERANY!
Swoją drogą M Nostradamus wcale nie ułatwia nam interpretacji swoich przepowiedni i ich wzajemne ze sobą korelacyjne powiązania.
Ale cóż ciągle je tu w naszej dyskusji analizujemy i badamy.
Po to przecież służy nam to forum.

--
Pozdrawiam:
Atraktor

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:41:06)

60

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia:1,46+/czterowiersz/;

W kraju nad Wisłą wąsaty wygra po raz drugi wybory,
W końcu kadencji dojdzie do wielkiej ruchawki motłochu,
Z poparciem przyszłego dyktatora na krótko obroni on władzę,
Niedługo potem on i krzyże będą spalone ognistym światłem półksiężyca!
Atraktor  2013-02-24 21:41:12


Prophetie;1.46 ;/du qutrain/
                                                                                                                     
+Dans la moustache Vistule gagner les élections pour la deuxieme fois,
A la fin de la durée du mandat vient a grande foule émeute armés./.
Avec le soutien de la futur dictateur peu il va défendre l'autorité,
Peu de temps apres, lui et croix sera brulé de feu croissant de lumiere!                                     
Atraktor  2013-02-24 21:41:12


Jest to jedna z częściej omawianych oraz interpretowanych przepowiednia Nostradamusa.

A ponieważ posiada ciekawą treść – którą można różnie interpretować – w ostatnich miesiącach wzbudzała wiele emocji wśród czytających ja osób. Oczywiście ostatnie wybory – szczególnie prezydenckie – dodały również sporo emocji przy
jej dopasowywaniu do bieżących wydarzeń.

Całe zamieszanie z tą przepowiednią było spowodowane – przede wszystkim – szukaniem powiązań w aktualnych wydarzeniach na arenie politycznej.

Mistrz Nostradamus jeszcze raz pokazał nam wszystkim, że interpretatorzy mogą się mylić w swoich przewidywaniach. Natomiast zapewne sam Mistrz Nostradamus nie popełnił błędu w tej przepowiedni.

Ale o genialności Nostradamusa w odpowiednim sformułowaniu przepowiedni - będziemy mogli się przekonać dopiero
po jej całkowitym wypełnieniu.

W interpretacji tej przepowiedni mogą również pomóc – połączenie jej treści z pozostałymi znanymi przepowiedniami Nostradamusa – szczególnie dotyczącymi Polski.

Ostatnio omawiana przepowiednia może pomóc nam uzupełnić brakujące wydarzenia potrzebne do przewidywanego umieszczenia tej przepowiedni w rozgrywających się na naszej scenie politycznej wydarzeniach a tym samym
w odpowiednim czasie.

Wiersz pierwszy mówi o tym, że wąsaty wygra po raz drugi wybory. Nie ma mowy o tym, że wąsaty będzie przez dwie kadencję pełnić swoje funkcję.

Wiersz ten mówi również o kraju nad Wisłą czyli o Polsce. A ponieważ jest mowa o konkretnej osobie a nie na przykład
o partii politycznej i jej przywódcy – przepowiednia ta może dotyczyć właśnie prezydenta.

Wiersz drugi potwierdza również, że osoba która wygra będzie miała kadencję. Jak wiemy kadencyjność dotyczy przede wszystkim prezydenta – wybieranego w powszechnych wyborach.

Inne osoby na większość urzędów w których obowiązuje kadencja są w zasadzie wybierane przez parlament a nie
w wyborach powszechnych.

Dlatego moim zdaniem informacje zawarte w tej przepowiedni pozwalają w miarę jednoznacznie wskazać, że dotyczy
ona prezydenta.

W wierszu drugim mamy również informację o wielkiej ruchawce motłochu. Ma to nastąpić w końcu kadencji – Nostradamus nie podaje podczas której kadencji.

Cytat: „Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Na przykład określona w konstytucji kadencja prezydenta w Polsce trwa 5 lat, a Sejmu i Senatu – 4.”

Jak już możemy w dniu dzisiejszym przypuszczać, zapewne dotyczy to tej drugiej kadencji. Wnioski możemy również wysunąć po tym, że najprawdopodobniej po tym „wąsatym prezydencie” nie będzie już następnego – Nostradamus już
o innych nie wspomina. Mówi za to dużo o generale dyktatorze – oraz o wielkich zmianach za jego dyktatury.

Wiersz trzeci potwierdza to, że wąsaty który wygra po raz drugi wybory – z poparciem przyszłego dyktatora na krótko obroni władzę. Wiersz ten również mówi o tym, że popierającym będzie przyszły dyktator.

Jak wiemy z przepowiedni Nostradamusa – generał dyktator – na początku uzyska dużą popularność w społeczeństwie oraz zdobędzie znaczącą pozycję na arenie politycznej – zapewne przez swoje zasługi na wojnie. Oczywiście może to dotyczyć w tym czasie wojny NATO – Rosja.

Wiersz trzeci mówi również, że to poparcie generała dyktatora będzie również potrzebne prezydentowi – do obrony swojej władzy – nie tylko przed wielką ruchawką motłochu. Pomoc ta jednak pomoże na krótko.

Wiersz czwarty mówi o nieciekawej przyszłości prezydenta – ponieważ niedługo potem – po pomocy przy krótkiej obronie władzy – on i krzyże będą spalone ognistym światłem półksiężyca.

Wiersz czwarty może wskazywać, że pomoc dyktatora – nie tylko będzie skutkować na obronę władzy prezydenta – ale również pomoże samemu generałowi dyktatorowi osiągnąć swoje cele.

Coś za coś !

W przepowiedni tej występuje również kilka wskazówek do czasu jaki nas czeka do wypełnienia się tej przepowiedni.

Mamy odniesienie do - po raz drugi wygra wybory – wskazuje to na okres – 5 lat – kadencja razy dwa – podczas których będzie rządził wąsaty.

Mowa jest o końcu kadencji – może to wskazywać – na końcówkę 5 letniej kadencji – ale równie dobrze kadencja ta,
może być z jakiś powodów skrócona – na przykład przez wcześniejsze dojście do władzy generała dyktatora itp.

W tej przepowiedni mamy również inne określenia czasu – na krótko, niedługo potem. Ale jak zwykle trudno przed wypełnieniem się przepowiedni określić zawarty czas w tych słowach.

W poprzedniej przepowiedni mieliśmy również odniesienie do czasu – w końcu - ten który przegrał, powróci na tron.
Oraz ponownie słowa – na krótko – przed zasadniczymi zmianami.

Wszystkie te określenia czasu w większości przepowiedni występujących  po przepowiedni o partii Bastrana – która miała długo rządzić – wskazują już tylko krótkie okresy czasu – wskazujące na wypełnienie się wydarzeń, opisanych przez Nostradamusa a dotyczących Polski.


Ponieważ ta przepowiednia wywoływała w ostatnim czasie wiele kontrowersji – w następnym wpisie pokażę, że również
tę przepowiednię można próbować dostosować do innych wydarzeń z naszej polskiej historii.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:43:47)